BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trocki Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Miejsce i rola governance w zarządzaniu organizacją
The place and role of governance in organization management
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2023, z. 193, s. 121-136, rys., tab., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Instrumenty zarządzania, Ład korporacyjny
Enterprise management, Management instruments, Corporate governance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M19, L16, L22
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzią organizacji na rosnącą komplikację warunków jej funkcjonowania, opisywanych jako "świat VUCA" (VUCA: zmienność ang. Volatility, niepewność ang. Uncertainty, złożoność ang. Comlexity i wieloznaczność ang. Ambiguity), jest wdrażanie w organizacjach wielu różnorodnych instrumentów zarządzania. Tempo i skala ich wprowadzania prowadzi w wielu przypadkach do obniżenia spójności zarządzania organizacją powodując, wbrew intencjom, obniżenie sprawności i efektywności funkcjonowania organizacji. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom postulowane jest od pewnego czasu rozszerzenie hierarchii zarządzania o dodatkowy poziom zarządzania normatywnego. Działalność zarządcza realizowana na tym poziomie określana jest jako governance dla odróżnienia od tradycyjnej działalności zarządczej określanej jako management. Rozwiązania z zakresu governance - zarówno odnoszące się do organizacji jako całości jak też do jej dziedzin - są intensywnie rozwijane. Celowy jest w tej sytuacji przegląd aktualnego stanu tej problematyki i perspektyw jej rozwoju. Zagadnieniom tym poświęcony jest niniejszy artykuł. Treść artykułu opiera się na analizie literatury przedmiotu, standardów zarządzania oraz sprawdzonych dobrych praktyk.(abstrakt oryginalny)

The organization's response to the growing complexity of its operating conditions, described as the 'VUCA world' (VUCA: volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) is the implementation of many different management instruments in organizations. The pace and scale of their implementation leads in many cases to a reduction in the cohesion of the organization's management, causing, contrary to the assumptions/intentions, a reduction in the efficiency and effectiveness of the organization's functioning. In order to counteract these unfavourable phenomena, it has been postulated for some time to extend the management hierarchy by an additional level of normative management. Management activities carried out at this level are referred to as governance to distinguish them from traditional management activities referred to as management. Governance solutions - both relating to the organization as a whole and to its areas - are being intensively developed. In this situation, it is advisable to review the current state of this issue and the prospects for its development. The content of the article is based on the analysis of the literature on the subject, management standards, and proven good practices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Business Framework for the Goverance and Managemnt of Enterprise IT [2014], Information Systems Audit and Control Association ISACA, http://www.isaca.org/COBIT/Pages/default. aspx?cid=1003566andAppeal=PR (dostęp: 15.06.2023).
 2. Abegglen Ch., Bleicher K. [2021], Das Konzept integriertes Management. Visionen - Missionen - Programme, Campus Verlag, Frankfurt - New York.
 3. About Systemic Governance, https://systemic2016.wordpress.com (dostęp: 17.06.2023).
 4. ABPMP BPM CBOK Guide to the Business Process Management [2019], Common Body of Knowledge. Version 4, ABPMP.
 5. Alie S. S. [2015], Project governance: #1 critical success factor, PMI Global Congress, Orlando, Project Management Institut.
 6. Aluchna M. [2015], Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 7. AS 8015-2005 [2005], Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology, https://www.scribd.com/document/361172898/As-8015-2005-Corporate-Governance-of-ICT# (dostęp: 20.06.2023).
 8. Bennett N., Lemoine G. J. [2014], What VUCA Really Means for You, "Harvard Business Review", January - February, https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you (dostęp: 20.06.2023).
 9. BSI Management System Integration - A Guide [2000].
 10. Cadbury A. [2002], Corporate Governance and Chairmanship. A Personal View, Oxford.
 11. Calder A. [2008], The IT governance standard, IT Governance Publishing.
 12. Calder A., Moir S. [2009], IT Governance - Implementing Frameworks and Standards for the Corporate Governance of IT, IT Governance Publishing.
 13. Danby S. [2023], IT Governance vs. IT Management: What's the Difference? InvGate, https://blog.invgate.com/it-governance-vs-it-management (dostęp:25.06.2023).
 14. Ensslin L., Rolim Ensslin S., Dutra A., Nunes N. A., Reis C. [2017], BPM governance: a literature analysis of performance evaluation, "Business Process Management Journal", vol. 23 (1), s. 71-86, https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2015-0159 (dostęp: 18.06.2023).
 15. Fisiak J. (red.) [1996], Słownik angielsko-polski Collins, Polska Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 16. G20/OECD Grundsätze der Corporate Governance [2015], OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264250130-d (dostęp: 17.06.2023).
 17. Governance of Portfolios, Programs and Projects: A Practice guide [2016], Project Management Institute.
 18. Griffin R. W. [1996], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Harmer G. [2014], Governance of Enterprise IT based on COBIT 5, ITGP.
 20. ISO / IEC 38 500:2008 / 2015 Corporate Governance of Information Technology.
 21. ISO 21 500: 2012 Guidance on Project Management / Wytyczne zarządzania projektami.
 22. ISO 21 500:2021 Project, programme and portfolio management - Context and concepts / Zarządzanie projektami, programami i portfelami - Kontekst i koncepcje.
 23. ISO 21 504: 2015 Project, Programme and Portfolio Management - Guidance on Portfolio Management.
 24. ISO 21 505 Project, Programme and Portfolio Management - Guidance on Governance.
 25. ISO 26 000: 2010 Guidance on social responsibility.
 26. IT Governance, https://www.itgovernance.co.uk/it_governance (dostęp: 20.06.2023).
 27. Jeżak J. [2010], Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C. H. Beck, Warszawa.
 28. Jeżak J. [2013], Corporate governance jako nowy obszar wiedzy i praktyki biznesowej, "Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 141.
 29. Juchniewicz M. [2019], Doskonalenie działalności projektowej w organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 30. Jungmeister A., Gomez P. [2012], Requirements for a New Generation of the St. Gallen Management Model, https://www.yumpu.com/en/document/view/4101039/requirements-for-anewgeneration-of-the-st-gallen-management- (dostęp: 15.05.2022).
 31. Khusidman V. [2010], BPM Governance Framework, BPTrends.
 32. Ład korporacyjny a projektowy [2014], CT Partners, https://docplayer.pl/69202660-Lad-korporacyjny-i-projektowy-white-paper.html (dostęp: 7.05.2020).
 33. Merriam-Webster Dictionery, https://www.merriam-webster.com/thesaurus/governance (dostęp: 15.06.2023).
 34. Mueller R. [2014], Project Governance, Gower, Farnham.
 35. OECD Principles of Corporate Governance [2004], Organisation for Economic Cooperation and Development, www.oecd.org (dostęp: 15.06.2023).
 36. Padayachee Y. [2016], An Integrated Innovation Governance Framework: I2GF, The Da Vinci Institute for Technology Management, Randburg/Northriding, South Africa.
 37. Paim R., Flexa R. [2011], Process Governance: Definitions and Framework, Part 1, BPTends, www.bptrends.com (dostęp: 15.06.2023).
 38. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 39. Rozpiętość kierowania [2004], Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 40. Rüegg-Stürm J., Grand S. [2019], Managing in Complex World. The St. Gallen Management Modell, Haupt Verlag, Bern.
 41. Schmelzer H., Sesselmann W. [2013], Geschäftsprozess-Management in der Praxis, Carl Hanser Verlag, München.
 42. SOA Governance Framework - SOA Governance Reference Model (SGRM), https://www.opengroup.org/soa/source-book/gov/p4.htm (dostęp: 20.06.2023).
 43. St. Gallen Management-Modell, https://www.sgmm.ch/ (dostęp: 22.05.2022).
 44. Szulc M. [2019], Pojęcie governance w piśmiennictwie na temat nauk o zarządzaniu, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 176.
 45. Too E. G., Weaver P. [2014], The management of project management: A conceptual framework for project governance, "International Journal of Project Management", vol. 32 (8).
 46. Trocki M. [2019], Podejścia badawcze do zarządzania projektami - geneza i ewolucja, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 47. Trocki M., Juchniewicz M. [2022a], Ład projektowy organizacji (project governance), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 48. Trocki M., Juchniewicz M. [2022b], Ład projektowy organizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy", nr 186.
 49. Wytyczne doskonałości w zarządzaniu projektami dla ciągłego doskonalenia w projektach i programach [2016], IPMA Project Exellence Baseline, IPMA Global Standard Ed. 1, International Project Management Assotiation.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu