BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszyca Edward (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), Kuśmierek-Tomaszewska Renata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Ocena warunków termicznych w rejonie Bydgoszczy na przykładzie stacji lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo
Evaluation of Thermal Conditions in Bydgoszcz Region on Example of The Station Airport Bydgoszcz-Szwederowo
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr 02/1, s. 73-87, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność czasowa, Zmiany klimatyczne
Time flexibility, Climate change
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Abstrakt
Celem badań była charakterystyka zmienności średnich dobowych, miesięcznych i rocznych wartości temperatury powietrza w rejonie Bydgoszczy w latach 1951-2010, na przykładzie pomiarów z reprezentatywnej stacji meteorologicznej zlokalizowanej w obrębie Lotniska Bydgoszcz-Szwederowo. Pomiary temperatury powietrza prowadzone były na wysoczyźnie, w odległości około 3,5 km od centrum miasta. W pracy zbadano wielkość zmian średniej temperatury powietrza obliczając wybrane elementy statystyki opisowej. Przeprowadzono analizę regresji i na podstawie liniowej funkcji określono kierunek zmian badanych wskaźników w czasie. Ponadto warunki termiczne panujące w Bydgoszczy poddano klasyfikacji zaproponowanej przez Lorenc [1994]. Średnia temperatura powietrza w rejonie Bydgoszczy, zwłaszcza w miesiącach zimowych, charakteryzowała się dużą zmiennością czasową, właściwą dla umiarkowanego i przejściowego klimatu Polski. Średnią roczną temperaturę powietrza charakteryzował statystycznie istotny wzrost wraz z upływem czasu, na poziomie 0,17°C/10 lat. W trzydziestoleciu 1981-2010 w stosunku do poprzedniego wielolecia 1951-1980 nastąpiło zwiększenie zmienności czasowej średniej temperatury powietrza w 9 na 13 analizowanych przypadków. Miesiące mieszczące się w normie termicznej stanowiły 40,8% wszystkich analizowanych okresów miesięcznych w całym okresie badawczym 1951-2010.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to characterize the variability of mean daily, monthly and annual air temperature in the region of Bydgoszcz in the years 1951-2010, based on measurements from a representative meteorological station located within the Airport Bydgoszcz-Szwederowo. Air temperature measurements were carried out on the plateau, about 3.5 km from the city center. This paper presents a range of changes of the average air temperature, on the basis of selected, calculated elements of descriptive statistics. Regression analysis was performed and the linear function determined direction of studied parameters at a time. In addition, the thermal conditions prevailing in Bydgoszcz were classified based on the method proposed by Lorenc[1994]. The average air temperature in the region of Bydgoszcz, especially in the winter months, was characterized by high temporal variability, appropriate to moderate and transitional climate in Poland. Average annual air temperature was characterized by a statistically significant increase over time, at 0.17 °C per 10 years. There has been a temporary extension of the variability of average air temperature in the thirty-year 1981-2010 in 9 out of 13 examined cases, compared to the previous period 1951-1980. Months classified as normal thermal periods accounted for 40.8% of all analyzed monthly basis, throughout the study period 1951-2010.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fortuniak K., Kożuchowski K., Żmudzka E. Trendy i okresowość temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny, z. 4, 2001, s. 283-303.
 2. Gregorczyk A., Michalska B. Zmienność temperatury powietrza w Szczecinie w latach 1949-2008. Acta Agrophysica, Vol. 17(2), 2011, s. 301-309
 3. Hohendorf E. Klimat i stosunki hydrogeologiczne. [W:] Bydgoszcz - historia- kultura - życie gospodarcze. Wydawnictwo Morskie, Gdynia, 1959, ss. 447
 4. Hohendorf E. Klimat. [W:] Województwo bydgoskie, krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka. Wyd. PWN, Poznań, 1967, ss. 574
 5. Jędrys K., Leśny J. Analiza zmienności temperatury powietrza w Poznaniu w latach 1973-2003. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, t. 7, z. 2a(20), 2007, s. 137-145.
 6. Jones P. D., New M., Parker D. E., Martin S., Rigor I. G. Surface air temperature and its changes over the past 150 years. Reviews of Geophysics, 37, 2, 1999, s. 173-199
 7. Kejna M., Uscka-Kowalkowska J. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951-2005. [W:] Gierszewski P., Karasiewicz M.T., Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna nr 32, Warszawa, 2006, s. 141-147.
 8. Kirschenstein M., Baranowski D. Wahania roczne i tendencje zmian temperatury powietrza w Koszalinie. Słupskie Prace Geograficzne, 6, 2009, s. 167-178
 9. Kożuchowski K., Degirmendžić J. Contemporary changes of climate in Poland: trends and variation in thermal and solar conditions related to plant vegetation. Polish Journal of Ecology, 53, 3, 2005, s. 283-297
 10. Kożuchowski K., Żmudzka E. Ocieplenie w Polsce: skala i rozkład sezonowy zmian temperatury w drugiej połowie XX w. Przegląd Geofizyczny, 46, 1-2, 2001, s. 81-90.
 11. Lorenc H. Ocena zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w okresie 1901- 1993 na podstawie obserwacji z wybranych stacji meteorologicznych w Polsce. Wiadomości IMGW. Nr 38, 1994, s. 43-59.
 12. Lorenc H., Suwalska-Bogucka M. Thermal tendencies of winters in Poland as the indicator of climate variability. Zeszyty Naukowe UJ. z. 102, 1996, s. 365-374.
 13. Łabędzki L. Przewidywane zmiany klimatyczne a rozwój nawodnień w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, 2009, s. 7-18.
 14. Majewski G., Odorowska M., Rozbicka K. Analiza warunków termicznych na stacji Ursynów- SGGW w Warszawie w latach 1970 -2009. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, t. 12 z. 2 (38), 2012, s. 171-184
 15. Michalska B. Variability of air temperature in North western Poland. [W:] Z. Szwejkowski (red.), Environmental aspects of climate change. Wyd. UW-M, Olsztyn, 2009, s. 89-107.
 16. Michalska B. Tendencje zmian temperatury powietrza w Polsce. Prace i Studia Geograficzne, T. 47, 2011, s. 67-75
 17. Mayer P., Kasprowic T., Farat R.. Change of air temperature and precipitation In Poland In 1966-2006. Acta Agrophysica. Vol. 169. Rozprawy i Monografie (1), 2009, s. 19-38.
 18. Niedźwiedź T. Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski Południowej - zbiór komputerowy (http://klimat.wnoz.us.edu.pl/index1024.html), Uniwersytet Śląski, Katedra Klimatologii, Sosnowiec, 2010.
 19. Podstawczyńska A. Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie łódzkim w ostatnim stuleciu. [w:] Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Red.: Twardy J. i in.Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2010, s. 63-73.
 20. Przybylak R., Majorowicz J., Wójcik G., Zielski A., Chorążyczewski W., Marciniak K., Nowosad W., Oliński P., Syta K. Temperature changes in Poland from the 16th to the 20th centuries. International Journal of Climatology, 25, 2005 s. 773-791.
 21. Przybylak R., Maszewski R. Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w regionie bydgosko-toruńskim w latach 1881-2005. Acta Agrophysica, Vol. 14(2), 2009, s. 427-447.
 22. Roguski W., Kasperska W., Łabędzki L. Warunki termiczne i opadowe w Bydgoszczy w latach 1945-1994 na tle lat 1848-1930. Wiadomości Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych., t.XIX, z.1, Falenty, 1996, s. 5-20.
 23. Uscka-Kowalkowska J., Kejna M. Zmienność warunków termiczno-opadowych w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w okresie 1994-2007. Acta Agrophysica, Vol.14 (1), 2009, s. 203-219.
 24. Woś A. Klimat Polski. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 1999, ss. 303.
 25. Zawora T. Temperatura powietrza w Polsce w latach 1991-2000 na tle okresu normalnego 1961- 1990. Acta Agrophysica, Vol. 6(1), 2005, s. 281-287.
 26. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek R. Zmienność ekstremalnej temperatury powietrza w rejonie Bydgoszczy w latach 1971-2005. Acta Agrophysica, Vol. 9(2), 2007, s. 541-547.
 27. Żarski J., Dudek S., Kuśmierek-Tomaszewska R. Tendencje zmiany temperatury powietrza w okolicy Bydgoszczy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2, 2010, s. 131-141.
 28. Żmudzka E. Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica. Vol. 13(2), 2009, s. 555-568.
 29. Żmudzka E. Changes in thermal conditions in the high mountain areas and contemporary warming in the central Europe. Miscellanea Geographica, 14, 2010, s. 59-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu