BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaszewska-Kaczan Urszula (Uniwersytet w Białymstoku), Kuzionko-Ochrymiuk Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Polska wobec wyzwań Cyfrowego Kompasu na 2030 rok - aspekt umiejętności cyfrowych
Poland in the Face of the Challenges of the Digital Compass for 2030 - the Aspect of Digital Skills
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 2 (112), s. 131-145, tab., bibliogr. s. 144-145
Słowa kluczowe
Kompetencje, Społeczeństwo informacyjne, Umiejętności cyfrowe
Competences, Information society, Digital competences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15, O33
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Próba oceny poziomu umiejętności cyfrowych społeczeństwa polskiego w odniesieniu do założeń przyjętych przez Komisję Europejską w 2021 r. w dokumencie Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie. Na forum unijnym ustalono, iż do 2030 r. w krajach unijnych podstawowe umiejętności cyfrowe posiadać będzie minimum 80% ludności, zaś liczba specjalistów w dziedzinie ICT wynosić będzie 20 milionów, przy większej równowadze płci (w ramach zawodów związanych z ICT). Są to bardzo ambitne cele, które zrealizować powinna także Polska. Wobec powyższego autorki uznały, że niezbędne jest określenie, jaki jest punkt wyjścia do realizacji powyższych zadań, a więc jak kształtuje się obecna sytuacja w naszym kraju w zakresie wskazanych obszarów. Metoda badań - W opracowaniu dokonano analizy danych pochodzących z raportów DESI (Digical Economy and Society Index), raportów Eurostatu oraz wykorzystano wyniki wybranych badań dotyczących analizowanych zagadnień. Wnioski - Analiza wykazała, że realizacja założonych przez Komisję Europejską celów będzie wielkim wyzwaniem dla naszego kraju. Już w punkcie startu, czyli w roku 2021, nasz kraj nie dorównuje innym krajom unijnym. Poziom umiejętności cyfrowych społeczeństwa polskiego jest jednym z najniższych wśród krajów unijnych. Polska posiada też zbyt mało specjalistów z zakresu ICT przy dużej nierównowadze płci (na korzyść mężczyzn). Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Artykuł pokazał, iż społeczeństwo polskie posiada zbyt niski poziom umiejętności cyfrowych, aby korzystać w pełni z udogodnień, jakie związane są z rozwojem gospodarki cyfrowej. Niezbędne wydaje się w tej sytuacji podjęcie zdecydowanych działań adresowanych do grup o zróżnicowanych poziomach umiejętności cyfrowych (ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego) oraz położenie szczególnego nacisku na dalszy rozwój kierunków kształcenia specjalistów z obszarów ICT. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to assess the level of digital skills of the Polish society in relation to the assumptions adopted by the European Commission in 2021 in the document 'Digital Compass 2030'. It was agreed at the EU forum that by 2030, at least 80% of the population in the EU countries will have basic digital skills, and the number of specialists in the field of ICT will be 20 million, with a greater gender balance (within ICT-related professions). These are very ambitious goals that should also be achieved by Poland. In view of the above, the authors decided that it is necessary to define what the starting point for the implementation of the above-mentioned tasks is, and thus how the current situation in our country is shaped in terms of the indicated areas. Research method - The study analyzes data from DESI (Digical Economy and Society Index) reports and Eurostat reports, and uses the results of selected studies on the analyzed issues. Conclusions - The analysis showed that the achievement of the goals set by the European Commission will be a great challenge for the country. Already at the starting point, i.e. in 2021, Poland is far behind compared to other EU countries. The level of digital skills of the Polish society is one of the lowest among the EU countries. Poland also has too few ICT specialists, with a large gender imbalance (in favor of men). Originality / value / implications / recommendations - The article showed that Polish society has too low a level of digital skills to take full advantage of the facilities related to the development of the digital economy. In this situation, it seems necessary to take decisive actions addressed to groups with different levels of digital skills, with particular emphasis on actions for digital inclusion, and to place particular emphasis on the further development of education for specialists in the field of ICT. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek J., Solarz M., 2020, The Digital Skills Conducive to Using the Internet and Mobile Banking Services in Light of Nationwide Own Research Results, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Vol. 64(6), pp. 5-22, DOI: 10.15611/ pn.2020.6.01.
 2. Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, 2021, Gonciarski W, WoźniakJ. (red.), Difin, Warszawa.
 3. Bukht R., Heeks R., 2017, Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy, "Development Informatics Working Paper", Vol. 68, pp. 1-26.
 4. Digital Economy and Society Index 2019 - Country Reporting, 2019, European Commission, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index--desi-2019 [data dostępu: 20.03.2023].
 5. Digital Economy and Society Index 2020 - Human Capital, 2020, European Commission, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index -desi-2020 [data dostępu: 20.03.2023].
 6. Digital Economy and Society Index2021 - Country Reporting, 2021, European Commission, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index -desi-2021 [data dostępu: 20.03.2023].
 7. Działania UE na rzecz rozwiązania problemu niedostatecznych umiejętności cyfrowych, 2021, Europejski Trybunał Obrachunkowy, https://www.eca.europa.eu/pl/publications?-did=58096 [data dostępu: 23.03.2023].
 8. Głomb K., 2020, Kompetencje 4.0. Część I, Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa.
 9. Goliński M., 2018, Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy - różne określenia tych samych zjawisk czy podobne pojęcia określające różne zjawiska?, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 49, s. 177-190.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-społecznego i Komitetu regionów Cyfrowy kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie, 2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118 [data dostępu: 25.03.2023].
 11. Poland in the Digital Economy and Society Index, 2018, European Commission, https:// digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-poland [data dostępu: 25.03.2023].
 12. Poland in the Digital Economy and Society Index, 2019, European Commission, https:// digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-poland [data dostępu: 27.03.2023].
 13. Poland in the Digital Economy and Society Index, 2020, European Commission, https:// digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-poland [data dostępu: 27.03.2023].
 14. Poland in the Digital Economy and Society Index, 2021, European Commission, https:// digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-poland [data dostępu: 27.03.2023].
 15. Radomska E., 2019, Rozwój gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w aspekcie dynamicznych zmian w otoczeniu zewnętrznym na przykładzie Wielkiej Brytanii, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 1(64), s. 113-146, DOI: 10.26399/meip.1(64).2019.05/e. radomska.
 16. Śledziewska K., Włoch R., 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 17. Tapscott D., 1997, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, New York.
 18. Women in Digital (WiD) Scoreboard, 2022, European Commission, https://digital-strategy. ec.europa.eu/en/policies/desi [data dostępu: 27.03.2023].
 19. Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2018/C 189/01.
 20. www 1, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/ europes-digital-decade-digital-targets-2030_pl [data dostępu: 2.04.2023].
 21. www 2, https://pism.pl/publikacje/Cyfrowa_dekada_UE__cele_i_wyzwania [data dostępu: 2.04.2023].
 22. www 3, http://www.digcomp.pl/slowo-wstepne [data dostępu: 2.04.2023].
 23. www 4, https://dlamlodych.praca.gov.pl/-/15583894-rola-kompetencji-cyfrowych-dla--przyszlosci-zawodowej-osob-mlodych [data dostępu: 2.04.2023].
 24. www 5, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kompetencje-cyfrowe [data dostępu: 4.04.2023].
 25. www 6, https://nofluffjobs.com/insights/raport-kobiety-w-it-2022 [data dostępu: 4.04.2023].
 26. www 7, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informa-cyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2021-ro-ku,1,15.html [data dostępu: 6.04.2023].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.112.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu