BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyburski Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czerniak Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny w Polsce w latach 2001-2011
Road Incidents with Forest Animals in Poland between 2001-2011
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr II/3, s. 5-13, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Drogi, Wypadki drogowe, Zwierzęta wolno żyjące
Road, Road accidents, Free-living animals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój infrastruktury drogowej, przecinanie się szlaków migracyjnych zwierząt i dróg zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia drogowego z udziałem zwierzyny. Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny są źródłem wielomilionowych strat materialnych, mogą być powodem utraty zdrowia, a nawet życia uczestników ruchu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszenia negatywnego wpływu drogi na środowisko przyrodnicze, należy prowadzić badania i stosować odpowiednie zabezpieczenia zmniejszające prawdopodobieństwo pojawienia się zwierząt na drodze. Celem badań było przeprowadzenie analiz zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny na polskich drogach odnotowanych w latach 2001 - 2011. W badaniach analizowano zdarzenia drogowe z udziałem dużych zwierząt, tzn. z jeleniowatymi (jeleń, daniel, łoś, sarna) i z dzikami. W badanym okresie analizowano tendencję zmian liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny przy uwzględnieniu liczebności zwierzyny oraz liczby zarejestrowanych pojazdów w poszczególnych latach. Obliczono wskaźnik określający liczbę pojazdów przypadających na jedno zdarzenie drogowe z udziałem zwierzyny w analizowanych latach oraz łącznie w całym badanym okresie. W badanym okresie 2001 - 2011 doszło do 153 269 zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny, w tym do 151 882 kolizji, 1 387 wypadków, w których zginęło 61 osób a 1 804 zostało rannych. Wzrost liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny pomiędzy początkowym a końcowym okresem badań był dwukrotny (o 109,34%). Wzrost liczby pojazdów zarejestrowanych pomiędzy 2001 - 2011 wyniósł 61,99%. Wśród badanych czynników najmniejsza różnica pomiędzy początkowym i końcowym okresem badań dotyczyła wielkości populacji zwierzyny i wyniosła 52,83%. Średnio w badanym okresie na jedno zdarzenie drogowe z udziałem zwierzyny przypadało 1 383 pojazdów. W badanym okresie zginęło 1,29% populacji badanej grupy zwierzyny.(abstrakt oryginalny)

The development of the road infrastructure, migration ways of animals crossing with roads increase the possibility of a road incident with animals. The road incidents with animals are the source of multimillion financial losses and can cause permanent disabilities and even death of the road users. In order to increase safety and decrease the negative impact of road on the natural environment, the research should be conducted and the appropriate safety features decreasing the probability of animals rushing on to roads should be used. The aim of the study was to analyze the road incidents with animals on Polish roads between 2001 - 2011. In the study the road incidents with big animals i.e. with the deer (deer, fallow deer, elk, roe deer) and wild boars were analyzed. In the researched period the tendency of changes for: the number of road incidents with animals, the number of animals, the number of registered vehicles was analyzed. It was calculated, how often it came to a road incident with animals. In the researched period 2001 - 2011 it came to 153,269 road incidents with animals, including 151,882 collisions, 1,387 accidents in which 61 persons died, 1,804 were injured. The increase of road incidents with animals between the initial and the final research period was twofold (109.34%). The increase of registered vehicles between 2001 - 2011 amounted to 61.99%. among the researched factors the lowest difference between the initial and the final research period concerned the size of the population of animals and amounted to 52.83%. In the researched period on average there were 1,383 vehicles per one road incident with animals. In the researched period 1.29% of the population of the researched group of animals died.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baskaran, N., Boominathan, D. (2010). Road kill of Animals by higway traffic In Th tropi cal forest of Mudumalai Tiger Reserve, southern India. Journal of Threatened Taxa 2(3), Tamil Nadu, India: WILDS: 753 - 759.
 2. Czerniak, A., Górna, M. (2010). Funkcjonalność przejść górnych dla zwierząt., Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 3. McCollister, M.F., Van Manen, F.T. (2010). Effectiveness of Wildlife Underpasses and Fencing to Reduce Wildlife-Vehicle Collisions. The Journal of Wildlife Management 74(8), Hoboken, USA: JW&S: 1722 - 1731.
 4. Mickiewicz, P., Nowacka, D. (2008). Budowa dróg a utrzymanie drożności korytarzy ekologicznych. Materiały z konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarz ekologicznych w Polsce". Białowieża: Zakład Badań Ssaków PAN.
 5. Morelle, S., Schlemaire, P. (2005). Suivi de la mortalité routiére de la fune sur la liaison verte - RD 620. Parcnaurel regional des Vosges du Nord, France.
 6. Okarma, H., Tomek, A. (2008). Łowiectwo. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O.
 7. Page, M.A. (2006). A Toolkit for Reducing Wildlife and Domestic Animal-Vehicule Collisions in Utah. Utah Departament of Transportation Research Program Manager.
 8. Ratkiewicz, M. (red.) (2011). Strategia ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce. Białystok: NFOŚiGW.
 9. Seaki, M., Macdonald, D. (2004). The effects of traffic on the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides viverrinus) and other mammals in Japan. Biological Conservation, Volume 118, Issue 5: Philidelphia: ELSEVIER: 559 - 571.
 10. Seiler, A. (2003). The toll of the automobile: Wildlife and roads in Sweden. Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala.
 11. Tyburski, Ł. (a) (2011). Żeby droga nie była przeszkodą. Środowisko 17. Warszawa: MAXPRESS: 32 - 33.
 12. Tyburski, Ł. (b) (2011). Śmiertelność a sposoby zapobiegania wtargnięcia zwierząt na drogę. [w]: Nowe trendy w naukach przyrodniczych. (red.) M. Kuczera, Monografia Tom III, Kraków: CREATIVETIME: 147 - 153.
 13. Tyburski, Ł., Czerniak, A. (2012). Inwentaryzacja zwierząt padłych na drogach w wyniku kolizji z pojazdami. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 3/I. Kraków: PAN: 145 - 154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu