BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanek Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Strefy ochronne, kontrolowane i ograniczonego użytkowania w opracowaniach planistycznych gmin
The Protection, Controled and Limited Use Zones in Planning Studies of Municipalities
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 113-123, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Zróżnicowanie przestrzenne, Gmina
Spatial development, Spatial differentiation, District
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawierają zróżnicowane i niewystarczająco sprecyzowane pojęcia określające obszary, które ze względu na zagrożenia lub możliwe uciążliwości, powinny podlegać odmiennym sposobom zagospodarowania oraz zabudowy. Gminne opracowania planistyczne, nawiązując do obowiązujących przepisów prawnych, określały je jako strefy: ochronne, kontrolowane lub ograniczonego użytkowania. Również obecnie ustawodawca nie precyzuje pojęcia stref ochronnych, choć na podstawie rozdziałów 3 oraz 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, wiele z nich określa jako obszary ograniczonego użytkowania lub strefy przemysłowe. Zdarza się, że unikając problemów związanych z dylematami nazewnictwa stref ochronnych, jeśli jest to możliwe, urbaniści wydzielają je jako oddzielne tereny funkcjonalne.(abstrakt oryginalny)

Studies of conditions and directions of land management of municipalities and local land management plans include diverse and insufficiently defined concept of defining the areas that because of possible danger or nuisance, shall be subject to different ways of planning and development. The municipal development planning, referring to the existing legislation, provided for them as zones: protection, controlled or limited use. Also actually the legislature does not specify the term of protection, although on the basis of Chapters 3 and 4 of the Environmental Protection Act, many of them referred to as the limited use areas or industrial zones. It happens that avoiding the problems associated with naming dilemmas of protection, if possible, planners allocate them as separate functional areas.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zmianami, 151 ss.
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zmianami, 92 ss.
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami, 30 ss.
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zmianami, 33 ss.
 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz. U. z 2005 r. nr 167 poz. 1399 ze zmian., 21 ss.
 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2001 r. nr 100 poz.1085 ze zmianami, 35 ss.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Dz. U. z 2004 r. nr 118 poz. 1233, 12 ss.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz. U. 2003r. nr 164 poz.1587, 15 ss.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego, Dz. U. z 2010 r. nr 77 poz. 511.
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, Dz. U. z 2001 r. nr 97 poz. 1055, 20 ss.
 11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, tekst jednolity ze zmianą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1467/10 z dnia 20.05.2010 roku.
 12. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia przyjęty uchwałą nr XXI/104/88 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu dnia 10 czerwca 1988 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 1988 roku, nr 11, poz.165.
 13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodniego fragmentu ulicy Pawła Włodkowica we Wrocławiu, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr LIII/1520/10 z dnia 8 lipca 2010 r., opublikowany w Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r. nr 143, poz. 2222.
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Janowskiej obrębu Pracze Odrzańskie we Wrocławiu, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XXI/671/00 z dnia 18 maja 2000 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolno- śląskiego z 2001r. nr 1, poz. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu