BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołkonowski Jarosław (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie)
Tytuł
Wpływ pandemii COVID-19 na demografię i rynek pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Demographical and Labor Market of Central and Eastern European Countries
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 69-88, tab., bibliogr. s. 87-88
Słowa kluczowe
COVID-19, Demografia, Rynek pracy, Regresja liniowa
COVID-19, Demography, Labour market, Linear regression
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, J21, C20
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Cel - Próba oceny wpływu pandemii COVID-19 na sytuację demograficzną i rynki pracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Metoda badań - Do oceny implikacji demograficznych oraz zmian na rynku pracy zastosowano metodę porównawczą regresji liniowej dla okresów 2011-2019 i 2011-2021. Zbadano wskaźniki liczby ludności, stopy narodzin i stopy zgonów, saldo migracji, ogólnego indeksu demograficznego, stopy zatrudnienia, bezrobocia oraz wskaźnika wolnych miejsc pracy. Wnioski - Pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na badane wskaźniki demograficzne i rynku pracy oraz zakłóciła ich pozytywne trendy. Załamanie trendów miało cechy negatywnego szoku ekonomicznego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Wstępne analizy badawcze wskazują na negatywne następstwa pandemii COVID-19 dla kształtowania się procesów demograficznych krajów EŚW oraz rynku pracy. Badania te powinny być kontynuowane w trakcie infekcji i po jej ustąpieniu, co pozwoli lepiej zrozumieć zachodzące procesy w obu badanych obszarach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the demographic situation and labor markets of Central and Eastern Europe (CEE). Research method - To assess the demographic implications and changes in the labor market, the comparative method of linear regression was used for the periods of 2011-2019 and 2011-2021. Population, birth and death rates, net migration, general demographic index, employment rate, unemployment rate and job vacancy rate were examined. Results - The COVID-19 pandemic had a negative impact on the surveyed demographic and labor market indicators and disrupted their positive trends. The collapse of trends had the characteristics of a negative economic shock. Originality / value / implications / recommendations - Preliminary research analyses indicate the negative consequences of the COVID-19 pandemic on the demographic processes of the CEE countries and the labor market. These studies should be continued during and after the infection subsides, which will allow for a better understanding of the processes taking place in both studied areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki J., Fratczak E., Nam Ch., 2007, Przemiany ludnościowe Fakty - Interpretacje - Opinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 2. Gabrielczak P., 2016, Zatrudnienie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2014, [w:] Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej, Gabrielczak P., Kucharski L., Kwiatkowski E. (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 3. Kwiatkowski E., 2016, Bezrobocie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Gabrielczak P., Kucharski L., Kwiatkowski E. (red), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 4. Kwiatkowski E., 2022, Pandemia COVID-19 jako szok ekonomiczny i jego konsekwencje na rynku pracy, [w:] Pandemia COVID-19 a zmiany na rynku pracy. Polska na tle innych krajów Grupy Wyszehradzkiej, Kwiatkowski E. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 5. Okólski M., Fihel A., 2012, Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa.
 6. Stańczyk E., 2000, Demograficzne następstwa przemian gospodarczych i społecznych w Polsce lat 1975-1998 oraz w II Rzeczypospolitej, [w:] Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej połowy XX wieku, Olszewski L. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 7. Wołkonowski J., 2014, Trendy w emigracji siły roboczej krajów bałtyckich w latach 2003- 2013, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 33, s. 140-153, DOI: 10.4467/23539496IB.13.010.2395.
 8. Wołkonowski J., 2015, Przyczyny i struktura emigracji obywateli Polski po akcesji do UE, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia", nr 401, s. 587-600, DOI: 10.15611/pn.2015.401.54.
 9. www 1, https://ourworldindata.org/covid-deaths [data dostępu: 15.07.2022].
 10. www 2, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_EEGAED_custom_4333940/settings_1/table?lang=en i https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSA_EGAN__custom_4333984/settings_1/table?lang=en [data dostępu:20.12.2022].
 11. www 3, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_CD_ARO__custom_3242379/default/table?lang=en; https://www.nsi.bg/en/content/3351/deaths-causes-sex-and-age-groups; https://andmed.stat.ee/en/stat/rahvastik__rahvastikusundmused_surmad/RV56/table/tableViewLayout2; https://osp.stat.gov.lt/praejusios-paros-covid-19-statistika [data dostępu: 20.07.2022].
 12. www 4, https://covid19commission.org [data dostępu: 30.07.2022].
 13. www 5, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en[data dostępu: 10.07.2022].
 14. www 6, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00204/default/table?lang=en[data dostępu: 10.07.2022].
 15. www 7, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00029/default/table?lang=en[data dostępu: 20.07.2022].
 16. www 8, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00019/default/table?lang=en [data dostępu: 20.07.2022].
 17. www 9, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [data dostępu: 20.07.2022].
 18. www 10, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/JVS_A_RATE_R2_custoa_3255717/default/table?lang=en [data dostępu: 20.07.2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.01.111.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu