BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morze Magdalena (Politechnika Poznańska; Łukasiewicz-Poznański Instytut Technologiczny)
Tytuł
Zaufanie - istotny czynnik w human-robot collaboration
Trust - an Important Factor in Human-Robot Collaboration
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 141-155, rys., bibliogr. s. 153-155
Słowa kluczowe
Współpraca, Robotyzacja, Zaufanie, Praca zespołowa
Cooperation, Robotization, Trust, Team work
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K10, M31
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na jakość współpracy pomiędzy ludźmi a robotami (human-robot collaboration - HRC) w miejscu pracy. Szczegółowo opisano wpływ zaufania. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, w latach 1993-2018 liczba robotów przemysłowych na świecie zwiększyła się z 557 tysięcy do 2,4 miliona. Implementowane roboty przestają być tylko narzędziami w ludzkich rękach. Dzięki autonomiczności zyskują status kolegów z zespołu. Metoda badań - Artykuł powstał na podstawie syntetycznego przeglądu literatury, wykonanego w celu identyfikacji czynników wpływających na współpracę ludzi i robotów. Wnioski - Ujawniono, że badania prowadzone w obszarze HRI udowadniają, iż zaufanie ludzi do robotów jest jedną z najważniejszych determinant prawidłowej kooperacji. Ponadto wskazano istotność takich obszarów, jak: niezawodność, przewidywalność robotów, osobowość ludzi czy wygląd robotów. Wymienione obszary mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu zaufania w zespołach tworzonych przez ludzi i roboty. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Publikacja ukazuje istotność obszaru human robot collaboration (HRC) jako elementu wdrażania robotów we współczesnych przedsiębiorstwach. Artykuł uszczegóławia, które elementy w kształtowaniu HRC odgrywają najistotniejszą rolę. Temat HRC jest słabo rozpowszechniony w Polsce, a jak wskazuje przywołana literatura, prawidłowa współpraca ludzi i robotów jest istotnym elementem wpływającym na powodzenie robotyzacji. Poznanie zasad działania HRC jest jednym z wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present factors affecting the quality of human-robot collaboration (HRI) in the workplace. The impact of trust is described in detail. According to the Polish Economic Institute, between 1993 and 2018, the number of industrial robots in the world increased from 557,000 to 2.4 million. Implemented robots, cease to be just tools in human hands. Thanks to their autonomy, they are becoming known as teammates. Research method - The article is based on a literature review conducted to identify factors, particularly trust, that affect human-robot collaboration. Results - It has been revealed that research conducted in the HRI area proves that human trust in robots, is one of the most important determinants of proper cooperation. Above that, the relevance of areas such as reliability, predictability of robots, the personality of people, or appearance of robots was pointed out. The mentioned areas have a direct impact on the formation and level of trust in human-robot teams. Originality / value / implications / recommendations - The publication highlights the relevance of the area of human-robot collaboration (HRC), as part of the implementation of robots in modern enterprises. The article details which elements in the formation of HRC play the most important role. The topic of HRC is vaguely known in Poland, and as the referenced literature indicates, the correct cooperation of humans and robots is an important element affecting the success of robotization. Learning how HRC works is one of the challenges facing today's organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arslan A., Cooper C., Khan Z., Golgeci I., Ali Im., 2021, Artificial intelligence and human workers interaction at team level: a conceptual assessment of the challenges and potential. HRMstrategies, "International Journal of Manpower", Vol. 43(1), s. 75-88, DOI: 10.1108/IJM-01-2021-0052.
 2. Baker A.L., Phillips E.K., Ullman D., Keebler J.R., 2018, Toward an Understanding ofTrust Repair in Human-Robot Interaction: Current Research and Future Directions, "ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems", Vol. 8(4), s. 30-53, DOI: 10.1145/ 3181671.
 3. Burke J.L., Murphy R.R., Rogers E., Lumelsky V.L., Scholtz J., 2004, Final report for the DARPA/NSFInterdisciplinary Study on Human-Robot Interaction, "IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics", Part C, s. 103-111, DOI: 10.1109/TSMCC. 2004.826287.
 4. Castro A., Silva F., Santos V., 2021, Trends of Human-Robot Collaboration in Industry Contexts: Handover, "Sensors 2021", Vol. 21(12), s. 1-28, DOI: 10.3390/s21124113.
 5. Chen M., Nikolaidis S., Soh H., Hsu D., Srinivasa S., 2018, Trust aware deciosion making form human-robot collaboration: model learning and planning, "ACM Transactions on Human-Robot Interaction", Vol. 9(2), s. 9-23, DOI: 10.1145/3359616.
 6. Demir M., Mc Neeseb N.J., Cooke N., 2020, Understanding human-robot teams in light of all-human teams: Aspects of team interaction and shared cognition, "International Journal of Human-Computer Studies", Vol. 140, s. 2-7, DOI: 10.1016/j.ijhcs.2020. 102436.
 7. Fortuna P., 2021, Optimum. Idea cyberpsychologii pozytywnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 8. Groom V., Nass C., 2007, Can robots be teammates? Benchmarks in human-robot teams, "Interaction Studies", Vol. 8(3), s. 483-500, DOI: 10.1075/is.8.3.10gro.
 9. Hancock P.A., Billings D.R., Schaefer K.E., 2011, A Meta-Analysis of Factors Affecting Trust in Human-Robot Interaction, "Human Factors", Vol. 53(5), s. 517-527, DOI: 10.1177/0018720811417254.
 10. Huang I., Cooke N.J., Gutzwiller R.S., Berman S., Chiou E.K., Demir M., Zhang W., 2020, Distributed dynamic team trust in human, artificial intelligence, and robot teaming, [w:] Trust in Human-Robot Intraction, Chang N., Lyons J. (red.), Academic Press, DOI: 10.1016/B978-0-12-819472-0.00013-7.
 11. Jagoda A., 2011, Rola zespołowych form organizacji pracy w procesie doskonalenia kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 24, s. 83-90.
 12. Kamieński L., 2022, Mimowolne cyborgi. Mózg i wojna przyszłości, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 13. Kolbeinsson A., Lagerstedt E., Lindblom J., 2019, Foundation for a classification ofcollabo-ration levels for human-robot cooperation in manufacturing, "Production & Manufacturing Research", Vol. 7(1), s. 448-471, DOI: 10.1080/21693277.2019.1645628.
 14. Lambrechts W., Klaver J.S., Koudijzer L., Semeijn J., 2021, Human Factors Influencing the Implementation of Cobots w High Volume Distribution Centres, "Logistics", Vol. 5(2), s. 1-24, DOI: 10.3390/logistics5020032.
 15. Larson L., DeChurch L.A., 2020, Leading teams in the digital age: Four perspectives on technology and what they mean for leading teams, "The Leadership Quarterly", Vol. 31(1), s. 1-18, DOI: 10.1016/j.leaqua.2019.101377.
 16. Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D., 1995, An integrative model or organization trust, "Academy of Management Review", Vol. 3(20), s. 709-734, DOI: 10.2307/ 258792.
 17. Myjak T., 2017, Uwarunkowania skutecznej i efektywnej współpracy zespołowej, Instytut Ekonomiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.
 18. Oleson K.E, Billings D.R., Kocsis V., Chen J.Y.C., Hancock P.A., 2011, Antecedents of Trust in Human-Robot Collaboration, Conference "Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA)", s. 175-178, DOI: 10.1109/C0G-SIMA.2011.5753439.
 19. Ososky S., Sanders T., Jentsch F., Hancock P., Chenb J.Y.C., 2014, Determinants of system transparency and its influence on trust in and reliance on unmanned robotic systems, "Proceedings of SPIE", Vol. 9084, DOI: 10.1117/12.2050622.
 20. Polski Instytut Ekonomiczny, 2021, Czy pandemia przyśpieszyła robotyzację?, Warszawa,
 21. Robert Jr. L.P., Alahmad R., Esterwood C., Kim S., You S., Zhang Q., 2020, A Review of Personality in Human-Robot Interactions, Foundations and Trends in Information Systems, DOI: 10.1561/2900000018.
 22. Sanders T., Oleson K.E., Billings D.R., Chen J.Y.C., Hancock P.A., A Model of Human-Robot Trust: Theoretical Model Development, "Sage Journals", Vol. 55(1), s. 1432-1436, DOI: 10.1177/1071181311551298.
 23. Setter T., Gasparri A., Egerstedt M., 2017, Trust in Multi-Agent Networks: From Self-Centered to Team-Oriented, tekst opublikowany podczas 2017 "American Control Conference (ACC), 24-26 May 2017", s. 997-1002, DOI: 10.23919/ACC.2017.7963083.
 24. Simon O., Neuhofer B., Egger R., 2020, Human-robot Interaction: Conceptualising trust in frontline teams through LEGO Serious Play , "Tourism Managment Perspectives", Vol. 25(100692), s. 1-19, DOI: 10.1016/j.tmp.2020.100692.
 25. Tunc A.O., 2020, Human-Robot Interaction in Organizations, [w:] Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems, Hacioglu U. (red.), DOI: 10.1007/978-3-030-29739-8_2.
 26. Weiss A., Wortmeier A.-K., Kubicek B., 2021, Cobots in Industry 4.0: A Roadmap for Future Practice Studies on Human-Robot Collaboration, "IEEE Transactions on Human-Machine Systems", Vol. 3, s. 1-11, DOI: 10.1109/THMS.2021.3092684.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.01.111.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu