BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrowski Wojciech (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Środki europejskie w gminach w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
European Funds in Municipalities in Financial Perspectives 2007-2013 and 2014-2020
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 2 (112), s. 209-228, tab., wykr., rys., bibliogr. s. 225-228
Słowa kluczowe
Gmina, Fundusze strukturalne, Źródła finansowania
District, Structural funds, Source of financing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: 020, R10
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Ocena wartości środków europejskich w gminach w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020 w podziale na poszczególne rodzaje gmin oraz w ujęciu regionalnym. Metoda badań - Analizę przeprowadzono na podstawie danych wygenerowanych z banku danych lokalnych z wykorzystaniem literatury oraz dokumentów programowych. Artykuł został napisany na podstawie wartości środków europejskich w perspektywach finansowych 2007-2013 oraz 2014-2020. Wnioski - Przeprowadzona analiza wskazuje na utrzymującą się dominację zarówno w perspektywie finansowej 2007-2013, jak i w 2014-2020 gmin miejskich pod względem wartości projektów realizowanych na obszarach gmin. Widoczne jest to w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym. Patrząc na badane perspektywy finansowe, ujęcie regionalne nie pokazuje zasadniczych zmian w udziale poszczególnych województw w wartości środków. Oryginalność / wartość / implikacje / rekomendacje - Problematyka wydatkowania środków europejskich w jednostkach samorządu terytorialnego jest często poruszana w literaturze, jednak w artykule skupiono się na ujęciu gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich, przedstawiając dane dotyczące dwóch perspektyw finansowych UE. Artykuł zawiera regionalną analizę badanego obszaru, w formie graficznej przedstawiono udział środków europejskich w poszczególnych rodzajach gmin w każdym województwie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to assess the value of European funds in communes in the financial perspectives 2007-2013 and 2014-2020, broken down into individual types of communes and in regional terms. Research method - The analysis was carried out on the basis of data generated from a local data bank using literature and program documents. The article was written on the basis of the value of European funds in the financial perspectives 2007-2013 and 2014-2020. Results - The conducted analysis shows the continued domination, both in the financial perspective 2007-2013 and in the 2014-2020 financial perspective, of municipalities in terms of the value of projects implemented in municipalities. It is visible both nationally and regionally. The regional approach does not show any fundamental changes in the share of individual voivodeships in the value of funds, taking into account financial perspectives examined. Originality /value / implications /recommendations - The issue of spending European funds by local government units is often discussed in the literature. However, the article focuses on the presentation of urban, rural and urban-rural communes, presenting data on two EU financial perspectives. The article contains a regional analysis of the study area, graphically presenting the share of European funds in individual types of communes in each voivodship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churski P., 2014, Rola funduszy europejskich w realizacji zadań własnych samorządu lokalnego największych miast Polski - doświadczenia pierwszego 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, Ciok S., Janc K. (red.), t. 2, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 2. Czudec A., 2017, Fundusze europejskie a rozwój gospodarczy w skali lokalnej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 49(1), s. 35-47, DOI: 10.15584/ nsawg.2017.1.3.
 3. Czudec A., 2018, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej przez samorządy a problem spójności wewnątrzregionalnej, "Finanse Komunalne", nr 6, s. 5-15.
 4. Dubois J., 2022, Quelle capacité d'autonomisation dun gouvernement métropolitain? La construction d'une politique d'aménagement par Aix Marseille Provence en France, « Revue d'Économie Régionale & Urbaine », Vol. 3, pp. 363-383, DOI: 10.3917/ reru.223.0363.
 5. Hryniewicz J.T., 2017, Znaczenie środków europejskich dla rozwoju gmin, warunków życia i nierówności między gminami, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2, s. 37-52.
 6. Jaki A., Rojek T., 2018, Rola funduszy europejskich w kreowaniu rozwoju i innowacyjności regionów w Polsce, "Studia i Prace WNEIZ US", nr 52(2), s. 53-70, DOI: 10.18276/ SIP.2018.52/2-04.
 7. Kachniarz M., Szewrański S., 2018, Lokalny wymiar funduszy europejskich w Polsce i Czechach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 517, s. 61-69, DOI: 10.15611/pn.2018.517.06.
 8. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r., Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 9. Koudoumakis P., Botzoris G., Protopapas A., 2021, The Contribution of Cohesion Policy to the Development and Convergence of the Regions of the European Union, "Regional Science Inquiry", Vol. XIII(2), pp. 277-290.
 10. Majewski E., Sulewski P., Wąs A., 2018, Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w kontekście wyzwań Trwałego Rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Michalcewicz-Kaniowska M., Zajdel M., 2018, Wieloletnie ramy finansowe w procesie kształtowania polityki spójności Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska", nr 129, s. 255-266.
 12. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2020, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa.
 13. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności.
 14. Musiałkowska I., Wiśniewski M., 2017, Fundusze europejskie w finansowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego przez samorząd terytorialny w Polsce, "Studia Biura Analiz Sejmowych", nr 1(49), s. 87-107.
 15. Najwyższa Izba Kontroli, 2017, Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 34 - Rozwój regionalny, Warszawa, KAP.430.009.2017, Nr ewid. 52/2017/P/17/001/KAP.
 16. Pekarcfkova M., Stanfckova M., 2022, Analysis of the Current Integration Prrocess: from the Past to the Future of the European Union, "Eastern Journal of European Studies", Vol. 13(2), pp. 116-139, DOI: 10.47743/ejes-2022-0206.
 17. Polna M., 2019, Poziom i zróżnicowanie przestrzenne wsparcia odnowy wsi środkami unijnymi w Polsce, "Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum", nr 18(3), s. 297-310, DOI: 10.31648/aspal.4187.
 18. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 19. Sierak J., 2018, Alokacja funduszy unijnych a wydatki inwestycyjne gmin, "Optimum. Economic Studies", nr 3(93), s. 195-208, DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.16.
 20. Sołtyk P., 2020, Finanse samorządowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 21. Spychała M., 2020, The Absorption of EU Funds and the Socio-economic Development in the Subregional Dimension in Poland, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", t. 64(3), s. 78-91, DOI: 10.15611/pn.2020.3.07.
 22. Swianiewicz P., 2019, Zmiany w poziomie autonomii samorządów gminnych w Europie Środkowej i Wschodniej po 1990 roku, "Studia Politologiczne", nr 53, s. 11-27, DOI: 10.33896/SPolit.2019.53.1.
 23. Szara K., Majka A., 2017, Korzyści z wykorzystania funduszy unijnych w gminach Podkarpacia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 49, s. 384-395, DOI: 10.15584/nsawg.2017.1.29.
 24. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2022 r. poz. 559, art. 6 i 7.
 25. Wojarska M., 2020, Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce jako beneficjenci funduszy Unii Europejskiej, [w:] Fundusze europejskie w regionach. Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania, Małecka-Ziembińska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 26. Wojarska M., Zabielska I., 2015, Samorząd lokalny jako beneficjent funduszy unijnych (na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 380, s. 266-275, DOI: 10.15611/pn.2015.380.24.
 27. Wyszkowska D., Wyszkowski A., 2021, Fundusze Unii Europejskiej, a wydatki inwestycyjne gmin w Polsce w latach 2010-2020, "Studia Biura Analiz Sejmowych", nr 4(68), s. 6-84, DOI: 10.31268/StudiaBAS.2021.36.
 28. www 1, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania -funduszy/czym-sa-fundusze-europejskie [data dostępu: 20.07.2022].
 29. www 2, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/114/wspolna-polityka-rybo-lowstwa-powstanie-i-rozwoj [data dostępu: 15.07.2022].
 30. www 3, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-admi-nistracyjny-polski/rodzaje-gmin-oraz-obszary-miejskie-i-wiejskie [data dostępu: 30.06.2022].
 31. www 4, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statysty-ce-publicznej/1307,pojecie.html?contrast=black-yellow [data dostępu: 30.06.2022].
 32. www 5, https://stat.gov.pl [data dostępu: 30.06.2022]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.112.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu