BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie oceny scoringowej w ocenie jakości wyniku finansowego przedsiębiorstw
The Use of the Scoring Method in the Assessment of Earnings Quality of Enterprises
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 185-203, tab., bibliogr. s. 201-203
Słowa kluczowe
Scoring, Wynik finansowy, Przedsiębiorstwo, Jakość informacji
Scoring, Financial performance, Enterprises, Information quality
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G30, M40
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - Zasadniczym celem opracowania jest charakterystyka mierników Q-Test oraz EQ-Score jako alternatywnych narzędzi oceny jakości wyniku finansowego spółek publicznych. Metoda badań - Ocena jakości wyniku finansowego przedsiębiorstw sporządzona została na podstawie formuł analitycznych zaproponowanych przez Putmana i in. oraz Gullet i in. Badania egzemplifikacyjne zrealizowano w odniesieniu do spółek publicznych zaklasyfikowanych do indeksu WIG-DIV GPW w Warszawie w horyzoncie badawczym 2016-2020. Wnioski - Między obliczonymi wartościami wskaźników Q-Test i EQ-Score istnieją pozytywne związki o przeciętnej sile. W analizowanej próbie badawczej przeciętne wartości wskaźników Q-Test były wyższe od średnich wartości wskaźników EQ-Score oraz cechowały się większym stopniem dyspersji. Miernik EQ-Score jest w sposób istotny statystycznie skorelowany z wartościami współczynników dyskrecjonalnych różnic memoriałowych separowanych za pomocą modeli Jones oraz Kasznika, co wskazuje na jego potencjał w zakresie predykcji zjawiska rachunkowego kształtowania wyniku finansowego. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Opracowanie jest pierwszym przykładem empirycznej weryfikacji przydatności modeli Q-Test i EQ-Score w zakresie oceny jakości wyniku finansowego spółek publicznych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of the paper is establishing the characteristics of the Q-Test and EQ-Score measures as alternative tools for assessing the earnings quality of public companies. Research method - The estimation of the earnings quality was prepared basing on the analytical formulas of Putman et al., and Gullet et al. models. The exemplification research studies were conducted for public companies classified in the WIG-DIV index of the Warsaw Stock Exchange in 2016-2020. Results - There are positive relationships of medium strength between the calculated values of the Q-Test and EQ-Score indicators. In the analyzed research sample, the average values of the Q-Test indicators were generally higher than the average values of the EQ-Score indicators and were characterized by a greater degree of dispersion. The EQ-Score is statistically significantly correlated with the discretionary accruals separated using the Jones and Kasznik models, which indicates its potential for predicting the earnings management phenomenon. Originality / value / implications / recommendations - The study is the first example of empirical verification of the usefulness of the Q-Test and EQ-Score models in assessing the quality of the financial results of public companies operating on the Polish capital market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton J., Simko P., 2002, The balance sheet as an earnings management constraint, "The Accounting Review", Vol. 77(1), s. 1-27, DOI:10.2139/ssrn.320641.
 2. Błażyńska J., 2016, Jakość informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych, "Studia Ekonomiczne", nr 284, s. 41-50.
 3. Brien J.O., 1991, Introduction to Information Systems in Business Management, wyd. 6, Irwin, Boston.
 4. Chen S., Miao B., Shevlin T., 2015, A new measure ofdisclosure quality: The level of disaggregation of accounting data in annual reports, "Journal of Accounting Research", Vol. 53(5), s. 1017-1054, DOI: 10.1111/1475-679X.12094.
 5. Dechow P.M., Dichev I.D., 2002, The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors, "The Accounting Review", Vol. 77 (suplement), s. 35-59, DOI: 10.2308/accr.2002.77, s. 1-35.
 6. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P., 1995, Detecting earnings management, "The Accounting Review", Vol. 70, s. 193-225.
 7. DeFond M.L., 2010, Earnings quality research: advances, challenges and future research, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 50, s. 402-409.
 8. Dichev I., Graham J., Rajgopal S., 2013,. Earnings quality: Evidencefrom thefield, "Journal of Accounting & Economics", Vol. 56(2/3), s. 1-33, DOI: 10.1016/j.jacce-co.2013.05.004.
 9. Gad J., 2013, Cechy jakościowe informacji zawartych w raporcie biznesowym w świetle potrzeb informacyjnych dawców biznesowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 62, s. 545-555.
 10. Gibson C.H., 1998, Financialstatementanalysis: Using financial accounting information (Seventh Edition), South-Western College Publishing.
 11. Graham B., Dodd D.L., 1934, Security analysis: Principles and technique, McGraw-Hill, New York.
 12. Gullett N.S., Kilgore R.W., Geddie M.F., 2018, Use ofFinancial Ratios to Measure the Quality of Earnings, "Academy of Accounting and Financial Studies Journal", Vol. 22(2), s. 1-12.
 13. Hendriksen E.S., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Jones J., 1991, Earnings Management during Import Relief Investigations, "Journal of Accounting Research", Vol. 29, s. 193-228, DOI: 10.2307/2491047.
 15. Kamp B., 2002, Earnings quality assessment by a sell-side financial analyst, "Issues in Accounting Education", Vol. 17(4), s. 361-368.
 16. Kasznik R., 1999, On the association between voluntary disclosure and earnings management, "Journal of Accounting Research", Vol. 37(1), s. 57-81, DOI: 10.2307/2491396.
 17. Kisielnicki J., 1982, Metody badania zapotrzebowania na informacje, [w:] Informacyjne problemy planowania, Maciejewski W (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. McClure B., 2004, Quality earnings count, investing, http://www.fool.com/news/commen-tary/2004/commentary040311ben.htm [data dostępu: 12.03.2023].
 19. Michalak J., 2018, Metody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Michalak J., Waniak-Michalak H., Czajor P., 2012, Impact of mandatory IFRS implementation on earnings quality. Evidence from the Warsaw Stock Exchange, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 68(124), s. 63-82.
 21. Micherda B., 2006, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa.
 22. Natkaniec K., 2021, Cechy jakościowe informacji sprawozdawczej - przegląd badań empirycznych, [w:] Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości, Kozioł W. (red.), Wydawnictwo IUS Publicum, Katowice.
 23. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., 2003, Jak oceniać firmę. Metodyka badań, przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk.
 24. Piosik A. (red.), 2013, Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/ MSSFa ustawa o rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 25. Putman R.L., Griffin R.B., Kilgore R.W., 2005, A model for the determination of the quality of earnings, "Academy of Accounting and Financial Studies Journal", Vol. 9(3), s. 41-50.
 26. Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 27. Szychta A., 2011, Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Sobańska I., Turzyński M. (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Taylor A., 2012, User Relevance Criteria Choices and the Information Search Process, "Information Processing and Management", Vol. 48(1), s. 136-153, DOI: 10.1016/j. ipm.2011.04.005.
 29. The Conceptual Framework for Financial Reporting, 2010, International Accounting Standards Board (IASB).
 30. Yoon S.S., Miller G., Jiraporn P., 2006, Earnings management vehicles for Korean firms, "Journal of International Financial Management and Accounting", Vol. 17(2), s. 85109, DOI: 10.1111/j.1467-646X.2006.00122.x.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.01.111.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu