BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gniadek Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena przestrzennego ukształtowania działek różniczan na przykładzie Mściwojowa
Evaluation of The Spatial Shape of Plots Which Belong to People Who Live Outside The Area of Mściwojów
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr II/3, s. 133-143, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Struktura przestrzenna, Grunty rolne
Arable farm, Spatial structure, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań rozłogu działek w miejscowości Mciwojów, których właściciele zamieszkują poza jej obszarem. Podstawowym elementem powierzchniowym, przyjętym do badań, były ciągłe części działek ewidencyjnych objęte jedną formą użytkowania. Do wykonania badań zastosowano specjalistyczne programy komputerowe: MKTopoGUTR, Plikpol i Pole, które wykorzystują dane z numerycznej mapy ewidencyjnej i części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w systemie cyfrowym. Szczegółowymi badaniami objętych zostało 20 podstawowych cech rozłogu działek. Badanie ukształtowania rozłogu działek ornych polegało na wykonaniu oceny ich rozłogu, poprzez porównanie poszczególnych cech rozłogu działek z wielkościami uznawanymi za poprawne bądź optymalne. Uzyskane parametry poddano ocenie w zakresie ich poprawności, co pozwoliło na wskazanie wad w istniejącym układzie gruntowym i określenie kierunków jego poprawy.(abstrakt oryginalny)

The following study presents results of the research concerning land configuration of plots located in Mściwojów which are in possession of people who live outside the area. A basic surface element that was taken for analysis were continuous parts of cadastral plots utilized using only one utilization type. In order to carry out this study, the following, specialist computer programs were applied: MKTopoGUTR, Plikpol and Pole . They utilize data from a numeric cadastre map and from a descriptive part of the digital general lands and buildings register. The detailed research deals with 20 basic features of land configuration of plots. The research into the land configuration of plots with arable land consisted in evaluating the plain of plots by comparing individual features land configuration of plots with the values assumed to be correct or optimal.The results of obtained parameters were estimated in the scope of their correctness which made it possible to indicate flaws in the existing land structure and to define a course of improvement.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Auernhammer H. 1982: Anforderungen von Großmaschinen an die Flurneuordnung. Drittes Kontaktstudium Flurbereinigung Hiltrup, 6, 66-72.
  2. Gindele E. 1979: Anforderungen der modernen Technik an Form und Grüße der Wirtschaftsflächen. Flurbereinigung und Siedlung. BW, Ludwigsburg, 98-107.
  3. Gniadek J. 2005: Metoda oceny przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych i jego zróżnicowanie na terenie wsi z wykorzystaniem mapy numerycznej. Rozpr. Doktor. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ,Olsztyn.
  4. Harasimowicz S. 2002: Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego, Akademia Rolnicza, Kraków.
  5. Harasimowicz S., Kubowicz H. 1994. Ocena ukształtowania rozłogów gospodarstw we wsi i możliwości ich poprawy. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja, 14, s. 65-74.
  6. Noga K. 1990: Metodyka programowania prac scaleniowych i technologia ich wykonywania w terenach górskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozpr. Habil., 143.
  7. Przybyłowski K. 1982: Ocena stanu urządzenioworolnego obszarów wiejskich. IV Sympozjum Naukowe nt. "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich" AR w Krakowie, s. 171-178.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu