BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Brajer-Marczak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ład projektowy a dojrzałość projektowa organizacji non-profit - ujęcie teoretyczne i praktyczne
Project governance and project maturity of non-profit organizations: the theoretical and practical approach
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2023, z. 193, s. 31-48, tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Organizacje non-profit, Ład projektowy
Project management, Non-profit organisations, Project governance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L31
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnień dojrzałości projektowej i ładu projektowego. Rozważania o charakterze teoretycznym i empirycznym odniesiono do organizacji non-profit działających w Polsce. Ład projektowy w organizacjach non-profit jest zupełnie nowym obszarem badawczym. Pogłębianie badań nad tą problematyką może znacząco przyczynić się do wzrostu skuteczności realizowanych projektów. Przeprowadzona analiza skłania do stwierdzenia, że zwiększanie dojrzałości projektowej może stanowić istotne wsparcie dla tworzenia ładu projektowego w organizacjach. Tym samym wpłynąć na lepsze zrozumienie problematyki działalności projektowej, rozwój kompetencji projektowych oraz zwiększenie spójności prowadzonej działalności projektowej. Wyciągnięte wnioski bazują na wynikach badania ankietowego na próbie 93 organizacji non-profit funkcjonujących w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article is concerned with matters of project management maturity and project governance. Theoretical and empirical considerations are related to non-profit organizations operating in Poland. Project governance in non-profit organizations is a new research area. Deepening research into this issue can significantly contribute to the effectiveness of projects. The analysis conducted leads to the conclusion that increasing project management maturity can provide significant support for the creation of project governance. Thus, it may influence a better understanding of project activities, the development of project competences and an increase in the consistency of project activities. The conclusions drawn are based on a survey of a sample of 93 non-profit organizations operating in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) [2013], 5th Edition,Project Management Institute, USA.
 2. Andersen E., Jessen S. [2003], Project maturity in organisations, International Journal of Project Management", vol. 21.
 3. Backlund F., Chronéer D., Sundqvist E. [2014], Project management maturity models - A critical review: A case study within Swedish engineering and construction organizations, "Procedia - Social and Behavioral Sciences", vol. 119.
 4. Bekker M., Steyn H. [2007], Defining 'project governance' for large capital projects, "South African Journal of Industrial Engineering", vol. 20 (2).
 5. Bekker M. C. [2014], Project governance: "Schools of thought", "South African Journal of Economic and Management Sciences", vol. 17 (1).
 6. Bogacz-Wojtanowska E. [2016], Istota i podstawowe zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, w: Bogacz-Wojtanowska E., Wrona S. (red.), Zarządzanie organizacjami pozarządowymi, "Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", Wydawnictwo UJ, Kraków.
 7. Brajer-Marczak R., Marciszewska A., Nadolny M. [2021], Selected Determinants of Stakeholder Influence on Project Management in Non-Profit Organizations, "Sustainability", vol. 13, https://doi.org/10.3390/su13168899.
 8. Bukłaha E. [2009], Formy organizacji projektowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 129.
 9. Capability Maturity Model Integration (CMMI) - Continuous Representation [2003], Software Engineering Institute.
 10. Crawford J. K. [2015], Project Management Maturity Model, Third Eddition, Taylor Fr. Gr, New York.
 11. Dolata M. [2013], Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Organizacja i Kierowanie", nr 158.
 12. Fabbro E., Tonchia S. [2021], Project Management Maturity Models Literature Review and New Developments, "Journal of Modern Project Management", vol. 8 (3), http://doi.org/10.19255/JMPM02503.
 13. Fajsi A., Morača S., Milosavljević M., Medić N. [2022], Project Management Maturity and Business Excellence in the Context of Industry 4.0., "Processes", vol. 10 (1155), https://doi.org/10.3390/pr10061155.
 14. Głodziński E. [2019], Project governance - istota, dotychczasowe kierunki badawcze i perspektywy rozwoju, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 15. Hillson D. [2003], Assessing organizational project management capability, "Journal of Facilities Management", vol. 2 (3), s. 298-311.
 16. Juchniewicz M. [2009], Dojrzałość projektowa organizacji, Bizarre, Warszawa.
 17. Karlsen J. T. [2011], Supportive culture for efficient project uncertainty management, "International Journal of Managing Projects in Business", no. 4.
 18. Kerzner H. [2005], Advanced Project Management, Onepress, Gliwice.
 19. Knuevener Ch. [2002], Gegenueberstellung von SW-CMM und CMMI, Method Park Software A. G., Berlin.
 20. Litke H. D. [2005], Projekt - oder geht es auch einfacher? Zukunft des Projektmanagements, erschien, w: Litke H. (red.), Projektmanagement-Handbuch für die Praxis: Konzepte-Instrumente- Umset-zung, München, Wien.
 21. Locatelli G., Mancini M., Romano E. [2014], Systems Engineering to improve the governance in complex project environments, "International Journal of Project Management", vol. 32 (8).
 22. Machiński Ł. [2016], Organizacje pozarządowe - kuźnia kierowników projektów, Strefa PMI,12.
 23. Maciejewska A. [2020], Analysis and evaluation of project management in a non-profit organization IAESTE Poland Association (Doctoral Dissertation), Katedra Procesów Zarządzania, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 24. Major P., Spałek S. [2019], Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych - wyniki badań, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 25. Major P., Spałek S. [2022], Communication and Building Positive Relationships within Project Teams in non-Governmental Organizations, "Scientific Papers of Silesian University of Technology- Organization and Management Series", vol. 158.
 26. Marciszewska A. [2019], Dojrzałość projektowa organizacji non-profit, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Müller R. [2016], Governance and Governmentality for Projects: Enablers, Practices, and Consequences, Taylor & Francis, GB.
 28. Müller R., Pemsel S., Shao J. [2014], Organizational Enablers for Governance and Governmentality of Projects: A Literature Review, "International Journal of Project Management", vol. 32 (8).
 29. Nowosielski S. [2012], Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 264.
 30. Paré G., Trudel M. C., Jaana M., Kitsiou S. [2015], Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews, "Information & Management", vol. 52 (2).
 31. PMI [2016], Governance of Portfolios, Programs, and Projects: A Practice Guide, Project Management Institute, Newton Square.
 32. Poppelbub J., Roglinger M. [2011], What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in BPM, ECIS 2011 Proceedings, http://aisel.aisnet.org/ecis2011.
 33. Samborski A. [2012], Governance w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 34. Schlichter J. [1999], Surveying project management capabilities, "PM Network", vol. 13 (4).
 35. Sońta-Drączkowska E. [2009], Dojrzałość projektowa organizacji oraz sposoby jej pomiaru, w:Trocki M., Sońta-Drączkowska E. (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre, Warszawa.
 36. Sońta-Drączkowska E. [2012], Problemy zarządzania dostawcami w projektach informatycznych, "Organization and Management", vol. 152.
 37. Spałek S. [2013], Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami: Project Management Maturity in the Company, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 38. Spałek S. [2014], Zwiększenie stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami. Koncepcje, uwarunkowania i możliwe zastosowania praktyczne, "Marketing i Rynek", nr 5.
 39. Szańcza A. [2016], Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych, PM Compass, www. pmcompass. pl
 40. Szymborski M., Głodziński E. [2022], Między zarządzaniem a nadzorem nad zamówieniami projektu - wyniki badań zastosowania koncepcji ładu projektowego w organizacjach, w: Walas-Trębacz J., Małkus T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Dom Organizatora, Toruń.
 41. Trocki M. [2018], Project governance - kształtowanie ładu projektowego organizacji "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 159, SGH, Warszawa.
 42. Trocki M., Juchniewicz M. [2022a], Ład projektowy organizacji (Project governance). Koncepcje. Problemy. Rozwiązania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 43. Trocki M., Juchniewicz M. [2022b], Ład projektowy organizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 186, SGH, Warszawa.
 44. Turner J. R. [2022], The Handbook of Project - Based Management, Mc Grow Hill, New York.
 45. Zięba T. [2016], Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych, w: Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Mfiles. pl, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu