BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pangsy-Kania Sylwia (Uniwersytet Gdański), Wierzbicka Katarzyna (Uniwersytet w Białymstoku), Czarnomska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Aktywność eksportowa i importowa województw w Polsce w kontekście zakresu koncentracji przestrzennej mierzonej wskaźnikiem dywersyfikacji
Export and Import Activity of the Voivodeships in Poland in the Context of the Spatial Concentration Measured by the Indicator of Diversification
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 21-36, rys., tab., bibliogr. s. 34-36
Słowa kluczowe
Eksport, Import, Handel zagraniczny, Województwo, Region, Dywersyfikacja, Koncentracja przestrzenna
Export, Import, Foreign trade, Voivodship, Region, Diversification, Spatial concentration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F10, F14, F17, C43
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest dokonanie diagnozy aktywności eksportowej i importowej polskich województw przez pryzmat koncentracji przestrzennej oraz zbadanie, czy wskaźnik dywersyfikacji importu jest taki sam jak wskaźnik dywersyfikacji eksportu, a także czy wskaźnik dywersyfikacji traci swoją wartość metodologiczną w określaniu aktywności zarówno eksportowej, jak i importowej polskich województw na skutek trudności w przypisaniu strumieni handlu do konkretnego województwa. Metoda badań - W artykule zawarto analizę opartą na przeglądzie literatury przedmiotu oraz obliczenia dotyczące koncentracji przestrzennej eksportu i importu polskich województw za pomocą wskaźnika dywersyfikacji. W artykule zastosowano metodę badań opisowych oraz wyjaśniających. Wnioski - Przedstawienie udziału poszczególnych województw w eksporcie i imporcie Polski oraz zakresu koncentracji przestrzennej mierzonej wskaźnikiem dywersyfikacji w latach 1994-2019. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Zakres koncentracji przestrzennej eksportu i importu wyrażony wskaźnikiem dywersyfikacji w analizowanym okresie 1994-2019 nie ulegał znaczącym zmianom, a liczba województw odpowiadająca za minimum 75% polskiego eksportu była nieco wyższa niż w przypadku importu. Jednocześnie z roku na rok wzrasta znaczenie kategorii "województwo niesklasyfikowane" - prawie 1/4 polskiego eksportu oraz blisko 1/5 importu nie jest przypisana do żadnego województwa, co implikuje spadek znaczenia wartości metodologicznej wskaźnika dywersyfikacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to diagnose the export and import activity of Polish voivodships through the prism of spatial concentration, and to investigate whether the import diversification index is the same as the export diversification index, and whether the diversification index loses its methodological value in determining both export and import activity of Polish voivodships due to the difficulties in assigning trade flows to a specific voivodeship. Reseach method - The article contains an analysis based on a review of the literature and calculations regarding the spatial concentration of exports and imports of Polish voivodships using the diversification index. The article uses the method of descriptive and explanatory research. Results - Presentation of the share of voivodeships in Poland's export and import and the scope of spatial concentration measured by the diversification index in 1994-2019. Originality / value / implications / recommendations - The scope of spatial concentration of exports and imports expressed by the diversification index, in the analyzed period 1994-2019, did not change significantly, and the number of voivodships responsible for at least 75% of Polish exports was slightly higher than in the case of imports. At the same time, the importance of the 'non-classified voivodship' category increasing each year - almost 1/4 of Polish exports and almost 1/5 of imports are not assigned to any voivodship, which implies a decrease in the significance of the methodological value of the diversification index. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budnikowski A., 1996, Rola handlu zagranicznego w gospodarce, [w:] tegoż, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 2. Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2018.
 3. European Commission, 2015, The single administrative document (SAD), https://ec.eu-ropa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/general-overview/single--administrative-document-sad_en [data dostępu: 11.03.2023].
 4. Fujita M., Krugman P., Vanables A., 1999, The spatial economy: cities, regions and international trade, The MIT Press, Cambridge.
 5. Gałązka A., 2017, Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego - wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju, "Studia BAS", nr 1(49), s. 9-61.
 6. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., 2005, Handel zagraniczny Małopolski, Metodologia badań oraz analiza obrotów w latach 2000-2004, Departament Gospodarki i Infrastruktury, Kraków.
 7. GUS 1, 2020, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku, https: // stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rachunki-narodowe/ rachunki-regionalne/wstepne--szacunki-produktu-krajowego-brutto-w-przekroju-regionow-w-2019-roku,8,3.html [data dostępu: 11.03.2023].
 8. GUS 2, 2020, Rocznik statystyczny województw, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinforma-cyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/4/15/1/rocznik_statystyczny_wojewodztw_2020. pdf [data dostępu: 11.03.2023].
 9. GUS, 2013, Handel zagraniczny w województwach (NTS 2), https://stat.gov.pl/download/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6339/5/1/1/handel_zagraniczny_w_ wojewodztwach_nts_2.pdf [data dostępu: 11.03.2023].
 10. GUS, 2013, Handel zagraniczny w województwach (NTS 2), https://stat.gov.pl/download/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6339/5/1/1/handel_zagraniczny_w_ wojewodztwach_nts_2.pdf [data dostępu: 11.03.2023].
 11. GUS, 2018, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 12. GUS, 2019, Informacja o handlu zagranicznym Polski na koniec grudnia 2018, https://www.gov. pl/attachment/b425d51e-838e-41d1-9c9a-c96b8242cdb6 [data dostępu: 11.03.2023].
 13. Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2017, 2018, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/eng/wp-content/ uploads/sites/4/2019/01/Handel-zagraniczny-w-Polsce-i-Ma%C5%82opolsce-2017--kopia-2.pdf [data dostępu: 11.03.2023].
 14. Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2019, 2020, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/ uploads/2019/01/handel_zagraniczny_2017.pdf [data dostępu: 11.03.2023].
 15. Jaszczyński M., 2016, Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, "Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Nauki Ekonomiczne", t. XXIII, s. 373-384.
 16. Lazarowicz A., 2019, Co to jest Intrastat i z czym się wiąże?, https://poradnikprzedsiebiorcy. pl/-co-to-jest-intrastat [data dostępu: 11.03.2023].
 17. Maćkowiak H., 2018, Zmiany w handlu zagranicznym województwa wielkopolskiego, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 44, s. 33-52.
 18. North D.C., 1955, Location Theory and Regional Economic Growth, "Journal of Political Economy", t. 63(3), s. 243-258.
 19. Orłowska R., 2013, Korzyści z handlu międzynarodowego w świetle teorii, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. Oziewicz E., Michałowski T., PWE, Warszawa.
 20. Ottaviano G., Puga D., 1997, Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the New Economic Geography, Centre for Economic Performance Discussion Paper 356, Centre for Economic Performance, London School of Economics, London.
 21. Rodrik D., 2001, Institutions, Integration and Geography: In Search of the Deep Determinants of Economic Growth, https://drodrik.scholar.harvard.edu/publications/institutions--integration-and-geography-search-deep-determinants-economic [data dostępu:11.03.2023].
 22. Rogacki H., 2001, Zróżnicowanie aktywności eksportowej i importowej województw w Polsce, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", nr 3, s. 43-50.
 23. Rymarczyk J., 2010, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa.
 24. Tiebout Ch.M., 1956, Exports and regional economic growth, "Journal of Political Economy", Vol. 64, No. 2.
 25. Umiński S., 2004, Transfer technologii do Polski przez kapital zagraniczny, [w:] Rynek usług finansowych w UE - szanse i wyzwania dla Polski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 26. UNCTAD, 2014, The role of international trade in the post-2015 development agenda, https://unctad.org/system/files/official-document/cid33_en.pdf [data dostępu: 11.03.2023].
 27. www 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:cx00-04&from=EN [data dostępu: 6.06.2022].
 28. www 2, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/rachunki-regionalne/ wstepne-szacunki-produktu-krajowego-brutto-w-przekroju-regionow-w-2019-ro-ku,8,3.html [data dostępu: 6.06.2022].
 29. www 3, https://www.paih.gov.pl/polska_w_liczbach/gospodarka [data dostępu: 6.06.2022].
 30. www 4, http://prod.ceidg.gov.pl [data dostępu: 6.06.2022].
 31. www 5, https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-informacje-o-obrotach-towarowych-z--zagranica [data dostępu: 6.06.2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.01.111.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu