BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trystuła Agnieszka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Scalenia gruntów jako jeden ze sposobów ograniczenia strat powodziowych
Land Consolidation as a Means of Reducing Flood Losses
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2011, nr 1, s. 289-298, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Klęski żywiołowe, Ryzyko klęsk żywiołowych, Powódź
Natural disaster, Risk of natural disasters, Flood
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powodzie przyczyniają się do olbrzymich zniszczeń, śmierci ludzi oraz strat majątkowych. Od lat poszukuje się skutecznych sposobów zapobiegania tego rodzaju kataklizmom jak i ograniczania tragicznych skutków, jakie za sobą niosą. Istotnym krokiem w tej kwestii było przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę, w październiku 2007 r., Dyrektywy Powodziowej. W Polsce, jednym z wielu działań na rzecz zapobiegania skutkom powodzi było przyjęcie w lipcu 2010 r., ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Zalicza się do nich m.in. kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne oraz wały przeciwpowodziowe. Pozyskiwanie nieruchomości w związku z realizacją inwestycji może nastąpić zgodnie z ustawą m.in. w drodze postępowań scaleniowych. W opracowaniu przedstawiono teoretyczną koncepcję studium ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby prac scaleniowych ze wskazaniem głównych źródeł danych przestrzennych i opisowych niezbędnych do przygotowania tego rodzaju opracowania. Należą do nich m.in. wyniki studiów i analiz dotyczących charakterystyki obiektu scaleniowego oraz szereg innych materiałów tematycznie związanych z zagrożeniem powodziowym - m.in. wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego czy mapy ryzyka powodziowego, których opracowanie wynika z postanowień Dyrektywy Powodziowej.(abstrakt oryginalny)

Floods bring about great destruction, death and property loss. For many years, there has been a search for efficient methods to prevent this type of disaster as well as to reduce the tragic effects they cause. An important step in this matter was the Floods Directive passed by the European Parliament and the Council in October 2007. In Poland, one of many efforts towards preventing the effects of floods was the Act on Specific Principles Concerning Preparation of Implementation of Flood Protection Projects passed in July 2010. Such projects include, e.g. bypass channels, flood protection polders, impounding reservoirs and flood banks. Acquisition of properties in connection to project implementation can proceed pursuant to the Act, e.g. by land consolidation proceedings. This paper presents a theoretical concept of a flood control study for the purpose of land consolidation works, indicating the main sources of spatial and descriptive data necessary for preparation of this type of study. They include, e.g. the results of studies and analyses concerning characteristics of the consolidation objects and a series of other materials thematically related to flood risk - such as preliminary assessments of flood risk, flood hazard maps or flood risk maps the preparation of which is required under the Floods Directive.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10. 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim(2007/60/WE) - Dyrektywa Powodziowa.
 2. Głuszek K. 2009. Korzyści wynikające z funkcjonowania SIP w jednostce samorządu terytorialnego.
 3. Konferencja "Rozwój usług i aplikacji informacyjnych dla ludności na terenie województwa kujawsko - pomorskiego (maszynopis).
 4. Grocki R., Eliasiewicz R. 2001. Zagospodarowanie terenów zalewowych. Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego. Wrocław.
 5. Harasimowicz S., Janus J. 2009. Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A-4 we wsi Brzezie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 4/2009. PAN. Kraków.
 6. Kitowski K. 2010. Dyrektywa Powodziowa a prewencyjne planowanie przestrzenne. Przegląd komunalny nr 7/2010 (256). Poznań.
 7. Nachlik E. 2000. Metodyka wyznaczania stref zagrożenia powodziowego. Opracowanie na zlecenie Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego (maszynopis). Kraków.
 8. Pilarczyk K. 2004. Ochrona przeciwpowodziowa w Holandii. Seminarium. Nowe podejścia do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Centrum Inżynierii Środowiska i Mechaniki CEM. Gdańsk.
 9. Ustawa z dnia 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów Dz.U. 2003 r. nr 178 poz. 1749 z późn. zm.
 10. Wytyczne techniczne GIS - 3 "Mapa hydrograficzna Polski skala 1: 50 000 w formie analogowej i numerycznej" 2005. Warszawa.
 11. Żuber M. 2006. Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i reagowanie kryzysowe. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki. Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu