BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batyk Michalina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w województwie warmińsko-mazurskim
Protecting Natural Heritage in Warmia and Mazury Province
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 71-78, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Ochrona przyrody, Ekologia
Natural environment, Nature protection, Ecology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Warmia i Mazury należą do liderów w dziedzinie jakości środowiska przyrodniczego. Dla realizacji celów ochrony przyrody podstawowe znaczenie ma ustanawianie form ochrony przyrody. Obszary chronione ze względu na posiadane wartości należą do obszarów przyrodniczo cennych, stanowiących specyficzny element potencjału środowiska przyrodniczego. Jakość tego środowiska oraz stosowanie zasady trwałego rozwoju wymaga ciągłego myślenia o zasobach przyrody przez pryzmat przyszłych pokoleń. Szczególną uwagę należy zwracać na zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego oraz edukację ekologiczną. Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z ochroną przy-rody w Polsce, a także wskazanie działań podjętych w woj. warmińsko-mazurskim w celu ochrony dziedzictwa przyrodniczego.(abstrakt oryginalny)

Warmia and Mazury among the leaders in the field of environmental quality. To achieve the objectives of nature conservation is essential to establish forms of nature conservation. Protected areas due to its values are environmentally valuable areas, which are potential specific element of the natural environment. The quality of the environment and the application of the principle of sustainable development requires constant thinking about the resources of nature through the lens of future generations. Particular attention should be paid to the sustainable use of natural resources and environmental education. Aim of this paper is to present the issues related to nature conservation in Poland, as well as an indication of the activities undertaken in the province. Warmia and Mazury in order to protect the natural heritage.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ochrona środowiska 2009, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009, s. 285.
  2. Poskrobko B. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 10-12.
  3. Radecki W. Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Difin, Warszawa 2006, s. 64-65.
  4. Raport z realizacji w latach 2007-2008 "Programu ochrony środowiska województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014", Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010, 59 ss.
  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu