BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanek Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako narzędzie równoważenia rozwoju obszarów wiejskich
Studies of Conditions and Direction of Land Management as the Method of Balancing the Rural Development
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 91-102, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Zróżnicowanie przestrzenne, Gmina
Spatial development, Spatial differentiation, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie rozwiązuje w sposób właściwy nabrzmiewających problemów oraz konfliktów o skali ogólnospołecznej, zatem nie może być dobrym narzędziem równoważenia rozwoju. Jako element niemal nieograniczonej autonomii samorządu najniższego szczebla, utrudnia realizację ponadlokalnych zadań celu publicznego. Sugerowanym rozwiązaniem, zapewniającym zrównoważenie rozwoju przestrzennego są zmiany systemu prawnego, zapewniające wprowadzenie: hierarchicznego, ściśle powiązanego systemu planowania przestrzennego, odpowiedzialności finansowej oraz karnej dla osób podejmujących błędne decyzje w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ekonomicznego uzasadnienia istotnych zmian strategii zagospodarowania przestrzennego.(abstrakt oryginalny)

Study of conditions and directions of land management does not solve adequately the significant problems and social conflicts, so that follows it can't be the proper method for balancing the development. As part of an almost unlimited autonomy of local government first-level-local difficult the implementation of public tasks. The suggested solution that will ensure sustainable land development are changes in the legal system, providing for: a hierarchical, closely linked to land planning system, financial responsibility and criminal liability for people making wrong decisions on land use planning, economic justification for significant changes in strategy planning.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami, 33 ss.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233, 9 ss.
  3. Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2001 r. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, M.P. 2001 r., nr 26 poz. 432, s. 502 - 595.
  4. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa, październik 2005, 137 ss.
  5. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, projekt Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 18 maja 2010, 194 ss.
  6. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010 - 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010, 201 ss.
  7. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław, marzec 2002, ss.
  8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, przyjęta uchwałą nr XLVII/489/10 Rady Gminy Miękinia w dniu 30 marca 2010 r., 99 ss.
  9. Cenin M. red., Lutynia, współczesność i tradycja, Stowarzyszenie Przyjaciół Lutyni, Wrocław 2004 r, Stanek L. Lutynia - zagospodarowanie przestrzenne i możliwości jego kształtowania s. 17- 29
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu