BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemieniuk Nina (Uniwersytet w Białymstoku), Szkic-Czech Ewa (Collegium Witelona Uczelnia Państwowa), Siemieniuk Łukasz (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Business Intelligence a potrzeby Just Culture. Analiza możliwości współdziałania wysoko zaawansowanych technologii i potrzeb organizacji gospodarczych
Business Intelligence and The Needs of Just Culture - Analysis of The Possibilities of Cooperation of Highly Advanced Technologies and The Needs of The Organization
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 4 (110), s. 33-45, bibliogr. s. 44-45
Słowa kluczowe
Praca zespołowa, Bezpieczeństwo, Procesy biznesowe, Porty lotnicze, Systemy Business Intelligence
Team work, Security, Business processes, Airports, Business Intelligence systems
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A10, M15
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem publikacji jest prezentacja zasad bezpieczeństwa procesów biznesowych w portach lotniczych - Just Culture i transplantacja tych zasad w procesowo zorientowane, biznesowe środowiska przedsiębiorstw z wykorzystaniem Business Intelligence. Metoda badań - Metodą porównań i odniesień priorytetowego znaczenia bezpieczeństwa procesów biznesowych portów lotniczych dla zdolności funkcjonowania tych podmiotów wobec istoty bezpieczeństwa procesów biznesowych przedsiębiorstw ich branż autorzy wykazali przestrzenie dla jakościowo nowych zastosowań Just Culture w organizacjach pozalotniskowych, warunkowanych zastosowaniami Business Intelligence. Wnioski - Priorytet bezpieczeństwa działalności portów lotniczych, który podporządkowuje sobie wszelkie procesy działania zarówno tych komercyjnych organizacji, jak i międzynarodowego lotnictwa cywilnego, może w warunkach dynamicznie rosnącej niepewności funkcjonowania przedsiębiorstw, zdaniem autorów, być inspiracją o przełomowym znaczeniu dla komercyjnych podmiotów innych branż w zakresie ochrony bezpieczeństwa realizowanych przez nie procesów gospodarczych. Istota zagadnienia jest ważna dla praktyków gospodarowania. Nowatorska dla tego środowiska perspektywa spojrzenia Just Culture na możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów wiedzy pracowników rozszerza to spektrum o zdolność ich zastosowania do wzmacniania i wzrostu realizacji bezpieczeństwa oraz niezawodności przebiegu procesów biznesowych przedsiębiorstwa pod warunkiem niekonwencjonalnej eksploatacji zasobów wiedzy kapitału pracowniczego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Metodą analogii rozpatrywania przełomowego wpływu Internetu na dynamikę rozwoju przedsiębiorczości i gospodarek świata, udostępnionego biznesowi przez wojsko, początkowo wyłącznego użytkownika tej technologii informacyjnej, autorzy dostrzegają możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa procesów biznesowych organizacji gospodarczych poprzez adaptowanie w ich procesowe struktury organizacji zasad Just Culture stosowanych wyłącznie w branży lotniczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the publication is to present the principles of security of business processes at airports - Just Culture and the transplantation of these principles into process -oriented business environments of enterprises with the use of Business Intelligence. Research method - By the method of comparisons and references of the priority importance of the security of airport business processes for the ability of these entities to function in relation to the essence of the security of business processes of enterprises in their industries, the authors showed areas for new qualitative applications of Just Culture in non -airport organizations conditioned by Business Intelligence applications.Results - According to the authors, the priority of the safety of airport operations, which subordinates all processes of these commercial organizations and international ci vil aviation, may be in the conditions of dynamically growing uncertainty in the functioning of enterprises, a breakthrough inspiration for commercial entities from other industries in the field of security protection implemented through economic processes. The essence of the issue is important for management practitioners. The perspective of Just Culture's attitude to the economic use of employees' knowledge resources, innovative for this environment, extends this spectrum with the ability to use them to strengthen and increase the implementation of security and reliability of the company's business processes under the condition of unconventional use of the knowledge resources of the employee capital. Originality / value / implications / recommendations - The analogy method of examining the breakthrough impact of the Internet on the dynamics of the development of entre-preneurship and world economies, made available to business by the military, initially the sole user of this information technology, the authors see the possibilities of strengthening the security of business processes of economic organizations by adapting rules that Just Culture used exclusively in the aviation industry to their process structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Business Intelligence w zarządzaniu, 2010, Smok B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Dekker S., 2019, Just Culture. Kultura sprawiedliwego traktowania. Między bezpieczeństwem a odpowiedzialnością, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego, Warszawa.
 3. Leszczyńska I., 2018, Zasady JUST CULTURE w małych organizacjach, https://www.ulc. gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/warsztaty_2018/Zasady_JUST_CULTU-RE_w_malej_Organizacji_Iwona_Leszczynska.pdf [data dostępu: 4.07.2022].
 4. Liszka E., 2017, Just Culture - nowe zasady w systemie zarządzania bezpieczeństwem w portach lotniczych, "Just Novum", nr 1, s. 84-115.
 5. Maurizio C., 2008, A Review of Literature: Individual Blame vs. Organizational Function Logics in Accident Analysis, "Journal of Contingencies and Crisis Management", Vol. 16(1), s. 53-62, DOI: 10.1111/j.1468-5973.2008.00533.x.
 6. Olszak C., 2007, Tworzenie i wykorzystywanie systemów Business Intelligence na potrzeby współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.
 8. Surma J., 2009, Business Intelligence: systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Szkic-Czech E., 2022, Operacjonalizacja strategii, PTE, Poznań.
 10. Wyrębek H., 2011, Znaczenie aplikacji Business Intelligence w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Administracja i Zarządzanie", nr 88, s. 67-82.
 11. Wyskwarski M., 2012, Analiza danych systemu ERP - wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, "Organizacja i Zarządzanie", nr 61, s. 67-82.
 12. Zasady Kultury Sprawiedliwego Traktowania "Just Culture" - Wymagania ICAO - Załącznik 19.
 13. Zasady Kultury Sprawiedliwego Traktowania "Just Culture"-przepisy oraz praktyka, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2020, https://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_ lotow/warsztaty_2020/just_culture_przepisy_oraz_praktyka.pdf [data dostępu: 4.07.2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.04.110.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu