BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wykształcenie wyższe jako istotny element kompetencji w zatrudnieniu pracowników w sektorze zaawansowanych technologii (high tech) w gospodarce 4.0
Tertiary Education as a Significant Component of Skills in Employing Workers in The High Tech Sector in the Economy 4.0
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 2 (112), s. 146-161, tab., rys., bibliogr. s. 159-161
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Kompetencje, Zatrudnienie, Nowe technologie, Przemysł wysokich technologii, Szkolnictwo wyższe
People's education, Competences, Employment, High-tech, High-tech industry, Higher education
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J21, J24, L60, L80
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Identyfikacja zmian w wielkości zatrudnienia zasobów ludzkich z wykształceniem wyższym w nauce i technice (HRST) oraz zbadanie zależności między wykształceniem wyższym a zatrudnieniem w sektorze high tech i branżach go tworzących w erze gospodarki 4.0. Metoda badań - Metoda opisowa, porównawcza analiza danych statystycznych Eurostatu, wybrane miary statystyki opisowej oraz metoda korelacji r-Pearsona. Wnioski - Przeprowadzone badania potwierdziły, że specyfika branży determinuje rodzaj kompetencji, w tym poziom wykształcenia i rodzaj specjalizacji zatrudnionych pracowników. Zatrudnienie pracowników z wykształceniem wyższym rosło szybciej niż zatrudnienie ogółem w sektorze HT. Pracodawcy chętniej zatrudniali osoby z wyższym wykształceniem, które pracowały w zawodzie oraz naukowców i inżynierów niż osoby z wyższym wykształceniem. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Pomimo różnych stanowisk badaczy i praktyków dane statystyczne wskazują, że wykształcenie wyższe wciąż jest istotnym elementem kompetencji pracowników zatrudnianych w sektorze HT. Gospodarka 4.0 wymaga pracowników o wysokich kompetencjach. Niezbędne jest zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia oraz budowanie silniejszych więzi między nauką a biznesem, aby oferta edukacyjna była bardziej dopasowana do potrzeb rynku pracy i zmniejszyła problem edukacyjnego niedopasowania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Identifying changes in the volume of persons with tertiary education employed in science and technology, examining the relationship between tertiary education and employment in the high tech sector and its industries in the era of economy 4.0. Research method - Comparative analysis of statistical data, selected measures of descriptive statistics and Pearson's r correlation method. Results - The research confirmed that the specificity of the industry determines the type of skills, and thus the level of education and the type of specialization of employees. Employment of workers with tertiary education grew faster than the total employment in the HT sector. People with tertiary education and employed in science and technology, as well as scientists and engineers were employed more often than people only with tertiary education. Originality / value / implications / recommendations - Despite the differing positions of researchers and practitioners, statistics indicate that tertiary education is still an important component of the competences of employees hired in the HT sector. Economy 4.0 requires highly skilled workers. It is essential to ensure a high level of educational quality and build stronger cooperation between science and business, so that educational offer is better suited to the needs of the labour market and reduces the problem of educational mismatch. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Future that Works: Automation, Employment and Productivity, 2017, McKinsey Global Institute, San Francisco.
 2. Alvesson M., 2009, Knowledge Work and Knowledge-Intensive Firms, Oxford University Press, Oxford.
 3. Boston Consulting Group, 2015, Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, https://web-assets.bcg.com/img-src/Industry_40_Fu-ture_of_Productivity_April_2015_tcm9-61694.pdf [data dostępu: 5.07.2023].
 4. Boyatzis R.E., 2008, Competencies in The21st Century, "Journal of Management Development", Vol. 27(1), pp. 5-12, DOI: 10.1108/02621710810840730.
 5. Filipowicz G., 2019, Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, wyd. III, Wolters Kluwer, Warszawa.
 6. Goulart V.G., Liboni L.B., Cezarino L.O., 2022, Balancing Skills in The Digital Transformation Era: The Future of Jobs and The Role of Higher Educations, "Industry and Higher Education", Vol. 36(2), pp. 118-127, DOI: 10.1177/09504222211029796.
 7. Grześ A., 2017, Outsourcing w kształtowaniu zatrudnienia oraz kosztów i produktywności pracy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 8. Grześ A., 2020, Zmiany w popycie na prace w wybranych sekcjach PKD w Polsce w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej, [w:] Praca i rynek w perspektywie gospodarki 4.0, Wiśniewski Z., Sadowska-Snarska C. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Hüsing T., Korte W., Siebes C., Linden N., 2019, High-Tech Skills Industry: Increasing EU's Talent Pool and Promoting The Highest (Quality Standards in Support of Digital Transformation, Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 10. Jacobs R., 1989, Getting the Measure of Management Competence, "Personnel Management", Vol. 21(6), pp. 32-37.
 11. Klemp G.O., 1980, The Assessment of Occupational Competence. Final Report: I. Introduction and Overview, National Institute of Education, Washington.
 12. Kocór M., 2019, Nadwyżka czy deficyt kompetencji? Konsekwencje niedopasowania do rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Król H., 2014, Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Król H., Ludwiczyński A. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. McClelland D., 1973, Testing for Competence Rather than for "Intelligence", "American Psychologist", Vol. 28(1), pp. 1-14, DOI: 10.1037/h0034092.
 15. Moczydłowska J.M., 2020, Kompetencje menedżerów w przemyśle 4.0. Wyniki badań jakościowych, [w:] Praca i rynek w perspektywie gospodarki 4.0, Wiśniewski Z., Sadowska--Snarska C. (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 16. Nilsson S., 2010, On The Meaning of Higher Education in Professional Practice: The Case of Physicians and Engineers, "Journal of Education and Work", Vol. 23(3), pp. 255-274, DOI: 10.1080/13639080.2010.486397.
 17. Oleksyn T., 2006, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 18. Penprase B.E., 2018, The Fourth Industrial Revolution and Higher Education, [in:] Higher Education in the Era of the Fourth Industrial Revolution, Gleason N.W. (ed.), Palgrave Macmillan, Sigapore.
 19. Polskie szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy, 2015, Think Paga! Akademia Analiz i Mediów, Fundacja im. Lesława A. Pagi, Warszawa, https://docplayer.pl/6280228-Raport-2015-04- 14-polskie-szkolnictwo-wyzsze-a-potrzeby-rynku-pra%C2%ACcy-abstrakt-pracy-www-paga-org-pl.html [data dostępu: 7.03.2023].
 20. Rakowska A., 2021, Kompetencje przyszłości i zatrudnialność w dobie cyfryzacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność, Pocztowski A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 21. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, Dz.U. 2018 r. poz. 2218.
 22. Skills for Industry, 2019, European Commission, https://ec.europa.eu/docsroom/doc-uments/37864/attachments/1/translations/en/renditions/native [data dostępu: 23.08.2023].
 23. Śledziewska K., Włoch R., 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 24. Veliverronena L., Grinfelde I., 2018, Higher Education in Tourism from the Perspective of the Latvian Tourism Industry, "Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference", Vol. 1, pp. 580-589, DOI: 10.17770/sie2018vol1.3253.
 25. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, 2013, Sienkiewicz Ł. (red.), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 26. Zięba M., 2015, Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika i struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, "Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo", nr 40, s. 133-152, DOI: 10.17451/eko/40/2015/24.
 27. www 1, https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/hrst_esms_an1.pdf [datadostępu: 10.03.2023].
 28. www 2, https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2022_3197152b-en[data dostępu: 23.08.2023].
 29. www 3, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/ HRST_ST_NSEC2,[data dostępu: 23.08.2023].
 30. www 4, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/page/HTEC_EMP_NAT2, [data dostępu: 23.08.2023].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.112.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu