BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Barbara (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie), Salata Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej gminy Tomice
Analysis of Resources for Agricultural Production Area in Land Policy of District Tomice
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr II/3, s. 145-157, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Jakość gruntów rolnych
Agricultural production space, Quality of agricultural land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opiera się na analizie wybranych elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Tomice położonej w woj. małopolskim. Celem opracowania jest łączna ocena mierzalnych, środowiskowych zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wyznaczonej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy RP). Elementarne analizy dotyczyły jakości i przydatności rolniczej gleb, kategorii ochrony gleb o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz stopni uwilgotnienia gleb. Łączna ocena bonitowanych elementów pozwoliła na wyznaczenie terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej najbardziej cennych pod kątem rolniczo-przyrodniczym. Kolejny aspekt dotyczył wyznaczenia terenów, które ze względu na swoje wadliwości, mogą stanowić rezerwę terenów przeznaczanych na cele nierolnicze. Do badania wybranych elementów środowiskowych rolniczej przestrzeni produkcyjnej zastosowano podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie Quantum GIS.(abstrakt oryginalny)

Article based on an analysis of selected elements of agricultural production space in Tomice municipality located in the province Małopolska. The aim of the study is overall evaluation of measurable, environmental agricultural production space seams of area designated in the local spatial development plan. An analysis was based on quality and relevance of agricultural soils, soil protection category with the highest quality grades and soil moisture levels. The overall assessment of the elements allowed to determine the most valuable areas for agriculture and natural production . Another aspect concerned the designation of areas, which, due to their defective, can be allocated to non-agricultural purposes as the reserve land. The study of selected environmental elements of the agricultural production space based on basic GIS techniques. Analysis performed in the Quantum GIS.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koreleski K., Gawroński K., Magiera-Braś G. (1998). Ochrona i kształtowania środowiska. Wyd. AR w Krakowie.
  2. Koreleski K. (1994). Aktualne zasady kształtowania i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Anglii i Walii. Przegląd Geodezyjny 6/1994.
  3. Magiera-Braś G. (1992). Warunki przyrodnicze wybranych wsi górskich woj. krakowskiego oraz potrzeby w zakresie prac ulepszających przestrzeń rolniczą. ZN AR w Krakowie. Geodezja z. 13. Nr 264/1992.
  4. Prus B., Bernat K. (2012). Analiza procesów urbanizacyjnych w aspekcie przestrzennym na przykładzie miejscowości Gołąb w woj. lubelskim. [w:] Ilnicki D., Janc K. (red.) Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Prus B. (2012). Kierunki zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Geodesia et Descriptio Terrarium. (Geodezja i Kartografia) 11 (2) 2012. Wrocław. s. 27-40.
  6. Salata T. Prus B. (2012) "Delimitacja obszarów na potrzeby planowania przestrzennego". Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 11(3) 2012 s. 215-225.
  7. Witek T., Górski T., (1977). Przyrodnicza Bonitacja Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej w Polsce, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  8. Witek T. (red.) (1981). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy.
  9. Zaliwski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Bielecka E., Fedorowicz-Jackowski W. (2000). Zintegrowany system informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Geodeta Nr 10 (65).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu