BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymborski Mateusz (Politechnika Warszawska), Głodziński Eryk (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Ład projektowy - obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury
Project governance: research fields and further agenda based on a systematic literature review
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2023, z. 193, s. 93-106, rys., tab., wykr., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Systematyczny przegląd literatury, Ład projektowy
Project management, Systematic literature review, Project governance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M00
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje tematykę eksploracji koncepcji ładu projektowego (ang. project governance) w świetle systematycznego przeglądu literatury. Jego celami są wskazanie dotychczasowych obszarów badawczych oraz nakreślenie nowych kierunków badań. Ład projektowy nie jest konstruktem powszechnie rozumianym w praktyce gospodarczej. Badania metodą systematycznego przeglądu literatury wskazały, że dotychczas poszukuje się powszechnie akceptowalnej definicji ładu projektowego czy tworzenia jego ujęć modelowych. W artykule wyróżniono trzy główne obszary badawcze w zakresie ładu projektowego: lokowania go w kontekście zarządzania w środowisku projektowym (ład projektowy a zarządzanie projektem), odnoszenia go do teorii zarządzania, eksplorowania wybranych istotnych cech kształtujących ład projektowy (m.in. przywództwo, zaufanie, etyka, strategia, kontrola, dokonania). W artykule wyodrębniono dwa istotne dodatkowe obszary badawcze wymagające dalszej eksploracji: pełnienie funkcji nadzorczo-wspomagającej przez system ładu projektowego, sposób metodycznego uporządkowania ładu projektowego na poziomie zleceń projektowych.(abstrakt oryginalny)

The article discusses understanding of the concept of project governance based on a systematic literature review. Its objectives are to identify current research fields and to indicate new research directions. Project governance is the management construct poorly recognizable among practitioners. Results of the systematic literature review highlight that a universally acceptable definition of project governance or its methodological framework are being sought. The paper presents that three fields of studies related to project governance are recognized: correlation with project management, utilization of management theories, exploration of features constituting project governance (e.g. leadership, trust, ethics, strategy, control, performance, contract). Comparing the obtained results with other similar studies, two additional research areas were identified: project governance as control-support system, governance of project procurement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aliza A. H., Stephen K., Bambang T. [2011], The importance of project governance framework in project procurement planning, "Procedia Engineering", vol. 14, s. 1929-1937.
 2. APM [2019], APM Body of Knowledge, ed. 7.
 3. Bekker M. C. [2014], Project governance: "Schools of thought", "South African Journal of Economic and Management Sciences", vol. 17 (1), s. 22-32.
 4. Bekker M. C. [2015], Project Governance - the definition and leadership dilemma, "Procedia-Social and Behavioral Sciences", vol. 194, s. 33-43.
 5. Bekker M. C., Steyn H. [2008], The impact of project governance principles on project performance, w: PICMET'08-2008 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology, s. 1324-1330.
 6. Booth A., Clarke M., Dooley G., Ghersi D., Moher D., Petticrew M., Stewart L. [2012], The nuts and bolts of PROSPERO: an international prospective register of systematic reviews, "Systematic Reviews", vol. 1 (1), s. 1-9.
 7. Biesenthal C., Wilden R. [2014], Multi-level project governance: Trends and opportunities, "International Journal of Project Management", vol. 32 (8), s. 1291-1308.
 8. Czakon W. [2011], Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 57-61.
 9. Derakhshan R., Turner R., Mancini M. [2019], Project governance and stakeholders: a literature review, "International Journal of Project Management", vol. 37 (1), s. 98-116.
 10. Ferrari R. [2015], Writing narrative style literature reviews, "Medical Writing", vol. 24 (4), s. 230-235.
 11. Fisch C., Block J. [2018], Six tips for your (systematic) literature review in business and management research, "Management Review Quarterly", vol. 68, s. 103-106.
 12. Głodziński E. [2017], Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary, koncepcje, zależności, PWE, Warszawa.
 13. Głodziński E. [2019], Project governance - istota, dotychczasowe kierunki badawcze i perspektywy rozwoju, "Przegląd Organizacji", nr 3, s. 32-42.
 14. Haq S. U., Liang C., Gu D., Du J. T., Zhao S. [2018], Project governance, project performance, and the mediating role of project quality and project management risk: an agency theory perspective, "Engineering Management Journal", vol. 30 (4), s. 274-292.
 15. Henisz W. J., Levitt R. E., Scott W. R. [2012], Toward a unified theory of project governance: economic, sociological and psychological supports for relational contracting, "Engineering Project Organization Journal", vol. 2 (1-2), s. 37-55.
 16. Hensel P. [2020], Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 17. Hjelmbrekke H., Klakegg O. J., Lohne J. [2017], Governing value creation in construction project: a new model, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 10 (1), s. 60-83.
 18. Hjelmbrekke H., Lædre O., Lohne J. [2014], The need for a project governance body, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 7 (4), s. 661-677.
 19. IPMA [2016], Organizational Competence Baseline for Developing Competence in Managing Projects, Version 1.1.
 20. Jacobsson M., Jałocha B. [2021], Four images of projectification: An integrative review, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 14 (7), s. 1583-1604.
 21. Joslin R., Müller R. [2016], The relationship between project governance and project success, "International Journal of Project Management", vol. 34 (4), s. 613-626.
 22. Khan A., Waris M., Panigrahi S., Sajid M. R., Rana F. [2021], Improving the performance of public sector infrastructure projects: Role of project governance and stakeholder management, "Journal of Management in Engineering", vol. 37 (2), s. 04020112.
 23. Loch C., Mähring M., Sommer S. [2017], Supervising projects you don't (fully) understand: Lessons for effective project governance by steering committees, "California Management Review", vol. 59 (2), s. 45-67.
 24. Łada M., Kozarkiewicz-Chlebowska A. [2010], Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu, C. H. Beck, Warszawa.
 25. Mazur Z., Orłowska A. [2018], Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury, "Polskie Forum Psychologiczne", nr 23 (2), s. 235-251.
 26. Müller R. [2017], Governance and Governmentality for Projects, Routledge.
 27. Müller R. (red.) [2017], Governance and governmentality for projects: Enablers, practices, and consequences, Taylor & Francis.
 28. Müller R., Andersen E. S., Kvalnes Ø., Shao J., Sankaran S., Turner R., Biesenthal Ch., Walker D. H. T., Gudergan S. S. [2013], The interrelationship of governance, trust, and ethics in temporary organizations, "Project Management Journal", vol. 44 (4), s. 26-44.
 29. Müller R., Sankaran S., Drouin N. (red.) [2023], Research Handbook on the Governance of Projects, Edgar.
 30. Olejniczak K. (red.). [2012], Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 31. Paré G., Trudel M.-C., Jaana M., Kitsiou S. [2015], Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews, "Information & Management", vol. 52 (2), s. 183-199.
 32. Pilkienė M., Alonderienė R., Chmieliauskas A., Šimkonis S., Müller R. [2018], The governance of horizontal leadership in projects, "International Journal of Project Management", vol. 36 (7), s. 913-924.
 33. PMI [2021], The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge, Seventh Ed.
 34. Pryke S. D. [2005], Towards a social network theory of project governance, "Construction Management and Economics", vol. 23 (9), s. 927-939.
 35. Renz P. S. [2007], Project governance: implementing corporate governance and business ethics in nonprofit organizations, Phisica Verlag, Springer Science & Business Media, Heidelberg New York.
 36. Samul J. [2017], Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi - systematyczny przegląd literatury, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2 (115), s. 51-61.
 37. Sirisomboonsuk P., Gu V. C., Cao R Q., Burns J. R. [2018], Relationships between project governance and information technology governance and their impact on project performance, "International Journal of Project Management", vol. 36 (2), s. 287-300.
 38. Szymborski M., Głodziński E. [2020], Internal project governance: value added system and the central element of organizational project management, "Scientific Papers of Silesian University of Technology", vol. 147, s. 297-314.
 39. Szymborski M., Głodziński E. [2022], Między zarządzaniem a nadzorem nad zamówieniami projektu - wyniki badań, w: Cabała P., Walas-Trębacz J, Małkusa T. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. DOM Organizatora, Toruń, s. 311-326.
 40. TenHouten W. D. [2017], Site sampling and snowball sampling-Methodology for accessing hard-to-reach populations, "Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique", vol. 134 (1), s. 58-61.
 41. Thomé A. M. T., Scavarda L. F., Scavarda A. J. [2016], Conducting systematic literature review in operations management, "Production Planning & Control", vol. 27 (5), s. 408-420.
 42. Too E. G., Weaver P. [2014], The management of project management: A conceptual framework for project governance, "International Journal of Project Management", vol. 32 (8), s. 1382-1394.
 43. Trocki M., Juchniewicz M. [2022b], Ład projektowy organizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 186, s. 9-29.
 44. Trocki M., Juchniewicz M. [2022a], Ład projektowy (project governance). Koncepcje, problemy, rozwiązania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 45. Turner J. R., Keegan A. [2001], Mechanisms of governance in the project-based organization: Roles of the broker and steward, "European Management Journal", vol. 19 (3), s. 254-267.
 46. Turner J. R., Simister S. J. [2001], Project contract management and a theory of organization, "International Journal of Project Management", vol. 19 (8), s. 457-464.
 47. Turner R., Müller R. [2017], The Governance of Organizational Project Management, w: Sankaran S., Mueller R., Drouin N. (red.), Cambridge Handbook of Organizational Project Management, Cambridge University Press, s. 75-91.
 48. Ul Musawir A., Abd-Karim S. B., Mohd-Danuri M. S. [2020], Project governance and its role in enabling organizational strategy implementation: A systematic literature review, "International Journal of Project Management", vol. 38 (1), s. 1-16.
 49. Ul Musawir A., Serra C. E. M., Zwikael O., Ali I. [2017], Project governance, benefit management, and project success: Towards a framework for supporting organizational strategy implementation, "International Journal of Project Management", vol. 35 (8), s. 1658-1672.
 50. Unterhitzenberger C., Moeller D. [2021], Fair project governance: An organisational justice approach to project governance, "International Journal of Project Management", vol. 39 (6), s. 683-696.
 51. Wawak S., Woźniak K. [2020], Evolution of project management studies in the XXI century, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 13 (4), s. 867-888.
 52. Winch G. M. [2001], Governing the project process: a conceptual framework, "Construction Management and Economics", vol. 19 (8), s. 799-808.
 53. Young R., Chen W., Quazi A., Parry W., Wong A., Poon S. K. [2020], The relationship between project governance mechanisms and project success: An international data set, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 13 (7), s. 1496-1521.
 54. Zwikael O., Smyrk J. [2015], Project governance: Balancing control and trust in dealing with risk, "International Journal of Project Management", vol. 33 (4), s. 852-862.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu