BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworzyńska Magdalena Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Śmiechowicz Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i leczniczego oraz kondycja finansowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w latach 2017-2021
Utilisation of Scientific, Research, and Medical Potential of Maria Curie-Skłodowska National Research Institute of Oncology in The Years 2017-2021
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 3 (113), s. 98-115, tab., rys., bibliogr. s. 113-115
Słowa kluczowe
Instytuty naukowo-badawcze, Finanse publiczne, Finansowanie badań naukowych, Zdrowie publiczne
Scientific-research institute, Public finance, Financing scientific research, Public health
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I19, I23, H51, H89
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Narodowy Instytut Onkologii
Abstrakt
Cel - Artykuł dotyczy Narodowego Instytutu Onkologii (NIO), będącego największym badawczym instytutem medycznym w Polsce. Przedstawiono w nim rozwój instytucji i dokonano ewaluacji działalności naukowo-badawczej i leczniczej oraz sytuacji finansowej tej jednostki. Metoda badań - Opracowanie jest analizą przypadku. Zastosowano w nim metodę badania dokumentów i danych zawartych w sprawozdaniach Dyrektora Instytutu z działalności oraz sprawozdaniach finansowych NIO za lata 2017-2021. W ewaluacji Instytutu wykorzystano wskaźniki służące do oceny publicznych podmiotów leczniczych z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wnioski - NIO realizuje szeroko zakrojone badania i opracowuje nowatorskie metody leczenia, które są praktycznie stosowane w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób nowotworowych. Aktywnie uczestniczy w zadaniu o wyjątkowym znaczeniu dla poprawy zdrowia publicznego w Polsce, tj. Narodowej Strategii Onkologicznej. Trudna sytuacja finansowa podmiotu stopniowo ulega poprawie. Oryginalność /wartość /implikacje /rekomendacje - Problematyka medycznych instytutów badawczych nie jest podejmowana ani w literaturze dotyczącej zdrowia publicznego, ani finansów publicznych. Niniejsza publikacja wypełnia więc w pewnym stopniu istniejącą lukę i wpisuje się w realizowany przez Autorki cykl artykułów poświęconych wyżej wymienionym podmiotom. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The study concerns the National Institute of Oncology, which is the largest medical research institute in Poland. It presents the development of the institution and evaluates the scientific, research and treatment activities as well as the financial situation of the above-mentioned institutions. Research method - The article is a case study. The method of examining documents and data contained in the annual activity reports of the Director of the NIO and its financial statements for the years 2017-2021 has been used. In evaluation the Institute, the indicators for public healthcare entities included in the regulation of the Minister of Health has been applied. Results - The National Institute of Oncology conducts extensive research and develops innovative treatment methods that are practically used in the diagnosis and treatment of cancer. He actively participates in a task of exceptional importance for improving public health in Poland, i.e. the National Oncology Strategy. The difficult financial situation of the entity is gradually improving. Originality/value/implications/recommendations - The issue of medical research institutes is not handled in the literature on public health or public finance. Therefore, this publication fills the existing gap to some extent and is part of the series of articles devoted to the above-mentioned issues, implemented by the authors. entities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcikowska R., 2021, New organizational model for functioning of research institutes in Poland - comparative analysis of Łukasiewicz andPoltrin networks, "Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych", nr 1(39), s. 25-46, DOI 10.2478/minib-2021-0002.
 2. Cilak M., 2015, Instytuty badawcze jako forma działalności naukowej i gospodarczej państwa -problematyka pozycji i formy prawnej, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu Terytorialnego", nr 4(3), s. 63-76, DOI: 10.12 775/PBPS.2015.028.
 3. Didkowska J., Wojciechowska U., Olasek P., Santos F., Michałek I., 2021, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2019 roku, Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa.
 4. Gryzik A., 2017, Instytuty badawcze w nowoczesnej gospodarce, OPI, Warszawa.
 5. Jaworzyńska M., Śmiechowicz J., 2022, Finansowe aspekty funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, "Optimum. Economic Studies", nr 2(108), s. 110-127, DOI: 10.15 290/oes.2022.02.108.08.
 6. Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej, Dokument Zespołu Ministra Zdrowia ds. opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, Warszawa 2018.
 7. OECD, 2019, Health at a Glance 2019. OECD indicators, OECD, Paris, DOI: 10.1787/ 4dd50c09-en.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. 2017, poz. 832.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2019 r. w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.
 10. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1383 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej, Dz.U. poz. 969.
 12. WHO, 2020, World Cancer Report: Cancer Research for Cancer Prevention, International Agency for Research on Cancer, World Health Organization.
 13. Wiśniowski W., 2011, Rozważania o misji polskich instytutów badawczych, "Prace Instytutu Lotnictwa", nr 214, s. 28-32.
 14. www 1, https://www.zwrotnikraka.pl/epidemiologia-nowotworow-w-Polsce [data dostępu: 15.11.2022].
 15. www 2, https://onkologia.org.pl/pl [data dostępu: 15.11.2022].
 16. www 3, https://www.pib-nio.pl/o-instytucie/dyrekcja/sprawozdanie-dyrektora [data dostępu: 22.09.2023].
 17. www 4, https://radon.nauka.gov.pl [data dostępu: 15.11.2022].
 18. www 5, https://www.pib-nio.pl/wp-content/uploads/2022/08/Sprawozdanie_Dyrekto-ra_za_2021r_-OS_2.pdf [data dostępu: 10.11.2022].
 19. www 6, https://www.gov.pl/web/zdrowie/sprawozdania-finansowe-instytutow-badaw-czych-2020-r [data dostępu: 10.11.2022].
 20. www 7, https://www.nio.gov.pl/wp-content/pliki/Sprawozdanie_Dyrektora_2017.pdf [data dostępu: 10.11.2022].
 21. www 8, https://www.coi.pl/wp-content/uploads/2019/09/Sprawozdanie-Dyrektora-za--rok-2018-Wydruk.pdf [data dostępu: 10.11.2022].
 22. www 9, https://www.pib-nio.pl/wp-content/uploads/2020/09/Sprawozdanie_Dyrektora_za_2019_rok.pdf [data dostępu: 10.11.2022].
 23. www 10, https://www.pib-nio.pl/wp-content/uploads/2021/11/Sprawozdanie_Dyrektora_za_2020_rok.pdf [data dostępu: 10.11.2022].
 24. www 11, https://www.nio.gov.pl/o-instytucie/historia-instytutu [data dostępu: 15.11.2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.113.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu