BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kajewski Ireneusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie pestycydami organicznymi w naturalnych uwarunkowaniach zlewni rolniczej
Assessment of Groundwater Vulnerability to Pollution by Organic Pesticides in Environmental Conditions of Agricultural Catchment
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 69-78, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wody gruntowe, Zanieczyszczenie wód, Woda
Groundwater, Water pollution, Water
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specyficzna podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy organiczne zależy od czynników naturalnych (glebowych, klimatycznych i hydrologicznych) oraz od właściwości pestycydów, takich jak współczynnik sorpcji oraz czas połowicznego rozkładu. Problematyka oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie sprowadza się najczęściej do opracowania mapy lub map podatności i ich późniejszej analizy. Mapy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy opracowano w środowisku GIS, wykorzystując system oparty na liczbowym indeksie AF, zaproponowany przez Rao i wsp. w 1985 r. Dla obszaru zlewni rolniczej Ciesielska Woda opracowano mapy podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie przy różnych kombinacjach współczynnika sorpcji i czasu połowicznego rozkładu (tab. 2, rys. 1, 2). Analiza opracowanych map podatności pozwoliła na identyfikację pestycydów, których stosowanie w danych warunkach naturalnych badanej zlewni może stanowić największe ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych (rys. 3). (abstrakt oryginalny)

Specific groundwater vulnerability to pollution by organic pesticides depends on natural conditions in agricultural catchment (climatic, hydrologic and soils) as well as pesticide properties, such as sorption coefficient by organic carbon and pesticide persistence in the soil environment. The most comprehensive method of presenting the assessment of groundwater vulnerability to pollution is its mapping and further analysis of maps. Maps of groundwater vulnerability to pollution by organic pesticides have been produced in GIS environment using Attenuation Factor (AF) approach, evaluated by Rao et al. in 1985. For the area of Ciesielska Woda agricultural catchment 25 maps of groundwater vulnerability to pollution by pesticides have been produced, for various combinations of K oc and t 1/2 (table 2, figures 1 and 2). Analysis of the maps clearly identified these pesticides, which are the most dangerous for groundwater quality in particular natural conditions within the catchment area (figure 3). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2006/118/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu.
  2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint, 2007.
  3. Kajewski I. Metodyka opracowania map podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy organiczne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 9/2008, s. 159-169.
  4. Kajewski I. Koncepcja mapy wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy organiczne [w:] Modelowanie Procesów Hydrologicznych. B. Namysłowska-Wilczyńska (red.). Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008a, s. 493-512.
  5. Kajewski I. Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie przez pestycydy w skali regionalnej przy zastosowaniu GIS. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 520. Inżynieria Środowiska XIV, 2005, s. 55-69.
  6. Khan M. A., Liang T. Mapping pesticide contamination potential. Environmental Management 13 (2); 1989, s. 233-242.
  7. Krogulec E.. Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie w dolinie rzecznej na podstawie przesłanek hydrodynamicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2004, s. 177.
  8. Macioszczyk A. (red). Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2006, s. 571.
  9. Rao P.S.C., Hornsby A.G., Jessup R.E. Indices for ranking the potential for pesticide contamination of groundwater. Soil and Crop Science Society of Florida Proceedings 44, 1985, s. 1-8.
  10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. (Dz. U. Nr 143 poz 896 z dnia 6 sierpnia 2008 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu