BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszczuk Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
Barriers to the innovation activity of enterprises in Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 66, s. 27-41, rys., wykr., bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo
Innovations, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Nowe lub istotnie ulepszone produkty i procesy biznesowe są jedną z kluczowych podstaw budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, państw i ich regionów. W tej perspektywie istotna staje się nie tylko identyfikacja czynników sprzyjających i wzmacniających procesy innowacyjne, ale także ograniczających te działania. W niniejszym artykule przybliżono istotę barier działalności innowacyjnej i dokonano ich podziału, charakteryzując m.in. przeszkody: ujawnione i odstraszające, wewnętrzne i zewnętrzne oraz kosztowe, dotyczące wiedzy, rynkowe i instytucjonalne. Badania empiryczne - oparte na danych gromadzonych przez GUS w ramach sprawozdań o innowacjach w przemyśle i sektorze usług - ukierunkowano na uchwycenie wiodących ograniczeń innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw wraz z rozpoznaniem ewentualnych różnic w percepcji przeszkód dla innowacji wśród jednostek przemysłowych i usługowych z perspektywy 2019 i 2021 r. W opinii wielkopolskich przedsiębiorców zasadnicze ograniczenia innowacyjności generują czynniki kosztowe (zbyt wysokie koszty działalności innowacyjnej, trudności w pozyskaniu dotacji i subsydiów publicznych, brak możliwości finansowania innowacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych), dotyczące wiedzy (niedobór pracowników o odpowiednich umiejętnościach) oraz rynkowe (zbyt duża konkurencja na rynku). Bariery te są odczuwane z różnym natężeniem, częściej w przemyśle niż usługach, a ich negatywne oddziaływanie - mimo pozytywnych odchyleń w latach 2019- 2021 - nie uległo osłabieniu do satysfakcjonującego poziomu. W świetle uzyskanych wyników badań zasadne wydaje się podjęcie działań zorientowanych na: zwiększenie dostępności do zróżnicowanych źródeł finansowania procesów innowacyjnych, kształcenie kompetentnych kadr pracowniczych, wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw w budo waniu ich pozycji konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

New or significantly improved products and business processes represent one of the crucial foundations for building a competitive advantage of enterprises, countries and their regions. In this perspective, it becomes important not only to identify factors supporting and strengthening innovative processes, but also those which limit such activities. The presented article addresses the essence of barriers to innovation activity and their division by characterizing, e.g., the obstacles: revealed and dissuasive, internal and external as well as cost related, referring to knowledge, market and also institutional. The empirical research was focused on identifying major innovation limitations in enterprises located in Wielkopolskie Voivodeship, along with determining possible differences in the perception of obstacles to innovation among industrial and service entities from the perspective of 2019 and 2021. In the opinion of entrepreneurs from the Wielkopolska region, the fundamental limitations to innovation are generated by cost factors (too high costs of innovation activity, difficulties in obtaining grants and public subsidies, no possibility to finance innovation from internal and external sources), related to knowledge (shortage of employees presenting appropriate skills) and market factors (too much competition on the market). These barriers are experienced with diverse intensity, more often in industry than in services, and their negative impact - despite positive deviations 2021/2019 - has not been weakened to a satisfactory level. In the light of the obtained research results, it seems reasonable to take actions aimed at: increasing the availability of diversified sources for financing innovation processes, educating competent staff, supporting enterprises from Wielkopolskie Voivodeship in building their competitive position.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acuna-Opazo C., Castillo-Vergara M. 2018. Barriers to non-technological innovation: impact on business performance in an emerging economy. Contaduría y Administración, 63(3): 1-22.
 2. Ajagbe A.M., Ismail K. 2014. Factors influencing venture capital assessment of high growth companies in Malaysia. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 21(4): 457-494.
 3. Anagnostopoulou S.C., Levis M. 2008. R & D and performance persistence: Evidence from the United Kingdom. The International Journal of Accounting, 43: 293-320.
 4. Apriza J. 2021. Innovation barriers and the implementation of open innovation: implications on the performance of small and medium enterprises in Indonesia. International Journal of New Technology and Research, 7(6): 26-33.
 5. Arundel A. 1997. Enterprise strategies and barriers to innovation. [W:] A. Arundel, R. Garrelfs (red.), Innovation Measurement and Policies. EIMS Publication, European Commission, s. 101-108.
 6. Baldwin J., Lin Z. 2002. Impediments to advanced technology adoption for Canadian manufacturers. Research Policy, 31(1): 1-18.
 7. Bigliardi B. 2013. The effect of innovation on financial performance: A research study involving SMEs. Innovation: Management, Policy & Practice, 15(2): 245-256.
 8. Bigliardi B., Dormio A.I. 2009. An empirical investigation of innovation determinants in food machinery enterprises. European Journal of Innovation Management, 12(2): 223-243.
 9. Calantone R., Cavusgil S., Zhao Y. 2002. Learning orientation, firm innovation capability and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6): 515-522.
 10. Carvache-Franco O., Carvache-Franco M., Carvache-Franco W. 2022. Barriers to innovations and innovative performance of companies: a study from Ecuador. Social Sciences, 11(2): 1-17.
 11. Chen G., Hove M. 2011. Identifying and removing barriers to innovation. American Management Association. https://strategos.com/wp-content/uploads/2013/11/AMA-InnovationBarriers-Sept 2011-gcmvh.pdf (dostęp: 11.03.2023).
 12. Cohen W.M. 1995. Empirical studies of innovation activities. [W:] P. Stoneman (red.), Handbook of the economics of innovation and technological change. Blackwell Publishers, Oxford, s. 182-264.
 13. Crepon B., Duguet E., Mairesse J. 1998. Research, innovation and productivity: an econometric analysis at the firm level. Economics of Innovation and Technology, 7: 115-158.
 14. D'Este P., Iammarino S., Savona M., von Tunzelmann N. 2012. What hampers innovation? Revealed barriers versus deterring barriers. Research Policy, 41: 482-488.
 15. Duarte F., Madeira M., Moura D., Carvalho J., Moreira J. 2017. Barriers to innovation activities as determinants of ongoing activities or abandoned. International Journal of Innovation Science, 9(3): 244-264.
 16. Dworak E. 2020. The innovation gap between the Polish economy and the European Union. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 23(3): 63-73.
 17. Dziurski P., Sopińska A. 2020. Does industry matter? Drivers and barriers for open innovation in high-tech and non-high-tech industries - evidence from Poland. International Journal of Management and Economics, 56(4): 307-323.
 18. Ee Shiang L., Nagaraj S. 2007. Obstacles to innovation: evidence from Malaysian manufacturing firms. MPRA Paper, 18077: 1-25.
 19. de Faria P., Noseleit F., Los B. 2020. The influence of internal barriers on open innovation. Industry and Innovation, 27(3): 205-209.
 20. Galia F., Legros D. 2004. Complementarities between obstacles to innovation: evidence from France. Research Policy, 33(8): 1185-1199.
 21. García-Quevedo J., Jové-Llopis E., Martínez-Ros E. 2020. Barriers to the circular economy in European small and medium-sized firms. Business Strategy and the Environment, 29(6): 2450-2464.
 22. Guevara G.C., Ramírez J., Saez D. 2020. Determinants of innovation. The role of the agglomeration economies. Revista Economía y Política, 31: 1-21.
 23. GUS. 2015a. PNT-02. Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2012-2014. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 24. GUS 2015b. PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2012-2014. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 25. GUS. 2017a. PNT-02. Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2014-2016. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 26. GUS. 2017b. PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2014-2016. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 27. GUS. 2019a. PNT-02. Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2016-2018. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 28. GUS. 2019b. PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2016-2018. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 29. GUS. 2021a. PNT-02. Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2018-2020. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 30. GUS. 2021b. PNT-02/u. Sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług za lata 2018-2020. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 31. GUS. 2022. PNT-02. Sprawozdanie o innowacjach za lata 2019-2021. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 32. GUS. 2023. PNT-02. Sprawozdanie o innowacjach za lata 2020-2022. Warszawa. http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm (dostęp: 1.03.2023)
 33. GUS - Urząd Statystyczny w Szczecinie. 2019. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018. Warszawa-Szczecin.
 34. GUS - Urząd Statystyczny w Szczecinie. 2021. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020. Warszawa-Szczecin.
 35. Hadjimanolis A. 1999. Barriers to innovation for SMEs in a small less developed country (Cyprus). Technovation, 19: 561-570.
 36. Hartono A., Kusumawardhani R. 2019. Innovation barriers and their impact on innovation: evidence from Indonesian manufacturing firms. Global Business Review, 20(5): 1198-1213.
 37. Henard D., Szymanski D. 2001. Why some new products are more successful than others. Journal of Marketing Research, 38(3): 362-375.
 38. Hueske A.K., Endrikat J., Guenther E. 2015. External environment, the innovating organization, and its individuals: a multilevel model for identifying innovation barriers accounting for social uncertainties. Journal of Engineering and Technology Management, 35: 45-70.
 39. Hult G., Hurley R., Knight G. 2004. Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5): 429-437.
 40. Hvolkova L., Klement L., Klementova V., Kovalova M. 2019. Barriers hindering innovations in small and medium-sized enterprises. Journal of Competitiveness, 11(2): 51-67.
 41. Iammarino S., Sanna-Randaccio F., Savona M. 2007. The perception of obstacles to innovation. Foreign multinational and domestic firms in Italy. Revue d'Economie Industrielle, 125: 75-104.
 42. Jakimowicz A., Rzeczkowski D. 2019. Do barriers to innovation impact changes in innovation activities of firms during business cycle? The effect of the Polish green island. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 14(4): 631-676.
 43. Jin Z., Hewitt-Dundas N., Thompson N.J. 2004. Innovativeness and performance: evidence from manufacturing sectors. Journal of Strategic Marketing, 12: 255-264.
 44. Liebert F., Trzeciak M. 2016. Bariery realizowania projektów rozwoju nowych produktów w MŚP - część teoretyczna. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Organizacja i Zarządzanie, 96: 99-113.
 45. Łukiewska K. 2019. Barriers to the innovation of the food industry in the European Union member countries. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 49: 23-33.
 46. Madeira M.J., Carvalho J., Miguel Moreira J.R., Duarte F.A.P., de São Pedro Filho F. 2017. Barriers to innovation and the innovative performance of Portuguese firms. Journal of Business, 9(1): 2-22.
 47. Martínez-Azúa B.C., Sama-Berrocal C. 2022. Objectives of and barriers to innovation: how do they influence the decision to innovate? Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, 8(3): 1-25.
 48. Mirow C., Hölzle K., Gemünden H.G. 2007. Systematisierung, Erklärungsbeiträge und Effekte von Innovationsbarrieren. Journal für Betriebswirtschaft - Springer, 57: 101-134.
 49. Misrha A.K., Sinha A.K., Khasnis A., Vadlamani S.T. 2021. Exploring firm-level innovation and productivity in India. International Journal of Innovation Science, 13(5): 583-609.
 50. Mohnen P., Palm F.C., Schim van der Loeff S., Tiwari A. 2008. Financial constraints and other obstacles: are they a threat to innovation activity? De Economist, 156(2): 201-214.
 51. Mohnen P., Rosa J. 2002. Barriers to innovation in service industries in Canada. [W:] M. Feldman (red.), Institutions and systems in the geography of innovation. Economics of Science. Technology and Innovation, 25: 231-250.
 52. Montoya-Weiss M., Calantone R. 1994. Determinants of new product performance: A review and meta-analysis. Journal of Product Innovation Management, 11(5): 397-417.
 53. OECD/Eurostat. 2005. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2008. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa, s. 117-118.
 54. OECD/Unia Europejska. 2018. GUS. 2020. Podręcznik Oslo. Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych dotyczących innowacji. Warszawa-Szczecin, s. 187-188.
 55. de-Oliveira F., Rodil-Marzábal Ó. 2019. Structural characteristics and organizational determinants as obstacles to innovation in small developing countries. Technological Forecasting and Social Change, 140: 306-314.
 56. Panek R. 2009. Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(13): 43-60.
 57. Pellegrino G. 2018. Barriers to innovation in young and mature firms. Journal of Evolutionary Economics, 28: 181-206.
 58. Restrepo-Morales J.A., Loaiza O.L., Vanegas J.G. 2019. Determinants of innovation. A multivariate analysis in Colombian micro, small and medium-size enterprises. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 24: 97-112.
 59. Segarra-Blasco A., García-Quevedo J., Teruel-Carrizosa M. 2007. Barriers to innovation and public policy in Catalonia. Institut d'Economia de Barcelona. Document de Treball, 6: 1-29.
 60. Silva M., Leitão J., Raposo M. 2007. Barriers to innovation faced by manufacturing firms in Portugal: how to overcome it? MPRA, 5408: 1-12.
 61. Socha B. 2016. Działalność innowacyjna a wyniki finansowe przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 451: 411-419.
 62. Szultka S. 2008. Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PARP. Gdańsk.
 63. Tourigny D., Le C. 2004. Impediments to innovation faced by Canadian manufacturing firms. Economics of Innovation and New Technology, 13: 217-250.
 64. Woltjer G., van Galen M., Logatcheva K. 2021. Industrial innovation, labour productivity, sales and employment. International Journal of the Economics of Business, 28(1): 89-113.
 65. Woźniak-Malczewska M. 2016. Społeczna niepewność jako bariera wdrażania innowacji - przykład biopaliw w Polsce. Nauki o Zarządzaniu, 1(26): 166-182.^
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu