BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Balawejder Adam (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kowalski Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Stateczność zapory ziemnej zbiornika wodnego posadowionej na podłożu gruntów słabych
Earthfill Dam Stability of Water Reservoir Founded on Weak Ground
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 47-58, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zbiorniki wodne, Geologia, Obliczenia matematyczne
Water container, Geology, Mathematic calculations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W programie małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim, przewidziano m.in. budowę zbiornika retencyjnego w Maleszowie na Małej Ślęzie o pojemności całkowitej 5,60 mln m3. Długość projektowanej zapory wyniesie 338 m, maksymalna wysokość H = 11,11 m. W dokumentacji geotechnicznej sporządzonej do potrzeb opracowania koncepcji projektowej podano, że górne warstwy podłoża głębokości do około 3,0 m budują lessopodobne gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe w stanie plastycznym (IL = 0,40), pod którymi zalegają gliny pylaste w stanie twardoplastycznym IL = 0,17. Na podstawie tych ustaleń autorzy dokumentacji geotechnicznej sformułowali wniosek, w którym nie zalecają posadowienia zapory na czwartorzędowych osadach lessopodobnych. Z badań przedstawionych w dokumentacji geologicznej, opracowanej przy udziale autorów referatu wynika, że w dnie doliny zalegają holoceńskie namuły gliniaste, w stanie plastycznym na granicy miękkoplastycznego, z częściami organicznymi Iom = 5÷10 %. Maksymalna miąższość tych osadów wynosi 9,0 m. Obliczenia stateczności zapory metodą Felleniusa i Bishopa wykonano przy użyciu programu autorskiego. Badania stateczności i odkształceń wskazują na możliwość posadowienia zapory w projektowanym przekroju Małej Ślęzy. Dla zapewnienia konsolidacji gruntów podłoża nasyp zapory realizować należałoby w dwóch etapach, w okresie minimum 2-letnim, a w podłożu namułów wykonać pionowy drenaż, np. w postaci pali piaskowych. (abstrakt oryginalny)

The small retention program for the Lower Silesian Voivodeship anticipates among others the construction of a retention reservoir in Maleszów on Mała Ślęza river with the total volume of 5,60 mln m3. The length of designed dam will amount to 338 m with the maximum height of H=11,11 m. The geotechnical documentation, made for drawing up the conception of the dam, shows that the top layer of the ground up to about 3,0 m depth is made of loess alike heavy loam in soft state (IL = 0,40), which overlay heavy loam in firm state (IL = 0,17). Based on these findings authors of the geotechnical documentation have come to the conclusion that founding of the dam on the Quaternary loess alike deposits is not recommended. From the research presented in the geotechnical documentation worked out by the authors of this paper, it appears that Holocene loamy aggradate mud containing organic mater (Iom= 5÷10 %) are deposited on the bottom of the valley. Maximum thickness of these deposits is 9,0 meters. The calculation of dam stability with the Fellenius and Bishop's method have been made using author's computer program. The results of slope stability and deformation calculations indicate that the dam foundation is possible in the designed cross section of Mała Ślęza. To keep consolidation of the foundation ground, the dam embankment should be constructed in two phases in minimum two years period and the vertical drainage should be made in aggradate mud foundation in the form of sand piles. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drabiński A. Koreferat do opracowanej przez firmę Water Service Sp. z o.o. Koncepcji rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego "Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego Gm. Kondratowice, Wrocław 2009, maszynopis.
  2. Kowalski J. Opinia w sprawie szczegółowego zakresu badań geologiczno-inżynierskich do określenia warunków posadowienia zapory ziemnej zbiornika wodnego MALESZÓW. Wrocław 2009, maszynopis.
  3. Kowalski M., Różański P. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla zbadania podłoża gruntowego celem rozstrzygnięcia możliwości budowy zbiornika retencyjnego na rzece Mała Ślęza w km 28+127, w ramach zadania inwestycyjnego "Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego. Gm. Kondratowice. Ramboll Polska Sp. z o. o. Biuro Technologii Ochrony Środowiska, Kraków 2009, maszynopis.
  4. Supel J., Supel M. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb koncepcji projektowej budowy zbiornika retencyjnego Maleszów. Wrocław 2009, maszynopis.
  5. Szymański Z., Bobrowski P., Trybuś P. Koncepcja rozwiązań projektowych dla zadania inwestycyjnego "Maleszów - budowa zbiornika retencyjnego, gmina Kondratowice". Water Service, Wrocław 2009, maszynopis.
  6. Wolski W. Zapory Ziemne. Arkady, Warszawa 1973, s. 250.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 86, poz. 579.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu