BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołno Olga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kwiatkowska Renata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Procedura selekcji projektów unijnych - ocena i możliwości zastosowania w zamówieniach publicznych
The Procedure for Selecting EU Projects - Assessment and Possibilities of Use
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 3 (113), s. 200-222, rys., tab., bibliogr. s. 220-222
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Zamówienia publiczne, Ocena projektu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Środki unijne
Public aid, Public procurement, Project evaluation, Small business, EU funds union
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K3, H2
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel - Głównym celem opracowania jest wieloaspektowa ocena procesu pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorstwa i identyfikacja możliwości wykorzystania w innych obszarach, w których w proces wyboru projektu zaangażowane są podmioty publiczne. Metoda badań - By zrealizować założony cel, dokonano ukierunkowanego przeglądu literatury, aktów prawnych, analizy dokumentacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL 2014-2020). Ponadto przeprowadzono indywidualne i grupowe wywiady nieustrukturyzowane oraz zastosowano metodę analizy i konstrukcji logicznej. Wnioski - Ujawnione cechy procesu selekcji projektów unijnych i stwierdzone możliwości jego adaptacji w obszarze zamówień publicznych na innowacje potwierdzają jego użyteczność jako narzędzia pobudzania wzrostu gospodarczego. Oryginalność /wartość /implikacje /rekomendacje - Opracowanie prezentuje oryginalne podejście do oceny procedury selekcji projektów finansowanych ze środków unijnych, która prowadzona jest w celu weryfikacji pod kątem użyteczności w innych przedsięwzięciach. Sformułowany w artykule postulat wykorzystania procedury w zamówieniach publicznych na innowacje wpisuje się w postulaty zgłaszane przez Unię Europejską w zakresie jakości i innowacyjności w zamówieniach publicznych oraz wyboru najbardziej korzystnych ekonomicznie ofert zamiast tych z najniższą ceną [Opinion of the..., 2012]. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of the study is a multi-faceted assessment of the process of obtaining EU funds by enterprises and the identification of the possibility of their use in other areas where public entities participate in the project selection process. Research method - To achieve the goal, a targeted review of literature, legal acts, and analysis of documentation of the Regional Operational Program for the Lubelskie Voivodeship for 2014-2020 (RPO LV 2014-2020) were carried out. In addition, individual and unstructured group interviews were conducted, and the method of analysis and logical construction was used. Results - The revealed features of the EU project selection process and the identified possibilities of its adaptation in the area of public procurement for innovations confirm its usefulness as a tool to stimulate sustainable development. Originality/value/implications/recommendations - The study presents an original approach to the evaluation of the selection procedure for projects financed from EU funds, which is carried out to be verified in terms of usefulness in other projects. The postulate of using the procedure in public procurement for innovations formulated in the article is in line with the postulates made by the European Union in the field of quality and innovation in public procurement and the selection of the most economically advantageous tenders instead of those with the lowest price. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adjei-Bamfo P., Djajadikerta H.G., Jie F., Brown K., Kiani Mavi R., 2023, Public procurement for innovation through supplier firms'sustainability lens: A systematic review and research agenda, "Business Strategy and the Environment", vol. 32(1), s. 387-407, https://doi.org/10.1002/bse.3137.
 2. Alhola K., Ryding S.O., Salmenperä H., Busch N.J., 2019, Exploiting the potential of public procurement: Opportunities for circular economy, "Journal of Industrial Ecology", vol. 23(1), s. 96-109 https://doi.org/10.1111/jiec.12770.
 3. Balcewicz J., 2011, Innowacyjność na rynku zamówień publicznych, "Finanse Komunalne", nr 10, s. 46-54.
 4. Balana M., 2014, Sposoby ograniczania występowania błędów w procesie aplikowania o środki w ramach PO KL, "Ekonomia XXI wieku", nr 3(03), s. 63-75.
 5. Chapman Ch., Ward S., 2003, Project Risk Management. Process, Techniques and Insights. Second Edition, John Wiley and Sons, Chichester, UK.
 6. Ciechan-Kujawa M., Goldmann K., 2018, Kluczowe czynniki sukcesu projektów crowdfun-dingowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 513, s. 55-65, DOI: 10.15611/pn.2018.513.05.
 7. Efektywność projektów inwestycyjnych, 2010, Czarnek J. (red.), Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 8. Gotze U., Northcott D., Schuster P., 2008, Investment Appraisal, Methods and Models, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, DOI: 10.1007/978-3-540-39969-8.
 9. Górski M., Skorupka D., 2011, Wybrane metody identyfikacji czynników ryzyka na tle cyklu życia projektu i budowlanego procesu inwestycyjnego, "Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki", nr 4(162), s. 307-324.
 10. Grucza B., 2015, Metodyka zarządzania projektem europejskim, [w:] Zarządzanie projektem europejskim, Trocki M., Grucza B. (red.), PWE, Warszawa.
 11. Grucza B., 2007, Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania projektami europejskimi, [w:] Zarządzanie projektem europejskim, Trocki M., Grucza B. (red.), PWE, Warszawa.
 12. Judkowiak A., Dziadek K., 2015, Identyfikacja ryzyka w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", z. 864, s. 433-445.
 13. Komunikat Komisji Europejskiej "EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", KOM, Bruksela.
 14. Krzos G., 2013, Zarządzanie projektem europejskim - uwarunkowania organizacyjne i międzyorganizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Kundu O., James A.D., Rigby J., 2020, Public procurement and innovation: a systematic literature review. Science and Public Policy, "Science and Public Policy", vol. 47(4), s. 490-502, DOI: 10.1093/scipol/scaa029.
 16. Kurowski L., 2004, Ocena projektów gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 17. Opinion of the European Economic and Social Committee, 2012, INT/624-625-626, Public procurement and concession contracts, Brussels.
 18. Podręcznik Zarządzanie cyklem projektu, 2001, Komisja Europejska, Bruksela.
 19. Project Cycle Management Handbook, 2002, European Commission.
 20. Project Cycle Management. Integrated approach and logical framework: manual, 1993, Commission of the European Communities Evaluation Unit and Instruments for project cycle Management, https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/ 58c406ab-f247-47df-8d77-a7b003e00faf [data dostępu: 4.01.2023].
 21. Przychodzeń J., 2013, Realizacja polityki w zakresie wspierania innowacyjności w Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 21, 2(121), s. 106-116.
 22. Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych, 2013, Kałowski A., Wysocki J. (red.), SGH, Warszawa.
 23. Raport końcowy z badania "Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR - etap II" realizowanego przez konsorcjum IMAPP, Fundacji Idea Rozwoju, PAG Uniconsult oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie styczeń 2016 r. - luty 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 24. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2022, Skowrońska A., Tarnowska A. (red.), PARP, Warszawa.
 25. Sosińska-Wit M., 2015, Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego, "Economics and Management", nr 3, s. 157-172, DOI: 10.12846/j.em.2014.03.11.
 26. Starachowiak M., 2021, Art. 189, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Dzierżanowski W., Jaźwiński Ł., Jerzykowski J., Kittel M., Stachowiak M. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 27. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.), 2014, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
 28. Trocki M., 2015, Podstawy planowania przebiegu projektów, [w:] Planowanie przebiegu projektów, Trocki M., Wyrozębski P. (red.), SGH, Warszawa.
 29. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2022, poz. 1710 z późn zm.
 30. Wasilewski A., 2016, Przesłanki i uwarunkowania instytucjonalnego wsparcia transferu innowacji do sektora przetwórstwa spożywczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 362-373, https://www.ceeol.com/search/artic-le-detail?id=425447 [data dostępu: 22.10.2023], DOI: 10.15611/pn.2016.439.31.
 31. Weiss E., 2011, Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 32. Wójtowicz-Dawid A., 2020, Zamówienia publiczne na innowacje, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", t. 8(2), s. 67-94, DOI: 10.12775/PBPS.2020.011.
 33. Załącznik nr 2 do uchwały nr CCCXCIX/6965/2022 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 października 2022 r. - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 34. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu (RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16/17/18/19), Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz produktu dla Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
 35. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16/17/18/19), Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.
 36. Zawiadomienie Komisji Europejskiej (C(2021) 4320 final), Wytyczne dotyczące zamówień publicznych na innowacje, Bruksela, dnia 18.06.2021 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.02.113.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu