BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bacior Stanisław (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Oddziaływanie autostrady na grunty rolne na przykładzie odcinka autostrady A4 Bratkowice-Mrowla
Motorway Influence on Arable Lands on the Example of Bratkowice Mrowla Section of A4 Motorway
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 197-206, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Autostrady, Jakość gruntów rolnych
Arable land, Motorway, Quality of agricultural land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowana uproszczona metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne pozwala na określenie wszystkich strat związanych z kierunkami tego oddziaływania. Podstawą dla ustalenia strat jest analiza zmienności użytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenia dróg dojazdowych do gruntów wzdłuż osi projektowanej autostrady. Przyjętą miarą wielokierunkowego oddziaływania autostrady na grunty rolne jest określona zmiana wartości gruntów, przy której wyznaczeniu uwzględniono jedynie zróżnicowanie ich przydatności do produkcji rolniczej. Wartość ta, jest więc miernikiem przydatności gruntów do produkcji rolniczej. Opracowana metoda określania oddziaływania autostrady na grunty rolne jest przedstawiona na przykładzie projektowanego odcinka autostrady A-4 między Tarnowem a Rzeszowem o długości 10,834 km biegnącego przez wsie Bratkowice i Mrowla. Są to tereny położone w województwie Podkarpackim. Budowa jednego kilometra rozpatrywanego odcinka autostrady spowoduje obniżenie wartości gruntów rolnych wynoszące 1724 jednostki zbożowej. Przejmowanie gruntów pod budowę autostrady oraz negatywne jej oddziaływanie obejmuje około 69 % całkowitej utraty wartości gruntów rolnych. Pozostałe 31% utraty wartości gruntów wiąże się z przyrostem transportu i pogorszeniem rozłogu działek.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a simplified method of assessing the impact of a motorway under construction on arable lands. The method developed makes it possible to determine all the losses resulting from and connected with the indi- cated problems of the motor-way impact. A basis for the determination of losses studied is the analysis of variations in land use, soil quality classes, and in the layout of agricultural roads along the axis of the designed motorway. It is assumed a measure of the multilateral impact of motorway on arable lands; this measure is a specific variant of lands value. The specificity of this value variant lies in the fact that while determining it, only the variation in the usefulness to agricultural production is assessed. Therefore, it is a measure to valuate arable land usefulness in the agricultural production. Thus, this assumed measure of the motorway impact is not a market value. The estimated land value will be close to its market value only in typical agricultural regions where the key parameter to mould the land price is production potential of such lands. The presented method of assessing the motorway impact on arable land is exemplified by a section of 'A-4' motorway; this section is about 11 km lenght, it runs between two towns: Bratkowice and Mrowla. One kilometre of the motorway constructed will result in the decrease of the arable land value by 1724 corn units. The value of arable land will decrease by around 70% in total owing to taking over lands for the construction of motorway, and because of the toxic impact of the motorway on soils. The remaining 30% of losses in the land value results from the increase in the transport and from the deteriorated spatial arrangement of plots.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bacior St. Referat na temat "Uproszczony szacunek oddziaływania autostrady na wartość gruntów rolnych" wygłoszony na Wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH Komisja Geodezji i Inżynierii Środowiska Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk - Sprawozdanie z posiedzeń komisji naukowych Tom XLIV/1, wydawnictwo i drukarnia "SECESJA" Kraków 2001 s. 183-185. 2001.
  2. Bacior S. The impact of motorway section under construction between the towns of Borek Mały and Boreczek on arable land. Infrastructure and ecology of rural areas. Polish Academy of Sciences. Kraków s. 5-15. 2010.
  3. Bacior S. Harasimowicz S. Ocena wpływu autostrady na zmniejszenie możliwości produkcyjnych gruntów rolnych. ZN AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa z. 72, 365, s. 293-297. 2000.
  4. Bacior S., Harasimowicz S. 2002. Metoda oceny wpływu autostrady na wartość gruntów rolnych, dokładność oszacowania powierzchni użytków i klas gruntów. W mat. Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej - Komitet Techniki Rolniczej PAN. Warszawa - Dobczyce , 8 (41), s. 107-120.
  5. Bacior S., Harasimowicz S. Oddziaływanie autostrady na przydatność rolniczą gruntów i ich wartość na przykładzie odcinka autostrady A-4 między Brzeskiem a Tarnowem. Międzynarodowa konferencja nt: Geodezja, kartografia i aerofotogrametria. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej. Lwów, zeszyt 66, s. 9-19. 2005.
  6. Curzydło R. Drogi i autostrady a skażenia motoryzacyjne, Aura 5. 1994. Harasimowicz S. Ocena oddziaływania autostrady na grunty rolne. Przegląd Geodezyjny nr 6, s. 6-12. 1998.
  7. Harasimowicz S. Oddziaływanie autostrady na odległości gruntów od siedlisk. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Geodezja z. 16. 1997.
  8. Wilkowski W. Wielokryterialna metoda oceny wpływu autostrady na gospodarstwa rolne. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Geodezja, z. 33. 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu