BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szczepański Jakub (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stacherzak Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Prognozowanie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w zakresie realizacji infrastruktury technicznej
Prognosis of the Financial Impact of Adoption of the Plan in the Range of Realization of the Technical Infrastructure
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 139-149, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Gmina, Infrastruktura techniczna gminy, Planowanie przestrzenne, Koszty
Spatial development, District, Technical infrastructure of gmina, Spatial planning, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy lub jej części zobowiązuje władze gminy do realizacji przyjętych, w drodze uchwały, zapisów planu. Wśród szeregu wydatków, jakie jest zobowiązana ponieść gmina można wymienić m.in.: realizację infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy (sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa), realizację inwestycji drogowych, wykup terenów na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy oraz roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych w przypadku obniżenia wartości nieruchomości na skutek ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Analizą objęto koszty realizacji planu miejscowego sporządzanego dla fragmentu wsi Pietrzykowice - Rybnica, w rejonie ul. Fabrycznej, w gminie Kąty Wrocławskie.(abstrakt oryginalny)

The enactment of a local plan of spatial management for a commune or its part obliges the communal authorities to implement the decisions included in the plan. Among numerous expenses which a commune has to cover are such as: realization of the technical infrastructure the commune is in charge of (sewage system, water supply system), realization of road building and maintenance investments, buying off areas for public purposes related to realization of the commune's own tasks and claims of owners or users of real estate in case its value is negatively affected by the local plan of spatial arrangement. The costs of realization of the local plan of spatial arrangement for the area of Pietrzykowice - Rybnica, in the commune of Kąty Wrocławskie.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn cen robót zagregowanych elementów i obiektów budowlanych BCO w II kwartale 2008 r., SEKOCENBUD, część II Obiekty inżynieryjne. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. Z o. o. Warszawa 2008.
  2. Czekiel - Świtalska E. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a skutki ekonomiczne jego uchwalenia, Szczecin 2005, s.90.
  3. Cymerman R., Cymerman J., Kotlewski L. Opłaty od nieruchomości źródłem dochodu gminy. III Konferencja Naukowo - Techniczna PSRWN z cyklu "Aktualne problemy w teorii i praktyce wyceny nieruchomości" na temat "Gospodarowanie nieruchomościami jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań prawnych, Gdańsk 2003. s. 21-36.
  4. Cymerman R., Bajerowski T., Kryszk H. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawca EDUKATERRA Sp. z o. o., Olsztyn 2008. ss. 118.
  5. Hełdak M. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego sporządzona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - Rybnica, w rejonie ul. Fabrycznej, maszynopis ss. 25, Wrocław 2010.
  6. Scalone normatywy do wyceny budynków, budowli i obiektów małej architektury. Zeszyt 83/84, wg cen II kw. 2008 r. Warszawskie Centrum Postępu Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa WACETOB Sp. z o.o., Warszawa 2008
  7. Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 142 z 2001, poz.1591 ze zmianami).
  8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651).
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu