BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Delimitacja obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim pod względem kapitału ludzkiego w powiązaniu z ich sytuacją społeczno-gospodarczą
Delimitation of Rural Areas in Wielkopolskie Voivodeship in Terms of Human Capital in Relation to Their Socio-economic Situation
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 66, s. 61-86, rys., wykr., bibliogr. 75 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszary wiejskie
Human capital, Social economic development, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest diagnoza poziomu kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w województwie wielkopolskim i ich delimitacja pod względem struktury wewnętrznej kapitału ludzkiego oraz ocena powiązań przestrzennego ich rozmieszczenia w powiązaniu z sytuacją społeczno-ekonomiczną. Problematykę badawczą opisano w postaci następujących pytań badawczych: Jaki jest poziom kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego w porównaniu do obszarów wiejskich w innych regionach w Polsce? Jakie typy obszarów wiejskich ze względu na strukturę wewnętrzną kapitału ludzkiego funkcjonują w województwie wielkopolskim? Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie są powiązania pomiędzy poziomem i przestrzennym rozmieszczeniem kapitału ludzkiego a sytuacją społeczno-gospodarczą poszczególnych obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim? W badaniu przyjęto szeroką perspektywę definicyjną kapitału ludzkiego, wyrażając jego istotę w pięciu komponentach jego struktury, takich jak: innowacyjność, zdrowie, rynek pracy, edukacja i zamożność społeczna. Zastosowano taksonomiczną metodę hierarchizacji (bezwzorcową) oraz klasyfikacji obiektów wielocechowych, w efekcie każdej jednostce przypisano miarę syntetyczną wyrażającą ogólny poziom kapitału ludzkiego (WSKL). Do konstrukcji wskaźnika ogólnego kapitału ludzkiego (WSKL) wykorzystano dane średnioroczne z lat 2015-2018, których źródłem były m.in. Bank Danych Lokalnych: Główny Urząd Statystyczny (BDL GUS), okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE), Ministerstwo Finansów (MF), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Do wyrażenia sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich zastosowano wskaźnik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według metodologii Monitoringu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce (2014 i 2022). Źródłem danych o wskaźniku była Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (FEFRWP). Zakres przestrzenny badań stanowią obszary wiejskie w Polsce zdefiniowane zgodnie z nomenklaturą GUS na podstawie kryterium administracyjnego jako gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Badaniem objęto 2172 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w tym 207 gmin z województwa wielkopolskiego. Analizę empiryczną przeprowadzono na poziomie NUTS 5.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to diagnose the level of human capital in rural areas of Wielkopolskie Voivodeship and their delimitation in terms of the internal structure of human capital and to assess the links between its spatial distribution and socio-economic situation. The research problems were described in the form of the following research questions What is the level of human capital in rural areas of Wielkopolskie Voivodeship compared to rural areas in other regions of Poland? What types of rural areas exist in Wielkopolskie Voivodeship on the basis of the internal structure of human capital? Is there, and if so, what are the links between the level and spatial distribution of human capital and the socio-economic situation of individual rural areas in Wielkopolskie Voivodeship? The study adopted a broad definition of human capital, expressing its essence in five components of its structure, i.e.: innovation, health, labour market, education and social welfare. A taxonomic method of hierarchisation (standardless) and classification of multi-feature objects was used, as a result of which each unit was assigned a synthetic measure expressing the general level of human capital (WSKL). In order to construct the general index of human capital (WSKL), average annual data from 2015-2018 were used, the sources of which included the Local Data Bank of the Central Statistical Office (BDL GUS), the District Examination Boards (OKE), the Ministry of Finance (MF), the Ministry of Family and Social Policy (MRiPS), and the Institute for Rural Development and Agriculture. In order to express the socio-economic situation of rural areas, the indicator of the level of socio-economic development according to the methodology of the Monitoring of Rural Development in Poland (2014 and 2022) was used. The source of data for the indicator was the European Fund for the Development of Rural Areas in Poland (FEFRWP). The spatial scope of the research covers rural areas in Poland, defined according to the nomenclature of the Central Statistical Office on the basis of administrative criteria, as rural and urban-rural municipalities. The study covers 2172 rural and urban-rural municipalities, including 207 municipalities in Wielkopolskie Voivodeship. The empirical analysis was carried out at the NUTS 5 level.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrham J. 2011. Rural development and regional disparities of the new EU Member States. Agricultural Economics, 57(6): 288-296.
 2. Agwu M.E. 2021. Can technology bridge the gap between rural development and financial inclusions? Technology Analysis & Strategic Management, 33(2): 123-133.
 3. Badinger H., Müller W., Tondl G. 2004. Regional convergence in the European Union, 1985-1999. A spatial dynamic panel analysis. Regional Studies, 38(3): 241-253.
 4. Balcerzak A. 2014. Taxonomic analysis of the quality of human capital in the European Union in 2002-2008. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. we Wrocławiu, 176: 456-467.
 5. Baldersheim H., Fimreite A.L. 2005. Norwegian centre-periphery relations in flux: abolition or reconstruction of regional governance? West European Politics, 28(4): 764-780.
 6. Bański J. 2012. Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11/3: 5-15.
 7. Barro R.J., Sala-i-Martin X. 1992. Convergence. Journal of Political Economy, 100(2): 223-251.
 8. Barry F. 2004. Enlargement and the EU periphery: introduction. The World Economy, 27(6): 753-759.
 9. Bartnik K.M. 2016. Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(6): 7-26.
 10. Beaulieu L.J. 2014. Promoting community vitality and sustainability: The community capitals framework. Purdue University Center for Regional Development: West Lafayette, USA.
 11. Churski P., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Woźniak M. 2018. Współczesne przemiany czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia KPZK PAN, 183: 67-88.
 12. Churski P., Herodowicz T., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2021. European Regional Development: Contemporary Regional and Local Perspectives of Socio-Economic and Socio-Political Changes. Springer, Amsterdam, The Netherlands.
 13. Coleman J.S. 1988. Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94: 95-120.
 14. Copus A., Mantino F., Noguera J. 2017. Inner peripheries: An oxymoron or a real challenge for territorial cohesion? Italian Journal of Planning Practice, VII(1): 24-49. http://www.ijpp.it/index.php/it/article/view/77 (dostęp: 15.04.2020)
 15. Czapiewska G. 2021. Zmienność funkcji w przestrzeni wiejskiej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 55: 21-43.
 16. Czapiński J. 2008. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks. Zarządzanie Publiczne/Public Governance, 2(4): 5-28.
 17. Czerwińska-Jaśkiewicz M., Klonowska-Matynia M. 2022. Kapitał ludzki dla rozwoju innowacji - diagnoza i ocena dla Pomorza Środkowego. [W:] D. Zawadzka (red.), Potencjał rozwoju regionalnego systemu innowacji na Pomorzu Środkowym. Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 125-162.
 18. Czyżewski A.B., Góralczyk-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M. 2001. Regionalne Zróżnicowanie Kapitału Ludzkiego w Polsce, 277. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN: Warszawa.
 19. Domański S.R. 1990. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Monografie i Opracowania, 301.
 20. Domański S.R. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa.
 21. Eder J. 2019. Innovation in the periphery: A critical survey and research agenda. International Regional Science Review, 42(2): 119-146.
 22. Eder J., Trippl M. 2019. Innovation in the periphery: Compensation and exploitation strategies. Growth and Change, 50(4): 1511-1531.
 23. Efremova I., Didenko N., Rudenko D., Skripnuk D. 2017. Disparities in rural development of the Russian Arctic zone regions. Research for Rural Development, 2: 189-194.
 24. Erfurth P.E. 2022. Essays on Inequality, Growth, and Economic Policy. https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/4921 (dostęp: 10.07.2022)
 25. ESPON. 2020. ESCAPE - European Shrinking Rural Areas: Challenges, Actions and Perspectives for Territorial Governance. Applied Research. Synthesis Report. https://www.espon.eu/escape (dostęp: 1.07.2021)
 26. European Commision. 2020. A Long-Term Vision for the EU's Rural Areas. Rural Development. https://rural-vision.europa.eu/index_pl (dostęp: 12.07.2022)
 27. European Commission. 2022. A long-term vision for the EU's rural areas. Rural development. https://rural-vision.europa.eu/select-language?destination=/node/1 (dostęp: 12.07.2022)
 28. Flora C.B., Flora J.L. 2008. Rural Communities: Legacy and Change (3rd Edition). Westview Press, Boulder, CO.
 29. Florczak W. 2007. Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy. PWE, Warszawa.
 30. Friedmann J. 1967. A General Theory of Polarized Development. The Ford Foundation: Santo Domingo, Chile.
 31. Friedmann J. 1974. Ogólna teoria rozwoju spolaryzowanego. Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej, 1-2: 18-33.
 32. Friedmann J., Weaver C. 1979. Territory and Function: The Evolution of Regional Planning. Edward Arnold: London.
 33. GUS. 2022. Rural areas in Poland in 2020. Statistical Analyses. Warszawa-Olsztyn. https://stat.gov.pl/en/topics/agriculture-forestry/agriculture/rural-areas-in-poland-2020,3,5.html (dostęp: 22.05.2023)
 34. Hwang Y.S., Cho T.B. 2021. An influence analysis of the social capital and participation intention by the regional capacity building for rural regional development. Journal of Korean Society of Rural Planning, 27(1): 43-56.
 35. Iammarino S., Rodriguez-Pose A., Storper M. 2018. Regional inequality in Europe: Evidence, theory and policy implications. J. Econ. Geogr., 19: 273-298.
 36. Jabłoński Ł. 2012. Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. Beck, Warszawa.
 37. Kanbur R., Venables A.J. 2007. Spatial disparities and economic development. Chapter, 9: 204-215.
 38. Klonowska-Matynia M. 2021. Kapitał ludzki jako czynnik zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 39. Klonowska-Matynia M. 2023. Czy kapitał ludzki obszarów wiejskich jest zróżnicowany? Ujęcie typologiczne dla gmin województwa zachodniopomorskiego. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Annals PAAAE, XXV(3).
 40. Klonowska-Matynia M., Czerwińska-Jaśkiewicz M., Zarębski P., Sasin M. 2021. Diversity of Social Potential in a Peripheral Area - An Example of Middle Pomerania Commune. Annals PAAAE, 4: 76-95.
 41. Kłodziński M. 2021. Wielofunkcyjny rozwój ponadczasową strategią dla obszarów wiejskich w Polsce. Studia Śląskie, 88-89: 185-203.
 42. Kopczewska K., Churski P., Ochojski A., Polko A. 2017. Measuring regional specialisation: A new approach. Springer.
 43. Kotarski H. 2013. Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 44. Krugman P. 1995. Development Geography, and Economic Theory. MIT Press: Cambridge, UK.
 45. Kukliński A. 2003. O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny. Studia Regionalne i Lokalne, 4(14): 9.
 46. Kukuła K. 2014. Zero unitarisation method as a tool in ranking research. Econ. Sci. Rural Dev., 36: 95-100.
 47. McGregor S.L.T., Goldsmith E.B. 1998. Expanding our understanding of quality of life, standard of living, and well-being. Journal of Family and Consumer Sciences, 90(2).
 48. Malizia E.E., Feser E.J. 1999. Understanding Local Economic Development. Center for Urban Policy Research, New Brunswick.
 49. Marvel M.R. 2013. Human capital and search-based discovery: A study of high-tech entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2): 403-419.
 50. Marvel M.R., Davis J.L., Sproul C.R. 2016. Human capital and entrepreneurship research: A critical review and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3): 599-626.
 51. Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P. 2015. Rural functional areas - methodical attempt of determining their areas and boundaries. Studia Obszarów Wiejskich, 37: 7-36.
 52. Nussbaum M., Sen A. 1993. The Quality of Life. Clevendan Press, Oxford.
 53. OECD. 2020. Rural Well-Being: Geography of Opportunities. Paris. https://www.oecd.org/regional/rural-well-being-d25cef80-en.htm (dostęp: 1.06.2021)
 54. Ohlan R. 2013. Pattern of regional disparities in socio-economic development in India: District level analysis. Social Indicators Research, 114(3): 841-873.
 55. Perroux F. 1964. La notion de pole de croissance. L'economie du XXen siècle. Presses Universitaires de France, Paris.
 56. Prosperi P., Kirwan J., Maye D., Tsakalou E., Vlahos G., Bartolini F., Brunori G. 2022. Adaptive business arrangements and the creation of social capital: Towards small-scale fisheries resilience in different European geographical areas. Sociologia Ruralis, 62(1): 44-67.
 57. Putnam R. 2001. Social capital: Measurement and consequences. Canadian Journal of Policy Research, 2(1): 41-51.
 58. Rokkan S., Urwin D., Aarebrot F.H., Malaba P., Sande T. 1987. Centre-Periphery Structures in Europe. An ISSC Workbook in Comparative Analysis. Campus Verlag, Frankfurt-New York.
 59. Romer P.M. 1990. Human capital and growth: Theory and evidence. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. Elsevier, 32(1): 251-286.
 60. Rosner A. 2012. Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich: wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską. IRWIR PAN, Warszawa.
 61. Rosner A., Stanny M. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
 62. Rosner A., Wesołowska M. 2022. Zmiany zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce a ich poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Przegląd Geograficzny, 92(2): 175-198. https://rcin.org.pl/Content/235385/WA51_272123_r2022-t94-z2_Przeg-Geogr-Rosner.pdf (dostęp: 12.07.2022)
 63. Royuela V., Artís M. 2006. Convergence analysis in terms of quality of life in the urban systems of the Barcelona province, 1991-2000. Regional Studies, 40(5): 485-492.
 64. Sapir A. i in. 2004. An agenda for a growing Europe: The Sapir report. OUP, Oxford.
 65. Stanny M. 2013. Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa.
 66. Stanny M., Komorowski Ł., Rosner A. 2022. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap IV. Dekada przemian społeczno-gospodarczych.
 67. Stec M., Janas A. 2005. Ranking krajów Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego. Wiadomości Statystyczne. Pol. Stat., 9: 70-76.
 68. Tödtling F., Trippl M. 2005. One size fits all? Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34(8): 1203-1219.
 69. Torre A., Wallet F. 2015. Towards new paths for regional and territorial development in rural areas. European Planning Studies, 23(4): 650-677.
 70. Wang W., Zhao X., Li H., Zhang Q. 2021. Will social capital affect farmers' choices of climate change adaptation strategies? Evidences from rural households in the Qinghai-Tibetan Plateau, China. Journal of Rural Studies, 83: 127-137.
 71. WB (World Bank). 2021. The Human Capital Index 2020 Update: Human capital in the time of COVID-19. The World Bank, International Bank for Reconstruction and Development.
 72. Westlund H., Kobayashi K. (red.). 2013. Social capital and rural development in the knowledge society. Edward Elgar Publishing.
 73. Wilkin J. 2018. Czy istnieje teoria rozwoju obszarów wiejskich i czy takiej teorii potrzebujemy? Wieś i Rolnictwo, 1(178): 15-32.
 74. Zarębski P., Czerwińska-Jaśkiewicz M., Klonowska-Matynia M. 2022. Innovation in Peripheral Regions from a Multidimensional Perspective: Evidence from the Middle Pomerania Region in Poland. Sustainability, 4, 8529.
 75. Zdrojewski E.Z., Sasin M. 2016. Zmiany regionalnego zróżnicowania zasobów kapitału ludzkiego w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu