BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybka Iwona (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Bondar-Nowakowska Elżbieta (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Tytuł
Źródła ryzyka w realizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji
The Sources of Risk in the Construction of Sewage Treatment Plants and Sewerage Systems
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 117-125, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja budowlana, Ryzyko, Oczyszczalnie ścieków
Construction output, Risk, Sewage treatment plants
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces inwestycyjny w budownictwie zaczyna się od sformułowania idei przedsięwzięcia a kończy w momencie przekazania budowli do użytkowania. Składa się on z wielu etapów, z których na szczególną uwagę zasługuje etap realizacji obiektu. Wynika to ze specyfiki robót budowlanych, do których należy m.in. długoterminowość, niepowtarzalność i sezonowość większości prac, znaczne uzależnienie prowadzonych robót od warunków atmosferycznych oraz konieczność ingerencji w środowisko przyrodnicze. Czynników tych jest znacznie więcej, a w przypadku realizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji dochodzą jeszcze dodatkowe wymagania związane z funkcją tych obiektów w gospodarce wodno- -ściekowej. Wszystkie te czynniki powodują zagrożenia, które generują różnego rodzaju ryzyko. Powinno być ono uwzględniane już na etapie szacowania kosztów inwestycji budowlanej oraz opracowywania harmonogramów szczegółowych i ustalania czasu trwania robót. W pracy określono zdarzenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji, których następstwem jest wzrost kosztów inwestycji oraz wydłużenie czasu jej trwania. Do oceny, czy opracowana lista zawiera najważniejsze źródła ryzyka wykorzystano metodę ankiet eksperckich. O opinię poproszono wybranych specjalistów mających długoletnią praktykę w wykonawstwie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych. Przeprowadzone badania pozwoliły na opracowanie listy zawierającej 24 zdarzenia, które mogą generować ryzyko kosztowe i harmonogramowe na etapie wykonywania oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Na 8 zdarzeń z tej listy wskazali wszyscy eksperci. Świadczy to o dużym prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Opracowana lista może być przydatna do tworzenia planów zarządzania ryzykiem w procesach inwestycyjnych mających na celu usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej. Może ona również spowodować wzrost świadomości o istniejących zagrożeniach w wykonawstwie robót i ich konsekwencjach, a także skupić uwagę na potrzebie systemowego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie wykonawczym. (abstrakt oryginalny)

The construction process begins with the formulation of an idea for the project and finishes with the final commissioning. This consists of many stages, the most important of which is the construction of the buildings for the facility. This results from the specific features of the construction project, such as its long duration, its uniqueness, the seasonality of the work, dependence on weather conditions, and the necessity of interfering with the environment. There are many more factors, and when we consider the construction of a treatment works plus the sewerage system itself, we must also take into account any special requirements connected with their function in the local water and sewage management system. All these factors generate the risk exposure. Such risks should be included in the initial project-costing, schedule planning, and establishing the duration of the work. Events which can occur during the building of the sewage treatment works and the sewerage system have been detailed in this paper. Such events can lead to cost overruns and the prolonging of the construction phase. The method known as expert interview was used to establish whether the pre-prepared list contained the most important sources of risk. The specialists, all with long experience in the construction of sewage treatment plants and sewerage systems, were asked for their expert opinions. Subsequent research enabled preparation of a list consisting of 24 events potentially generating risk to both costs and the construction schedule during the building of sewage treatment works and sewerage systems. Eight of these events were indicated by every expert. This shows that these events have a high probability of occurrence. The prepared list can be used to create a risk management plan for projects that are aimed at the improvement of sewage management systems. It can also lead to an increased awareness of pre-existing risk factors and their consequences during construction. It should also focus attention on the necessity of a systemic approach to all issues of risk assessment and management in a public works project. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bizon-Górecka J., Górecki J. Dojrzałość projektowa warunkiem sukcesu przedsiębiorstw budowlanych. Strategie zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. TNOiK, Bydgoszcz 2009, s. 209-220.
  2. Górecki J. Zmienność kosztów przedsięwzięć budowlanych. Strategie zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. TNOiK, Bydgoszcz 2009, s. 231-242.
  3. Kozik R., Starzyk E. Czynniki utrudniające działalność na rynku budowlanym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2008, s. 97-104.
  4. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Warszawa 2003.
  5. Marcinkowski R., Kopeć A. Ocena ryzyka czasu i kosztów w planowaniu produkcji budowlanej. Przegląd budowlany, 2008, nr 7-8.
  6. Praca zbiorowa pod redakcją J. Panasa. Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005, s. 45.
  7. Praca zbiorowa pod redakcją M. Połońskiego. Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 33.
  8. Pritchard C. L. Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG - PRESS, Warszawa 2002, s. 343.
  9. Skorupka D. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych. Zesz. Nauk. WSOWL Nr 3 (149) 2008, s. 120-129.
  10. Szafranko E. Strategie zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - zarządzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. TNOiK, Bydgoszcz 2009, s. 277-284.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu