BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koreleski Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Ochrona i kształtowanie środowiska w Turyngii ze szczególnym uwzględnieniem zielonego pasa
Environmental Protection and Shaping in Thuringia with Special Regard to the Green Belt
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 5-12, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Środowisko przyrodnicze, Polityka ekologiczna
Environmental protection, Natural environment, Ecological politics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Turyngia
Abstrakt
Turyngia należy do przodujących w Niemczech landów w dziedzinie wdrażania zasad ekorozwoju i przemian proekologicznych. Artykuł zarysowuje wybrane elementy aktualnej problematyki sozologicznej Turyngii - terenów chronionych, ochrony dzikiego kota oraz tzw. Zielonego Pasa. Różne formy ochrony przyrody i krajobrazu obejmują łącznie 71% powierzchni landu. W ramach ochrony zanikającej populacji dzikiego kota buduje się specjalne korytarze ekologiczne pomiędzy Lasem Turyńskim a większymi kompleksami leśnymi. Zielony Pas Turyngii (stanowiący fragment Zielonego Pasa Europy), obejmujący pas graniczny długości 763 km, poddawany jest zabiegom pielęgnacyjnym, kształtującym jego wartości przyrodnicze, historyczne i użytkowe. W Pasie realizuje się wiele projektów lokalnych dotyczących kształtowania biotopów, tworzenia obszarów ochronionych, godzenia interesów rolnictwa, rekreacji i przyrody - w ramach planowania przestrzennego, urządzeń rolnych, czy odnowy wsi. (abstrakt oryginalny)

Thuringia is one of the leading countries in Germany in the range of ecodevelopment principles implementation and proecological changes. The paper outlines the chosen elements of present sozological problematics of Thuringia - protected areas, wildcat protection and the Green Belt. Various forms of nature and landscape protection comprise together 71% of total country area. In the range of the protection of disappearing population of the wildcat - the special ecological corridors are being built between the Thuringian Forest and larger forest complexes. The Green Belt of Thuringia (constituting part of the European Green Belt) comprising a boarder belt 763 km long - is the subject of maintenance measures shaping its natural, historical and utilisation values. In this Belt numerous local projects concerning biotopes shaping, protected areas making, matching the requirements of agriculture, recreation and nature are being introduced - with spatial planning, rural land management and village renewal. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A Safety Net for the European Wildcat. Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Bünd - Freunde der Erde. 2008, s. 12.
  2. Das Grüne Band Thüringen. Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt; Freistaat Thüringen. 2008, s. 19.
  3. Das Grüne Band Thüringen - ein Projekt zwischen Natur and Geschichte. Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt. Thüringen. 2008, s. 20.
  4. Koreleski K. Kształtowanie i ochrona środowiska w wybranych europejskich systemach rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 17: 2005, 199-208.
  5. Statistische Daten zur Entwicklung der Bereiche Forsten, Naturschutz, Ländlicher Raum. TMLNU, Abt. Forsten, Naturschutz, Ländlicher Raum. 2009, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu