BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Anna (Pomeranian University in Słupsk, Poland)
Tytuł
Dziedzictwo kulturowe w programach edukacyjnych pomorskich gospodarstw agroturystycznych należących do Sieci Zagród Edukacyjnych
Cultural heritage in Educational Programs of Pomeranian Agritourism Farms Associated in the Educational Farm Network
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 67, s. 43-68, ryc., rys., tab., bibliogr. 65 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Dziedzictwo kulturowe, Kultura, Rozwój lokalny
Education, Cultural heritage, Culture, Local development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze
Pomerania
Abstrakt
W artykule przeanalizowano ofertę edukacyjną (72 programy) związaną z dziedzictwem kulturowym przygotowaną przez pomorskie gospodarstwa należące do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Tematycznie programy edukacyjne związane były ze zwyczajami i obrzędami, edukacją regionalną, ginącymi zawodami, tradycyjną kuchnią i rzemiosłem artystycznym. W większości programów ukazywane było niematerialne dziedzictwo kulturowe pomorskiej wsi. Elementy dziedzictwa materialnego pojawiały się głównie w programach zakwalifikowanych jako edukacja regionalna. Największą żywotność w gospodarstwach przejawiały wzorce kaszubskie, następnie kociewskie i żuławskie. Ma to swoje odzwierciedlenie w proponowanych programach nauki języka kaszubskiego, haftu, tkactwa, garncarstwa, wikliniarstwa, sztuki ludowej, tańca, śpiewu i kuchni regionalnej. Większość zagród oferowała kilka programów edukacyjnych zorganizowanych w formie jednodniowych warsztatów, pokazów, pogadanek, plenerów skierowanych głównie do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia, oprócz gospodarzy, prowadzili też twórcy ludowi i lokalni animatorzy.(abstrakt oryginalny)

Due to its seaside location and unique natural and cultural qualities, the Pomeranian Voivodeship has excellent conditions for the development of agritourism - for many years it has been one of the top agricultural regions in Poland. In the face of stiff competition, Pomeranian farmers noticed the opportunity of developing their farms through educational activities. Some of them, 26 entities, joined the National Network of Educational Farms (operating since 2011) and offer, among others, 72 individualized educational programs related to cultural heritage. The research covered all farms offering the above-mentioned programs. The analysis was conducted in five categories, ie: customs and rituals, regional education, vanishing professions, traditional cuisine and handicrafts. For 31% of farms, cultural education was the basis of the educational offer and was treated as a pil-lar of building competitive advantage, for the remaining farms cultural heritage was just one of the elements of the offer. The material heritage of the Pomeranian countryside is present mainly in programs classified as regional education. During the classes, the participants were familiarized with local architecture, monuments, memorials, museum exhibits, but also with local natural heritage and cultural landscape. In the programs presenting customs, rituals and handicrafts, Kashubian, Kociewie and Żuławy patterns were the most popular and featured in offered schemes for learning Kashubian language, embroidery, weaving, pottery, wickerwork, folk art, dance, singing and regional cuisine. Folklore activity of folk bands and artists could be also noticed in the offer of the farms. Culinary education classes based on regional traditions have been run in some farms. Organizing Kashubian culinary feasts with local folklore has become a very popular element of the offer. In nine farms, pro-grams have been developed to familiarize people with traditional crafts and so-called professions that are disappearing, i.e. miller, fisherman, potter, milkmaid, wicker worker or beekeeper. A wide range of educational facilities of farms, i.e. stables, barns, cowsheds, granaries, sheds, cheese factories, back-yard bakeries, beekeeping and craft workshops has been useful in organizing these activities. Most of the farms offered several educational programs organized in the form of one-day workshops, shows, talks and open-air events addressed mainly to organized groups of children and school youth. Classes have been conducted not only by the farmers but also by folk artists and local animators of culture.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbier B. 2005. Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów. Turyzm, 15, 1-2: 95-120. DOI: https://doi.org/10.18778/0867-5856.15.1-2.08
 2. Batyk I.M. 2010. Dziedzictwo kulturowe Warmii. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2: 35-43.
 3. Brencz A. 2000. Niemieckie wiejskie cmentarze jako element krajobrazu kulturowego środkowego Nadodrza. [W:] Wspólne dziedzictwo? Ze spuścizny nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań, s. 287-305.
 4. Buczkowska K. 2008. Turystyka kulturowa przewodnik metodyczny. Wyd. AWF, Poznań.
 5. Burszta (red.) 1964. Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej. Poznań.
 6. Czapiewska G. 2014. Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. [W:] M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe. Studia Obszarów Wiejskich, 35: 121-136.
 7. Czapiewska G. 2019. Turystyka dziedzictwa kulturowego szansą rozwoju obszarów wiejskich regionu pomorskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4: 20-36
 8. Dorocki S., Struś P. 2015. Regionalne zróżnicowanie turystyki kulinarnej na terenach wiejskich Francji. Turystyka Kulturowa, 7: 6-17.
 9. Drozd R. 2010. Ukraińcy (do 1989 r.). [W:] S. Oudra, B. Nitschke (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Kraków, s. 94.
 10. Drzewiecki M. 1995. Agroturystyka. Założenia - uwarunkowania - działania. Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz.
 11. Duda T. 2018a. Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki kulturowej w transgranicznej przestrzeni współdzielonego dziedzictwa (przykład Pomorza Zachodniego). Folia Turistica, 48: 41-60.
 12. Duda T. 2018b. Szlak dziedzictwa kulturowego jako produkt identyfikujący tożsamość i stymulujący dywersyfikację turystyki w regionie - na przykładzie budowanego Szlaku Gryfitów (Pomorze Zachodnie). Turystyka Kulturowa, 4: 95-112.
 13. Durydiwka M. 2011. Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich. Prace Geograficzne, 125: 37-61.
 14. Durydiwka M. 2017. Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania turystyce (na wybranych przykładach). Turystyka Kulturowa, 2: 102-122.
 15. Filrlik I. 2007. Kultura bogactwem turystyki wiejskiej, czyli o skarbach ukrytych w puszczy. [W:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 203-208.
 16. Gałuszka N. 2008. Turystyka dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Biblioteka Partnerstwa, Kraków.
 17. George E.W., Mair H., Reid D.G. 2009. Rural Tourism Development: Localism and Cultural Change. Tourism and Cultural Change, 17: 1-276. DOI: https://doi.org/10.21832/9781845411015
 18. Góral A. 2014. Dziedzictwo kulturowe jako zasób wspólny. Rola współpracy między interesariuszami w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Zarządzanie w Kulturze, 15, 3: 277-286.
 19. Graham B. 2004. The work of farming and countryside education (FACE). Journal of the Royal Agricultural Society of England, 165: 1-8.
 20. Jamal T., Hill S. 2008. Developing a framework for indicators of authenticity: the place and space of cultural and heritage tourism. [W:] B. Prideaux, D.J. Timothy, K. Chon (red.), Cultural and Heritage Tourism in Asia and the Pacific. Routledge, Abingdon, s. 17-34.
 21. Jasiewicz Z. 1964. Rodzina wiejska na Ziemiach Zachodnich i Północnych jako przedmiot badań etnograficznych. Lud, 56: 197.
 22. Kmita-Dziasek E. 2010. Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne - idee i dobre przykłady. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie, Kraków.
 23. Kobyliński Z. 2011. Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe. Mazowsze Studia Regionalne, 7: 21-47.
 24. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (Dz.U. z 1976 r. nr 32, poz. 190).
 25. Kowalczyk A. 2012. Zasoby kulturowe i walory kulturowe - próba ustalenia znaczenia tych pojęć. [W:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i turystyka - wspólne korzenie. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 17-33.
 26. Kruczek Z. 2007. Polska geografia atrakcji turystycznych. Wyd. Proksenia, Kraków.
 27. Kurek W. 2008. Turystyka. PWN, Warszawa.
 28. Kwaśniewicz W. 1991. Nowe impulsy w socjologicznych badaniach społeczności Ziem Zachodnich i Północnych. Przegląd Zachodni, 1: 86-95.
 29. Kwaśniewska A., Kulikowska K. 2014. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza. Instytut Kaszubski, Gdańsk
 30. Kwilecki A. 1967. Ziemie Zachodnie w opracowaniach socjologicznych. [W:] W. Markiewicz, P. Bybicki (red.), Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich. Poznań, s. 385-432.
 31. Latoszek M. 1996. Wielokulturowość mieszkańców Pomorza na tle procesów przemian społecznych (1945-1995). [W:] A. Sakson (red.), Pomorze - trudna Ojczyzna? Poznań, s. 169.
 32. Lipińska I. 2011. Turystyka dziedzictwa kulturowego - wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa, 3: 14-27.
 33. Majewski M. 2000. Agroturystyka to też biznes. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
 34. Marks M., Jaszczak A., Marks E. 2007. Relacje między agroturystyką a edukacją środowiskową. [W:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 39-49.
 35. Marks M., Marks E., Jaszczak A. 2006. Działalność agroturystyczna i jej wpływ na zachowanie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. [W:] M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 13-19.
 36. McKercher B., du Cros H. 2002. Cultural tourism: the partnership between tourism and cultural heritage management. The Haworth Hospitality Press, Binghamton, New York.
 37. Mitura T., Buczek-Kowalik M. 2016. Zagroda edukacyjna jako nowy produkt turystyczny (przykład województwa podkarpackiego). Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska, 71 (2): 117-128. DOI: https://doi.org/10.17951/b.2016.71.2.117
 38. Molenda M. 2012. Regionalny produkt turystyczny a region turystyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 4 (20): 31-42.
 39. Orłowski D. 2008. Pożywienie ludowe jako znacząca atrakcja turystyki etnograficznej. [W:] M. Jalinik (red.), Innowacje w rozwoju turystyki. Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok, s. 181-191.
 40. Orłowski D., Woźniczko M. 2015. Turystyka kulinarna na wiejskim rynku turystycznym. [W:] W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Studia KPZK PAN, 163: 121-142.
 41. Owsianowska S., Banaszkiewicz M. 2015. Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego. Turystyka Kulturowa, 11: 6-24.
 42. Piotrowski J.P., Idziak W. 2001. Kultura bogactwem turystyki wiejskiej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 43. Połucha I., Młynarczyk K., Marks E., Marks M., Jaszczak A. 2003. Rural tourism in sustainable development of areas with unique environmental value. [W:] Globalization and integration challenges to the rural areas of East and Central Europe. Mat. Konf. Nauk., Lithuanian University of Agriculture and Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Kowno, s. 146-148.
 44. Puchnarewicz E. (red.) 2011. Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce. WSTiJO, Warszawa.
 45. Robuda B.J. 2008. Autentyczność i integralność zabytków. Ochrona Zabytków, 4: 37-57.
 46. Sikora J. 2016. Edukacja w agroturystyce. Turystyka Wiejska. Zagadnienia Ekonomiczne i Marketingowe, 1: 9-18.
 47. Sikorska-Wolak I. 2007. Turystyka jako system dydaktyczno-wychowawczy. [W:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska, a edukacja. Różne poziomy, różne wymiary. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, s. 12-21.
 48. Słownik języka polskiego 2021. PWN, Warszawa.
 49. Szczepański J. 1970. Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa.
 50. Tarczyński A. 2008. Tradycja. Społeczne doświadczanie przeszłości. Toruń.
 51. von Rohrscheidt M. 2008. Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezno.
 52. Wartecki A. 2010. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa, 3: 4-15.
 53. Wiatrak A. 1996. Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, 1: 34-46.
 54. Widawski K. 2011. Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, 17. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 55. Wojciechowska J. 2004. Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego. [W:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna. Projekt SAPARD, Warszawa, s. 152-159.
 56. Zakrzewska J. 2011. Wiejska turystyka kulturowa na przykładzie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. Turystyka Kulturowa, 7: 7-19.
 57. Zeidler K. 2007. Prawo ochrony dziedzictwa. Wyd. Oficyna, Warszawa.
 58. Informacja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na temat wsparcia gospodarstw agroturystycznych i promocji agroturystyki w Polsce, 2021, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (https://mir.krakow.pl/resources/articles/14265/28%20pazdz%2021_Informacja%20MRiT_wsparcie%20agroturystyki.pdf; dostęp: 1.01.2024)
 59. https://www.zagroda-edukacyjna.pl/ (dostęp: 10-15 i 28.06.2023)
 60. https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/zagroda-muzealna-izba/ (dostęp: 30.05.2023; 10.06.2023; 11.06.2023)
 61. https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/gospodarstwo-agroturystyczne-u-chlopa/ (dostęp: 11.06.2023)
 62. https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/pod-lipa (dostęp: 15.06.2023)
 63. https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/zaczarowany-folwark/(dostęp: 23.05.2023)
 64. https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/checz/(dostęp: 11.06.2023)
 65. https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/zagroda-edukacyjna-u-garncarza-szyszka/ (dostęp: 22.06.2023).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.67s.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu