BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Taszakowski Jarosław (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych w aspekcie typowania obszarów do prac scaleniowych na przykładzie powiatu dąbrowskiego
Area Structure of Farms in The Aspect of Consolidation Work in The Example of Dąbrowski Administrative District
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr II/3, s. 97-106, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Struktura przestrzenna, Grunty rolne, Gospodarstwa rolne
Spatial structure, Arable land, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat dąbrowski
Dąbrowski County
Abstrakt
Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych stanowi istotny element decydujący zarówno o celowości podejmowania prac scaleniowych, jak i prawdopodobnych efektów takich działań. Identyfikacja obszarów, gdzie parametry określające strukturę obszarową gospodarstw są korzystne, stanowi istotny element procesu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych. Artykuł przedstawia propozycję wskaźnika, który umożliwia ocenę struktury obszarowej jednostek rejestrowych należących do grupy rejestrowej 7.1 (gospodarstwa indywidualne) z punktu widzenia identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych. Wskazano na konieczność wprowadzenia takiego wskaźnika z uwagi na wady oceny struktury obszarowej gospodarstw w oparciu o znajomość jedynie przeciętnego obszaru gospodarstwa rolnego na danym obszarze. Wskaźnik obliczany jest na podstawie znajomości udziału procentowego poszczególnych grup obszarowych gospodarstw i umożliwia w o wiele większym stopniu diagnozę możliwych do uzyskania efektów prac scaleniowych. Obliczenia związane z wyznaczeniem wartości proponowanego wskaźnika zostały wykonane dla obszaru jednego z intensywnie użytkowanego rolniczo powiatu województwa małopolskiego jakim jest powiat dąbrowski.(abstrakt oryginalny)

The area structure of individual farms constitutes an essential element influencing both the advisability of consolidation work and probable effects of this work. Identification of the areas where the parameters determining the area structure of farms are advantageous constitutes an essential element of the identification process of the areas which meet requirements to undergo the consolidation work. The article presents a proposal of an indicator which makes it possible to evaluate the area structure of the registered units belonging to 7.1 registration group (individual farms) from the viewpoint of identification of areas which can be qualified as appropriate ones to undergo consolidation work. The need of introduction of such an indicator has been pointed out due to the drawbacks in evaluation of the area structure of farms on the basis of the knowledge of only the average surface of a farm in a given area. The indicator is calculated on the basis of the knowledge of the percentage participation of individual area groups of farms and to a greater extent allows for a diagnosis of obtainable results of the consolidation work. The calculations connected with determination of values of the suggested indicator have been conducted for one of the more intensely agriculturally used area of Małopolska voivodeship, which is Dąbrowski administrative district.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaż, B., Król A. i Wawro, D. (2010) Stdium zapotrzebowania na scalenia gruntów w województwie dolnośląskim
 2. Gawroński, K. (2005) Wstępna ocena gmin województwa małopolskiego w aspekcie potrzeb realizacji prac scaleniowych i wymiennych. Infrastruktura i Ekologia obszarów wiejskich 3/2005
 3. Harasimowicz, S. (2000) Ekonomiczna ocena rozłogu gruntów gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo AR Kraków, s. 114
 4. Noga, K. (2006) Efektywność ekonomiczna scalania gruntów. w: Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha, Mat. szkol. Nr 93/2006. IUNG-PIB Puławy, s. 124-142.
 5. Przybyłowski, K. (1991) Wpływ czynnika odległości na pracochłonność produkcji roślinnej na gruntach uprawowych terenów nizinnych. Zeszyty nauk. AR w Krakowie, seria Sesja na- ukowa z30 s69-78
 6. Sobolewska-Mikulska, K. (2012) Możliwości wykorzystania scaleń infrastrukturalnych w procesie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. nr 1/II/2012, PAN, Oddział w Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 41-51
 7. Tkocz, J. (1998) Organizacja przestrzenna wsi. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice
 8. Wierzchowski, M. (2007) Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalenia i wymiany gruntów. Instytut Rozwoju Miast. Kraków
 9. Woch, F. (2001) Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pamiętnik Puławski t.127, s. 105.
 10. Woch, F. (2007) Organizacja przestrzenna gospodarstw rolniczych oraz jej wpływ na efektywność gospodarowania. Studia i Raporty IUNG-PIB, Z. 7/2007, s. 117-137.
 11. Woch, F. (2010) Stan aktualny i perspektywy zmian rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych w Polsce. Przegląd Geodezyjny rok: 2010, R. 82, nr 9, s. 10--17,
 12. Woch, F. (2012) Ocena efektywności scaleń gruntów realizowanych w Polsce w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. nr 2/III/2012, PAN, Oddział w Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, s. 101-112
 13. Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu