BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bitner Michał (Uniwersytet Warszawski), Sierak Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ocena zdolności jednostek samorządu terytorialnego do finansowania projektów inwestycyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027
Assessment of the Capacity of Polish Local Governments to Finance Investment Projects in the 2021-2027 Financial Framework
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 4 (110), s. 81-99, rys., bibliogr. s. 98-99
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Prognozowanie, Dług, Finansowanie projektów, Projekty inwestycyjne
Local government finance, Forecasting, Debt, Projects financing, Investment project
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H70, H72, H74
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem badania jest ocena zdolności polskich gmin, powiatów i miast na prawach powiatu do finansowania inwestycji w okresie wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027. Ze względu na znaczenie tych podmiotów jako inwestorów publicznych ich zdolność do finansowania inwestycji, mających w dużej mierze charakter projektów rozwojowych, jest istotnym czynnikiem wzrostu międzynarodowej konkurencyjności całego kraju. Metoda badań - Badanie polega na konstrukcji modelu prognostycznego, a następnie opracowaniu prognoz kształtowania się przepływów finansowych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cztery scenariusze prognoz umożliwiły oszacowanie wpływu zmian poszczególnych założeń na wielkość potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski - Prognozy wskazują na symptomy kryzysu finansów samorządowych oraz ryzyko nasilania się niekorzystnych zjawisk. Utrzymanie szybszego tempa wzrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących, przy potrzebach inwestycyjnych wynikających m.in. z konieczności absorbcji środków unijnych, będzie skutkować bezprecedensowym wzrostem zadłużenia. Dotyczy to przede wszystkim miast na prawach powiatu odpowiedzialnych za realizację znacznej części publicznych zadań rozwojowych. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Badanie zostało oparte na autorskiej metodzie prognozowania procesów finansowych w każdej JST (z wyłączeniem województw). Jego wyniki pozwalają na sformułowanie istotnych wniosków. Wykazano, że w przypadku dużej liczby samorządów realizacja inwestycji na dotychczasowym poziomie będzie możliwa tylko pod warunkiem znacznej redukcji wzrostu wydatków bieżących. W odniesieniu do miast na prawach powiatu konieczne mogą być jednak zmiany samego systemu finansowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the research is to assess the capacity of Polish local governments to finance investments in the EU 2021-2027 multiannual financial framework. Due to the importance of local governments as public investors, their capacity to finance investments, which are largely development projects, is an important factor in increasing the international competitiveness of the entire country. Research method - The research consists in the construction of a forecasting model and then preparation of cash flow forecasts for all local governments in Poland. Four forecast scenarios made it possible to estimate the impact of changes in individual assumptions on the size of the investment capacity of local governments. Results - Forecasts indicate some symptoms of the local government finance crisis and the risk of its aggravation. Maintaining a faster growth rate of current expenditure than current revenue, with investment needs resulting, inter alia, from the necessity to absorb the EU funds, will lead to an unprecedented increase in debt. This relates primarily to poviat-cities responsible for the implementation of a significant part of public development projects. Originality lvalue/implications/recommendations - The study was based on the authors' method of forecasting financial processes in each local government (excluding voivodships). Its results allow the formulation of important conclusions. It was shown that in the case of a large number of local governments, the implementation of investments at the current level will be possible only on condition of a significant reduction in the growth of current expenditures. However, with regard to cities with poviat rights, it may be necessary to change the financing system itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best Practice, Long-Term Financial Planning, Government Finance Officers Association (GFOA), https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=4c36 0368fd392b63a83b0a8e193ec18c97a3390d [data dostępu: 19.02.2023].
 2. Cirincione C., Gurrieri G.A., van de Sande B., 1999, Municipal Government Revenue Forecasting: Issues of Method and Data, "Public Budgeting & Finance", Vol. 19(1), s. 26- 46, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.0275-1100.1999.01155.x.
 3. Dylewski M., 2016, Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 273, s. 49-61.
 4. Finances. A Handbook for Local Governments, 2014, Farvacque-Vitkovic C., Kopanyi M. (red.), The World Bank, Washington, D.C.
 5. Filipiak B., 2011, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 6. Kata R., 2015, Ryzyko finansowe w kontekście zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 4(76), s. 54-71.
 7. Kowalczyk M., 2017, Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 8. McNees S.K., 1995, An Assessment of "Official" Economic Forecasts, "New England Economic Review", July/August, s. 13-23.
 9. Mioduchowska-Jaroszewicz E., 2013, Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/2, s. 127-140.
 10. Mikesell J.L., 2007, Fiscal Administration. Analysis and Applications for the Public Sector, Thomson Wadsworth.
 11. Mühlenkamp H., Glöckner A., 2010, Rechtsvergleich kommunale Doppik. Eine Synopse und Analyse ausgewählter Th emenfelder des neuen, doppischen kommunalen Haushaltsrechts der Bundesländer, Speyerer Forschungsberichte, nr 260.
 12. Nice D., 2002, Public Budgeting, Thomson Wadsworth.
 13. Oates W.E., 1999, An Essay on Fiscal Federalism, "Journal of Economic Literature", Vol. 37(3), s. 1120-1149, https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.37.3.1120 [data dostępu: 19.02.2023].
 14. Policies in Local Government Finance, Aronson J.R., Schwartz E. (red.), International City/ County Management Association, Washington, D.C.
 15. Schick A., 2007, The Federal Budget. Politics, Policy, Process, Brookings Institution Press, Washington, DC.
 16. Schroeder L., 2004, Policies in Local Government Finance, Aronson J.R., Schwartz E. (red.), International City/County Management Association Washington, D.C.
 17. Schroeder L., 2007, Forecasting Local Revenues and Expenditures, [w:] Local Budgeting, Shah A. (red.), The World Bank, Washington, D.C.
 18. Surówka K., 2018, Rola nadwyżki operacyjnej w finansowaniu działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego i zaspokajaniu potrzeb społecznych (na przykładzie gmin oraz miast na prawach powiatów w latach 2011-2017), "Finanse Komunalne", nr 7-8, s. 5-12.
 19. Stegmaier J.J.L., Reiss M.J., 1994, The Revenue Forum: An Effective Low-Cost, Low-Tech Approach to Revenue Forecasting, "Government Finance Review", April.
 20. von Hagen J., Budgeting Institutions and Public Spending, [w:] Fiscal Management, Shah A. (red.), The World Bank, Washington, D.C.
 21. Wang X.H., 2006, Financial Management in the Public Sector. Tools Applications, and Cases, M.E. Sharpe.
 22. Zorn K.C., 1982, Issues and Problems in Economic Forecasting: Guidance for Local Revenue Forecasters, "Public Budgeting & Finance", Vol. 2(3), s. 100-110, https://onlinelib-rary.wiley.com/doi/10.1111/1540-5850.00572 [data dostępu: 19.02.2023].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.04.110.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu