BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gniadek Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zróżnicowanie ukształtowania rozłogów działek ornych we wsi Koniuszowa
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 6, s. 13-23, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Struktura przestrzenna, Grunty rolne
Arable farm, Spatial structure, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Koniuszowa
Koniuszowa
Abstrakt
W artykule zawarto wyniki badań rozłogu działek ornych, wchodzących w skład gospodarstw, znajdujących się na terenie wsi Koniuszowa w województwie małopolskim. Objęta badaniami wieś zajmuje obszar około 604 ha i charakte- ryzuje się dużym rozdrobnieniem gruntów. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Badaniami objęto wszystkie występujące w wybranej wsi działki orne wchodzące w skład istniejących gospodarstw rolnych. Do wykonania badań na tak dużej liczbie działek zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: "MKTopo GUTR", "Plikpol" i "Pole", które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Zastosowana technologia pozwoliła na uzyskanie ponad 70 cech, charakteryzujących każdą poddaną analizie działkę. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 19 podstawowych cech rozłogu działek, z których osiem pierwszych określa przestrzenne parametry działki, trzy cechy dotyczą szacowanych kosztów uprawowych zależnych od jej rozłogu, trzy kolejne opisują położenie działki we wsi i w gospodarstwie, a pięć ostatnich charakteryzują gospodarstwo, do którego dana działka należy. Badanie zmienności ukształtowania rozłogu działek ornych polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne czy optymalne. Wykonana została również analiza rozmieszczenia działek we wsi, polegająca na badaniu ich położenia w stosunku do siedlisk gospodarstw i centrum wsi. (abstrakt oryginalny)

In the paper, results of the research into the ladn configuration of plots with arable land are presented. The plots researched belong to farms situated in a village of Koniuszowa, in the Province of Małopolska. The village studied has ca. a 604 ha area and is characterized by a high farm land fragmentation rate. A basic surface element that was taken for analysis were continuous parts of cadastral plots utilized using only one utilization type. The research comprised all the plots with arable land in the selected village; they belonged to the farms existing in this village. To analyse such a very large number of plots, three specialist computer software were applied, i.e.: "MKTopo GUTR", "Plikpol", and "Pole"; they utilize data from a numeric cadastre map and from a descriptive part of the digital general lands and buildings register. The technology applied allowed to obtain more than 70 features characterizing each plot analyzed. Nineteen (19) basic features ladn configuration of a plots were accurately studied. The first eight (8) features determine spatial parameters of a plot, the next three (3) features refer to estimate costs of cultivating a given plot depending on the land configuration plots, the subsequent three (3) features depict the location of a plot in a village and in the farm, and the last five (5) ones characterize the farm to which a plot belongs. The research into the land configuration changeability of plots with arable land consisted in evaluating the plain of plots by comparing individual features land configuration of plots with the values assumed to be correct or optimal. Furthermore, the layout of plots in the village was also analyzed, i.e. their location was assessed in relation to the farm sites andto the village centre. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gniadek J., Harasimowicz S., Janus J. Automatyzacja analizy rozłogu działek z wykorzystaniem programu komputerowego. Materiały Międzynarodowej Konferancji "Rural management and kadastre" Politechnika Warszawska, Warszawa 2001, s. 139-147.
  2. Harasimowicz S. Rozłóg pola a efektywność przebiegających na nim procesów produkcyjnych w terenach górskich o znacznym rozdrobnieniu gruntów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja, 7, 1981, s. 123-136.
  3. Harasimowicz S., Kubowicz H. Ocena ukształtowania rozłogów gospodarstw we wsi i możliwości ich poprawy. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja, 14, 1994, s. 65-74.
  4. Harasimowicz S. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Akademia Rolnicza, Kraków 2002.
  5. Hopfer A. Wycena nieruchomości. ART. w Olsztynie 1991.
  6. Pruszczyk W., Żurawski Z. Metodyka określania spodziewanego wzrostu wydajności pracy w wykonywaniu prac polowych do oceny potrzeb i efektów scaleń gruntów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, 31, 1991, s. 55-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu