BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Aneta Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kukurba Maria (Politechnika Warszawska), Salwin Mariusz (Politechnika Warszawska), Wójcik Cezary (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Model biznesowy crowdfundingu w Polsce a zrównoważony rozwój - transfer wartości
The Crowdfunding Business Model in Poland and Sustainable Development - Value Transfe
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 2 (112), s. 65-84, rys., tab., bibliogr. s. 82-84
Słowa kluczowe
Finansowanie społecznościowe, Modele biznesowe, Wartość przedsiębiorstwa, Rozwój zrównoważony
Crowdfunding, Business models, Enterprise value, Sustainable development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D26, G32, O36 K10, M31
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Celem badań jest wykazanie transferu wartości w modelu biznesowym przedsiębiorstw korzystających z crowdfundingu w Polsce w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu biznesu. Metoda badań - Przeprowadzono badanie ankietowe na grupie 121 przedsiębiorstw korzystających z crowdfundingu. Badanie to zostało przeprowadzone w oparciu o wartości Nortona i Kaplana. Wyniki badań ankietowych pozwoliły na opracowanie modelu przepływu wartości zgodnie z koncepcją E3 oraz ideą zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu biznesu. Wnioski - Przeprowadzone analizy wykazały, że najważniejszą perspektywą wartości crowdfundingu jest perspektywa finansowa i procesowa, zaś biorąc pod uwagę model crowdfundingu w powiązaniu z koncepcją zrównoważonego rozwoju, najważniejsze są wymiary: ekonomiczny i społeczny. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Wartością dodaną badań jest poznanie modelu biznesowego crowdfundingu i tworzenie wartości w CF dla firmy stosującej model E3 z uwzględnieniem wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Stworzono ponadto nowy model w oparciu o wyniki ankietowe, co wpisuje się w dyskurs naukowy i wypełnia lukę badawczą w tym obszarze. Ponadto model ten pozwala na analizę zarówno wartości oferowanej, jak i wartości uchwyconej - nie tylko dla firm, ale też każdego uczestnika zgodnie w ideą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the research was to present the transfer of value in the business model of companies using crowdfunding in Poland based on the idea of sustainability in doing business. Research method - A survey was conducted on a group of 121 enterprises using crowdfunding. It used the Norton-Kaplan value map and the value flow model in accordance with the E3 concept and the idea of sustainable development Results - The conducted analyses have shown that the most important perspective of the value of crowdfunding is the financial and procedural perspective, while taking into account the crowdfunding model in conjunction with the concept of sustainable development, the most important are the economic and social dimensions. Originality / value / implications / recommendations - The added value of research is learning about the crowdfunding business model and creating value in CF for a company using the E3 model, taking into account economic, social and environmental values. Moreover, a new model was created based on the survey results, which is in line with the scientific discourse and thus bridges the research gap in this area. In addition, this model allows for the analysis of both the value offered and the value captured, not only for companies, but for each participant in accordance with the idea of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Advances in Crowdfunding: Research and Practice, 2020, Shneor R., Zhao L., Flâten B.T. (eds.), Palgrave Macmillan, Cham.
 2. Belz F.M., Binder J.K., 2017, Sustainable Entrepreneurship: A Convergent Process Model, "Business Strategy and the Environment", Vol. 26(1), pp. 1-17, DOI: 10.1002/ bse.1887.
 3. Bocken N.M.P., Short S.W., Rana P., Evans S., 2014, A Literature and Practice Review to Develop Sustainable Business Model Archetypes, "Journal of Cleaner Production", Vol. 65, pp. 42-56, DOI: 10.1016/j.jclepro.2013.11.039.
 4. Bruton G., Khavul S., Siegel D., Wright M., 2015, New Financial Alternatives in Seeding Entrepreneurship: Microfinance, Crowdfunding, andPeer-to-Peer Innovations, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 39(1), pp. 9-26, DOI: 10.1111/etap. 12143.
 5. Claessens S., 1993, Alternative Forms of External Finance: A Survey, "The World Bank Research Observer", Vol. 8(1), pp. 91-117, DOI: 10.1093/wbro/8.1.91.
 6. Dovi V.G., Friedler F., Huisingh D., Klemes J.J., 2009, Cleaner Energy for Sustainable Future, "Journal of Cleaner Production", Vol. 17(10), pp. 889-895, DOI: 10.1016/j. jclepro.2009.02.001.
 7. Gordijn J., Akkermans J.M., 2003, Value-Based Requirements Engineering: Exploring Innovative E-commerce Ideas, "Requirements Engineering", Vol. 8(2), pp. 114-134, DOI: 10.1007/s00766-0003-0169-x.
 8. Halisçelik E., Soytas M.A., 2019, Sustainable Development from Millennium 2015 to Sustainable Development Goals 2030, "Sustainable Development", Vol. 27(4), pp. 545572, DOI: 10.1002/sd.1921.
 9. Hörisch J., Tenner I., 2020, How Environmental and Social Orientations Influence the Funding Success of Investment-Based Crowdfunding: The Mediating Role of the Number of Funders and the Average Funding Amount, "Technological Forecasting and Social Change", Vol. 161, pp. 1-11, DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120311.
 10. Jegatheesan V., Liow J.L., Shua L., Kim S. H., Visvanathan C., 2009, The Need for Global Coordination in Sustainable Development, "Journal of Cleaner Production", Vol. 17(7), pp. 637-643, DOI: 10.1016/j.jclepro.2008.11.016.
 11. Kaplan R.S., 2009, Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard, [in:] Handbooks of Management Accounting Research, Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (eds.), Elsevier, DOI: 10.1016/S1751-3243(07)03003-9.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P., 1996, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, "California Management Review", Vol. 39(1), pp. 53-79, DOI: 10.2307/41165876.
 13. Kim Y. S., Cho Ch.K., Ko Y. D., Jee H., 2011, E3 Value Concept for A New Design Paradigm, [in:] Iternational Conference on Engineering Design, Iced11, Technical University of Denmark.
 14. Maehle N., 2020, Sustainable Crowdfunding: Insights from the Project Perspective, "Baltic Journal of Management", Vol. 15(2), pp. 281-302, DOI: 10.1108/BJM-02-2019-0079.
 15. Malina M.A., Selto F.H., 2001, Communicating and Controlling Strategy: An Empirical Study of the Effectiveness of the Balanced Scorecard, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 13(1), pp. 47-90, DOI: 10.2308/jmar.2001.13.1.47.
 16. Moldan B., Janouskova S., Hak T., 2012, How to Understand and Measure Environmental Sustainability: Indicators and Targets, "Ecological Indicators", Vol. 17, pp. 4-13, DOI: 10.1016/j.ecolind.2011.04.033.
 17. Mollick E., 2014, The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study, "Journal of Business Venturing", Vol. 29(1), pp. 1-16, DOI: 10.1016/j.jbusvent.2013.06.005.
 18. Motylska-Kuźma A., 2018, Crowdfunding and Sustainable Development, "Sustainability", Vol. 10(12), DOI: 10.3390/su10124650.
 19. Murphy K., 2012, The Social Pillar of Sustainable Development: A Literature Review and Framework for Policy Analysis, "Sustainability: Science, Practice and Policy", Vol. 8(1), pp. 15-29, DOI: 10.1080/15487733.2012.11908081.
 20. Piroschka O.P., Maehle N., 2022, The Combined Effect of Success Factors in Crowdfunding of Cleantech Projects, "Journal of Cleaner Production", Vol. 366, DOI: 10.1016/j. jclepro.2022.132921.
 21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społeczno-ściowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/.
 22. Testa S., Nielsen K.R., Bogers M., Cincotti S., 2019, The Role of Crowdfunding in Moving Towards a Sustainable Society, "Technological Forecasting and Social Change", Vol. 141, pp. 66-73, DOI: 10.10l6/j.techfore.2018.12.011.
 23. Testa S., Roma P., Vasi M., Cincotti S., 2020, Crowdfunding as a Tool to Support Sus-tainability-Oriented Initiatives: Preliminary Insights into the Role of Product/Service Attributes, "Business Strategy and the Environment", Vol. 29(2), pp. 530-546, DOI: 10.1002/bse.2385.
 24. Wehnert P., Baccarella C.V., Beckmann M., 2019, In Crowdfunding We Trust? Investigating Crowdfunding Success as a Signal for Enhancing Trust in Sustainable Product Features, "Technological Forecasting and Social Change", Vol. 141, pp. 128-137, DOI: 10.1016/j.techfore.2018.06.036.
 25. Ziegler T., Shneor R., Wenzlaff K., 2021, The 2nd Global Alternative Finance Market Benchmarking Report. University of Cambridge, Cambridge.
 26. www 1, https://www.statista.com/statistics/946668/global-crowdfunding-volume-world-wide-by-type [data dostępu: 15.02.2022].
 27. www 2, https://www.statista.com/statistics/1228796/spend-on-reward-crowdfund-ing-worldwide [data dostępu: 15.02.2022].
 28. www 3, https://www.statista.com/statistics/1127083/poland-value-of-the-crowdfund-ing-market [data dostępu: 15.02.2022]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.112.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu