BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Herbarium Pomeranicum jako przykład cyfryzacji w środowisku naukowym
Herbarium Pomeranicum as an Example of Digitalization in the Scientific Environment
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 2 (112), s. 105-130, rys., tab., bibliogr. s. 128-130
Słowa kluczowe
Cyfryzacja, Zarządzanie wiedzą, Digitalizacja
Digitization, Knowledge management, Digitizing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, O33
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Przedstawienie przyjętych rozwiązań w zakresie udostępniania zintegrowanych cyfrowych zasobów zielników pomorskich dotychczas zgromadzonych w czterech zielnikach w trzech uczelniach Pomorza jako narzędzia komercjalizacji wiedzy naukowej, zaprezentowanie roli zbiorów klasycznych i cyfrowych zgromadzonych w kolekcjach poszczególnych zielników oraz ukazanie interdyscyplinarnego charakteru projektu Herbarium Pomeranicum. Metoda badań - Studium przypadku (single case study). Wnioski - Materiał zielnikowy w formie cyfrowej może dzięki współczesnym technologiom ICT być szeroko wykorzystany przez szereg interesariuszy i odegrać istotną rolę nie tylko w badaniach naukowych czy procesie dydaktycznym, ale także w ocenie stopnia zagrożenia gatunków podczas opracowywania programów zachowania bioróżnorodności w gospodarce zrównoważonej opartej o wiedzę. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Zaprezentowanie roli zbiorów klasycznych i cyfrowych zgromadzonych w kolekcjach poszczególnych zielników oraz interesariuszy cyfryzacji zbiorów naukowych w ten interdyscyplinarny charakter projektu Herbarium Pomeranicum. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the solutions adopted in the field of sharing the integrated digital resources of Pomeranian herbariums so far collected in four herbaria at three universities in Pomerania as a tool for commercializing scientific knowledge and presenting the role of classic and digital collections of individual herbariums in the present day and the interdisciplinary nature of the Herbarium Pomeranicum project. Research method - A single case study Results - Thanks to modern ICT technologies, herbarium material can be widely used by a number of stakeholders and play an important role not only in scientific research or didactic process, but also in assessing the degree of threat to species during the development of biodiversity conservation programs in a sustainable economy based on knowledge. Originality / value / implications / recommendations - Presenting the role of classic and digital collections gathered in the collections of individual herbariums and stakeholders in the digitization of scientific collections, including the interdisciplinary nature of the Herbarium Pomeranicum project. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audretsch D.B., Aldridge T.T., 2009, Scientist Commercialization as Conduit of Knowledge Spillovers, "Annuals of Regional Science", Vol. 43, pp. 897-905, DOI: 10.1007/ s00168-009-0297-4.
 2. Bozeman B., 2000, Technology Transfer and Public Policy: A Review of Research and Theory, "Research Policy", Vol. 29, pp. 627-655, DOI: 10.1016/S0048-7333(99)00093-1.
 3. Harman G., 2010, Australian University Research Commercialization: Perceptions of Technology Transfer Specialists and Science and Technology Academics, "Journal of Higher Education Policy and Management", Vol. 32(1), pp. 69-83, DOI: 10.1080/13600800903440568.
 4. Harman G., Harman K., 2004, Governments and Universities as the Main Drivers of Enhanced Australian University Research Commercialization Capability, "Journal of Higher Education Policy and Management", Vol. 26(2), pp. 153-169, DOI: 10.1080/1360080042000218230.
 5. Łobacz K., 2012, Koncepcja oceny procesu komercjalizacji przedsięwzięć gospodarczych w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, rozprawa doktorska napisana w Katedrze Efektywności innowacji pod kierunkiem dr. hab. prof. US Piotra Niedzielskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, (maszynopis powielony).
 6. Monkiewicz J., 1981, Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej. Elementy teorii i polityki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Niedzielski P., 2013, Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 8. Omta O., Trienekens J., Beers G., 2001, Chain and Network Science. A Research Framework, "Journal on Chain and Network Science", Vol. 1(1), pp. 1-6, DOI: 10.3920/ JCNS2001.x001.
 9. Orłowski W.M., 2013, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, Warszawa.
 10. Peshkov I., 2008, Granice stosowalności. Teorie wzrostu endogenicznego wobec procesów transformacji systemowej, [w:] Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionu: Nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Pangsy-Kania S., Piech K. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 11. Phillips K.P.A., 2006, Knowledge Transfer and Australian Universities and Publicly Funded Research Agencies, Department of Education, Science and Training, Canberra.
 12. Prebble D.R., Waal G.A., Groot C., 2008, Applying of Multiple Perspectives to the Design of Commercialization Process, "R&D Management", Vol. 38(3), pp. 311-320, DOI: 10.1111/j.1467-9310.2008.00517.x.
 13. Projekt wykonawczy platformy Herbarium Pomeranicum, 2020, ThinkIT Consulting, Warszawa (maszynopis powielony).
 14. Skyrme D.J., 1999, Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 15. Sopińska A., 2001, Zarządzanie wiedzą jako potencjalne źródło konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w dobie "nowej ekonomii", [w:] Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej, Czerska M., Rutka R. (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 15, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 16. Studium Wykonalności projektu "Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe", 2019, Szczecin (maszynopis powielony).
 17. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, 2010, Matusiak K.B., Guliński J. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 18. Thiers B.M., Tulig M.C., Watson K.A., 2016, Digitization of The New York Botanical Garden Herbarium, "Brittonia", Vol. 68, pp. 324-333, DOI: 10.1007/s12228-016-9423-7.
 19. Wallin J., 2002, Competence Implications of Different Form of Value Creation, Sixth International Conference on Competence-Based Management, Lausanne.
 20. Yencken J., Hinde K., 2005, Finding and Filling the Gaps in the Australian Government's Innovation andEntrepreneurship Support Spectra, AGSE Entrepreneurship Research Exchange, Melbourne.
 21. www 1, https://www.zasobynauki.pl/projekt-azon-1 [data dostępu: 15.12.2020].
 22. www 2, https://www.nybg.org/science-project/index-herbariorum-upgrade [data dostępu: 15.12.2020].
 23. www 3, https://www.smithsonianmag.com/blogs/national-museum-of-natural-histo-ry/2022/12/20/2022-in-review-the-national-herbarium-goes-digital [data dostępu: 15.12.2020].
 24. www 4, https://www.gbif.org [data dostępu: 15.12.2020].
 25. www 5, https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html [data dostępu: 15.12.2020].
 26. www 6, https://tools.ietf.org/html/rfc3302 [data dostępu: 15.12.2020].
 27. www 7, https://tools.ietf.org/html/rfc2083 [data dostępu: 15.12.2020].
 28. www 8, https://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/abcd-access-biological-collection-data [data dostępu: 15.12.2020].
 29. www 9, https://www.biocase.org [data dostępu: 15.12.2020].
 30. www 10, http://tdwg.github.io/tapir/docs [data dostępu: 15.12.2020].
 31. www 11, https://www.tdwg.org/standards/tapir [data dostępu: 15.12.2020].
 32. www 12, https://botany.pl/atpol [data dostępu: 15.12.2020].
 33. www 13, https://www.ogc.org [data dostępu: 15.12.2020].
 34. www 14, https://inspire-geoportal.ec.europa.eu [data dostępu: 15.12.2020].
 35. www 15, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl [data dostępu: 15.12.2020].
 36. www 16, https://www.hpe.com/pl/pl/home.html [data dostępu: 10.05.2022].
 37. www 17, http://www.pionier.net.pl/online/pl/projekty [data dostępu: 15.12.2020].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.112.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu