BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Łukasz (Pomeranian University in Słupsk, Poland)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne warunków zamieszkania w województwie pomorskim i zachodniopomorskim w latach 2018-2020
Spatial Differentiation of Housing Conditions in in the Pomeranian and West Pomeranian Voivodeships in 2018-2020
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 67, s. 69-89, ryc., rys., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie przestrzenne, Warunki życia ludności, Mieszkania, Standard mieszkaniowy, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Spatial differentiation, People's living conditions, Dwellings, Housing standard, Social and economic conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pomorze
Pomerania
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego warunków zamieszkania ludności w województwie pomorskim i zachodniopomorskim. Zakres przestrzenny badań stanowi 7 miast na prawach powiatu oraz 34 pozostałe powiaty (w tym 16 powiatów województwa pomorskiego i 18 powiatów województwa pomorskie-go), a zakres czasowy badań obejmuje lata 2018-2020. Oceny zróżnicowania przestrzennego warunków zamieszkania dokonano na podstawie wartości wskaźnika syntetyczne-go obliczonego na podstawie 6 zmiennych wybranych z Banku Danych Lokalnych GUS. Odnoszą się one zarówno do aspektów zaludnienia mieszkań (przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m² na 1 osobę, przeciętna liczba osób na 1 izbę), jak i do ich wyposażenia infrastrukturalnego (odsetek ludności korzystającej z wodociągu, odsetek ludności korzystającej z kanalizacji, odsetek mieszkań wyposażonych w łazienkę, odsetek mieszkań wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania). Wyniki badań mogą być wykorzystane na potrzeby samorządów lokalnych i ponadlokalnych dla wdrożenia odpowiednich rozwiązań mających na celu poprawę warunków zamieszkania na obszarach, gdzie są one niekorzystna. Mogą one stanowić również element badań pogłębionych w zakresie zróżnicowania sytuacji społecznej w województwach pomorskiego i zachodniopomorskiego rozszerzonych o wiele innych wskaźników dotyczących warunków życia człowieka.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the spatial differentiation of the social situation con-cerning the housing conditions of the population in the poviats of the Pomorskie and Zachodniopo-morskie voivodships. The time range of the study covers the average from 2018-2020. The analysis was based on 6 variables selected from the databases of the Local Data Bank of the Central Statistical Office. They refer both to the aspects of dwelling occupancy (an average usable floor space of a dwell-ing in m² per person, an average number of persons per room) and to the utilities used (a percentage of population using the water supply system, a percentage of population using the sewage system, a percentage of dwellings equipped with bathroom, a percentage of dwellings equipped with central heating). During the elaboration of the collected data, the following methods were used single-fea-ture classification using the critical range method and the coefficient of specific variability (for the assessment of the social situation in terms of selected variables in poviats), as well as the Perkal syn-thetic index and the multi-feature classification using the Ward method at the Euclidean distance (to summarise the social situation regarding living conditions). The spatial differentiation was depicted using the choropleth map method with the use of GIS software. The conducted analyses proved that the favorable social situation in terms of housing conditions applies to all cities with poviat rights located within the study area. Apart from that, several poviats directly adjacent to voivodeship centers are in a similar situation, as is the Kołobrzeg poviat located on the coast. The single local governments from the Pomorskie (3) and Zachodniopomorskie (1) voivodships are in unfavourable situation. In the remaining poviats, which account for over 58% of the total, the examined situation can be described as relatively average. The results of the conducted research can be used for the needs of local governments to implement appropriate solutions aimed at improving the social situation in terms of housing conditions in units where it is unfavorable. They can also be an element of deeper analysis on the diversity of the social situation in the Pomorskie and Zachodniopomorskie voivodships, extended by many other indicators regarding human living conditions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambrozik W. 1983. Sytuacja społeczna dziecka rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 2. Auriacombe C.J. 2007. Unobtrusive research methods critical issues. Journal of Public Administration, 42(6): 458-471.
 3. Babbie E. 2004. Badania społeczne w praktyce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 4. Banaś M., Bączkowska O., Iwańska E., Kujawa P., Trzcińska D. 2018. Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 5. Bednarowska Z. 2015. Desk research - wykorzystanie potencjału danych zastanych w prowadzeniu badań marketingowych i społecznych. Marketing i Rynek, 7: 18-26.
 6. Broda-Wysocki P. 2012. Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 7. Chruski P., Kołsut B., 2017. Potencjał rozwojowy gminy Powidz w okresie postępującej endogenizacji procesów rozwoju. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 35-52.
 8. Ciura G. 2010. Warunki życia ludności wiejskiej. Studia BAS, 4(24): 159-178
 9. Dziarmakowska N. 2022. Wpływ regionalnych wytycznych na aktywność gmin w zakresie monitorowania programów rewitalizacji na przykładzie województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 62: 405-421. DOI: https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.22
 10. Gałązka A. 1998. Sytuacja mieszkaniowa ludności aglomeracji warszawskiej w latach 1970-1988. Zróżnicowania przestrzenne i tendencje zmian. Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
 11. Hauke J., Konecka-Szydłowska B. 2011. Nierówności wewnątrzregionalne w województwie wielkopolskim. Studium małych miast. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 16: 88-98.
 12. Jarmoszko S., Barszczewski W. 2017. Bezpieczeństwo społeczne w sytuacjach krytycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
 13. Jeran A. 2015. Jakość i warunki życia - perspektywa mieszkańców i statystyk opisujących miasta na przykładzie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 8: 222-235.
 14. Kaczmarek S. 1996. Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi. ŁTN, Łódź.
 15. Klimczuk A. 2013. Raport desk research pt. "Samorządowa i obywatelska współpraca transgraniczna w województwie podlaskim. Przegląd literatury i dokumentów strategicznych". Fundacja SocLab, Białystok.
 16. Kluzowa K. 2009. Przestrzeń mieszkalna jako wyznacznik jakości życia rodziny. [W:] G. Makieło-Jarża (red.), W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 69-85.
 17. Kosiński E. 2014. Gospodarka mieszkaniowa gminy. Formy współdziałania gminy z podmiotami prywatnymi. [W:] M. Jabłoński, K. Kiczka (red.), Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej. Przegląd Prawa i Administracji, 98: 159-172.
 18. Łojko M. 2018. Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim. Wybrane wskaźniki. Przedsiębiorstwo i Region, 10: 36-46. DOI: https://doi.org/10.15584/pir.2018.10.5
 19. Marszałek Ł. 2018. Implementacja modelu rozwiniętego systemu środowiska życia człowieka do badań społeczno-przestrzennych. Słupskie Prace Geograficzne, 15: 67-76.
 20. Masik G. 2018. Suburbanizacja demograficzna i przestrzenna na Obszarze Metropolitarnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Studia Obszarów Wiejskich, 50: 155-170. DOI: https://doi.org/10.7163/SOW.50.9
 21. Michalska-Żyła A. 2016. Jakość życia na poziomie lokalnym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 56: 53-66. DOI: https://doi.org/10.18778/0208-600X.56.04
 22. Michalski T. 2012. Bezpieczeństwo publiczne w województwie pomorskim w 2010 roku. Słupskie Prace Geograficzne, 9: 79-97.
 23. Michalski T. 2014. Problemy w opracowaniu wskaźników dla monitoringu przestrzennego sytuacji społecznej w Polsce. [W:] J. Zaleski (red.), Rozwój statystyki regionalnej w kontekście potrzeb informacyjnych polityki spójności. Nowe podejście do przestrzeni. Biuletyn KPZK PAN, 255: 80-94.
 24. Michalski T. 2016. Problemy monitoringu sytuacji społecznej na szczeblu lokalnym wynikające z delimitacji jednostek przestrzennych (na przykładach z województwa pomorskiego). [W:] S. Sitek (red.), "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, 7: 55-71.
 25. Michalski T., Szymańska W. 2017. Problemy statystycznego pomiaru jakości życia na szczeblu regionalnym i lokalnym wynikające z małej częstotliwości lub wyraźnej specyfiki procesu. [W:] M. Piotrowska-Piątek (red.), Statystyczny pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych. Dylematy i wyzwania. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 21(3/1): 57-69.
 26. Mika S. 1984. Psychologia społeczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 27. Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A. 2015. Warunki mieszkaniowe w małych miastach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 19: 129-148. DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.19.09
 28. O'Brien M. 2010. Unobtrusive Research Methods - An Interpretative Essay. Practising Media Research, 2-15.
 29. Parysek J.J. 1985. Planowe kształtowanie środowiska człowieka. [W:] A. Kozłowska-Kamzowa (red.), Ochrona zabytków a gospodarka przestrzenna Polski. Biuletyn Informacyjny IGiPZ PAN, 52: 47-56. DOI: https://doi.org/10.5924/abgri1983.1985.52
 30. Piechowska M. 2020. Sytuacja społeczna na okupowanych terytoriach Donbasu. Biuletyn PISM, 233(2165) (https://www.pism.pl/publikacje/Sytuacja_spoleczna_na_okupowanych_terytoriach_Donbasu; dostęp: 19.06.2023).
 31. Piórkowska K. 2014. Metodologiczne i metodyczne aspekty prowadzenia badań naukowych w świetle badań nad lojalnością menedżerską - kontekst triangulacji teoretycznej i metodycznej. Organizacja i Kierowanie, 2: 95-111. DOI: https://doi.org/10.2478/oam-2013-0042
 32. Polak A. 2010. Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej. Rocznik Żyrardowski, 8: 245-273.
 33. Podolec B. 2014. Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach empirycznych. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 35. Sierpowska I. 2010. Socjalne aspekty ochrony prawa do mieszkania. Studia Erasmiana Wratislaviensia, 4: 279-302.
 36. Słaby T. 2011. Nowe propozycje w badaniach jakości życia. Studia i Analizy Kolegium Zarządzania i Finansów, 108: 125-136.
 37. Soldatke N., Żukowaska S., Połom M. 2022. Zjawisko wykluczenia transportowego na terenie powiatów puckiego i wejherowskiego w 2019 r. Regiony Nadmorskie, 30: 142-159.
 38. Stępniak M. 2014. Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008. IG i PZ PAN, Warszawa.
 39. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Włodarczyk J., Piasecki T. 2014. Terytorialne zróżnicowanie wybranych aspektów jakości życia w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 59(8): 23-39. DOI: https://doi.org/10.59139/ws.2014.08.2
 40. Szymańska D., Biegańska J. 2011. Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14: 57-74.
 41. Świder M., Wiśniewski M. (red.) 2017. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa.
 42. Tabaczkiewicz-Paech A. 1992. Sytuacja społeczna ludzi starych jako problem pedagogiczny. Neodidagmata, 21: 89-94.
 43. Webb E.J., Campbell D.T., Schwartz R.D., Sechrest L. 1966. Unobtrusive Measures Nonreactive Research in the Social Sciences. Rand McNally, Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.67s.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu