BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniowski Tomasz (International Project Management Association Polska), Bukłaha Emil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami
Social responsibility of project activities and project management standards
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2023, z. 193, s. 75-91, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Rozwój zrównoważony, Zarządzanie projektem
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Project management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I30, M10, M42, O22, Q0
streszcz., summ.
Abstrakt
Społeczna odpowiedzialność działalności przedsiębiorstw określa odpowiedzialność organizacji za zrównoważony rozwój, zawiera obowiązki w zakresie dbałości nie tylko o zapewnienie ciągłości jego funkcjonowania, ale także działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, likwidację lub zmniejszanie nierówności społecznych w tym skrajnego ubóstwa czy dbałość o lokalny rozwój gospodarczy. Analizując to zagadnienie przez pryzmat projektów Autorzy uważają, że projekty - jako główne instrumenty rozwoju organizacji - powinny uwzględniać elementy zrównoważonego rozwoju odnośnie do sposobu organizacji prac, planowania ich wykonawstwa, produktów cząstkowych oraz ostatecznych rezultatów. W tym ujęciu warto podkreślić, że odpowiedzialność za obszar zrównoważonego rozwoju należy postrzegać jako naturalny element zakresu projektu, zaś branie odpowiedzialności za ten obszar powinno stać się zwyczajowym elementem procesów zarządczych w realizacji projektów, ujętych nie tylko w oddolnych procesach decyzyjnych, ale również ich wsparciu metodycznym. Zdaniem Autorów warto również doprecyzować pojęcia społecznej odpowiedzialności projektów oraz zrównoważonego zarządzania projektami. Analizie tych właśnie zagadnień został poświęcony niniejszy artykuł.(abstrakt oryginalny)

Social responsibility of enterprises defines the organization's responsibility for sustainable development, includes obligations to ensure not only the continuity of its operation, but also activities to protect the natural environment, eliminate or reduce social inequalities, including extreme poverty or attention to local economic development. Taking project management into consideration, the authors believe that projects, as the main instruments of organizational development, should take into account ele-ments of sustainable development regarding the way of organizing work, planning its execution, partial products, and final results. In this approach, it is worth emphasizing that responsibility for the area of sustainable development should be perceived as a natural element of the project scope, and taking responsibility for this area should become a customary element of management processes in project implementation, included not only in bottom-up decision-making processes but also in their methodo-logical support. According to the authors, it is also worth clarifying the concepts of social responsibility of projects and sustainable project management. This article is devoted to the analysis of these issues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) [2017], Project Management Institute, USA.
 2. AgilePM® [2019], Agile Project Management, Handbook v2, wydanie polskie, Agile Business Consortium.
 3. Carboni J., Duncan W., Gonzalez M. [2020], Zrównoważone zarządzanie projektami, Wyd. pm2pm, Kraków.
 4. El Khatib M. M., Alabdooli K., Al Kaabi A., Al Harmoodi S. [2020], Sustainable Project Management: Trends and Alignment, "Theoretical Economics Letters", no. 10.
 5. Gareis R., Huemann M., Martinuzzi A., Weninger C., Sedlacko M. [2013], Project Management.& Sustainable Development Principles, Project Management Institute, USA.
 6. Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management [2015], ver.4.0, IPMA Global.
 7. IPMA [2018], Reference Guide. ICB4 in an Agile World ver. 2.2, IPMA Global.
 8. ISO 21502. Project, programme and portfolio management - Guidance on project management, https://www.iso.org/standard/74947.html (dostęp: 03.10.2023).
 9. Managing Successful Projects with PRINCE2® [2017], Axelos GBP.
 10. McKinlay M. [2008], Where Is Project Management Running to...? Keynote Address Delivered at the 22nd World Congress of the International Project Management Association, Rome.
 11. Ning C., Zhang S., Li L. [2009], Sustainable Project Management: A Balance Analysis Model of Effect, International Conference on Management and Service Science, Wuhan, doi: 10.1109/ ICMSS.2009.5302357.
 12. Przewodnik IPMA Polska [2019], Wytyczne Kompetencji Indywidualnych Individual Competence Baseline® (IPMA ICB 4.0) w Zarządzaniu Projektami, Programami i Portfelami (część 1. Zarządzanie Projektami), IPMA Poland, https://ipma.pl/wp-content/uploads/2020/06/ KANON_WIEDZY__IPMA_ICB4_Projekty_web_1.1.pdf (dostęp: 30.09.2023).
 13. Silvius A. J. G., Schipper R. P. J. [2014], Sustainability in Project Management: A Literature Review and Impact Analysis, "Social Business", no. 4.
 14. Silvius A. J. G., Schipper R. [2010], A Maturity Model for Integrating Sustainability in Projects and Project Management, 24th IPMA World Congress.
 15. Standard GPM P5™ na Rzecz Zrównoważonego Zarządzania Projektami [2019], The GPM, USA, wersja 2.0.
 16. Tam G. [2010], The program management process with sustainability considerations, "Journal of Project, Program & Portfolio Management", vol. 1 (1).
 17. Trocki M. [2017], Równowaga organizacyjna - pomiędzy stabilnością a elastycznością, w: Skowronek- Mielczarek A. (red.), Złota Księga dla prof. dra hab. Marcina Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Trocki M., Wachowiak P., Bukłaha E., Juchniewicz M. [2019], Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu