BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Wioletta (Uniwersytet Pomorski w Słupsku)
Tytuł
Kierunki i natężenie migracji zagranicznych na pobyt stały w Polsce w latach 2019-2022
Directions and Intensity of International Migration for Permanent Residence in Poland in 2019-2022
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 67, s. 131-157, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Typologia migracji, Przyczyny migracji, Imigracja zarobkowa, Migracja wojenna
Population migration, Typology of migration, Reasons for migration, Economic immigration, War migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie migracje zagraniczne stają się zjawiskiem coraz bardziej złożonym i powiązanym z niemal wszystkimi dziedzinami życia społeczno-gospodarczego. Dywersyfikacji podlegają także kierunki migracji, a przy ich akceleracji wymuszają kształtowanie polityki migracyjnej poszczególnych państw. Celem artykułu jest przedstawienie natężenia i kierunków migracji zagranicznych na pobyt stały w Polsce w latach 2019-2022. Zróżnicowanie przestrzenne imigracji i emigracji przedstawiono w układzie województw. W wyniku przeprowadzonych badań uwidacznia się przekształcanie Polski z kraju emigracyjnego w kraj emigracyjno-imigracyjny, a nawet imigracyjny. Kierunki emigracji w okresie wymuszonego ograniczenia mobilności pandemią COVID-19, a od lutego 2022 r. wzmożonego przepływu w związku z wybuchem wojny na Ukrainie dzieliły Polskę na dwa zasadnicze obszary: w województwach zachodnich dominowały wyjazdy do Niemiec, a w centralnych i wschodnich do Wielkiej Brytanii. Z drugiej strony województwa zachodnie cechował w badanym okresie także największy poziom imigracji z Niemiec, województwo podlaskie z Białorusi, a mazowieckie z Ukrainy. Pozostałe województwa, o dominującym początkowo kierunku imigracji z Wielkiej Brytanii, w coraz większym stopniu zaczęły oddawać tę pozycję imigracji z Ukrainy. (abstrakt oryginalny)

The conducted research shows that Poland, in the period of threats, whether it is the Covid-19 pandemic, or political unrest related to the imminent war in Ukraine, but also decisions resulting from the migration crisis or Great Britain's exit from the European Union, transforms from an emigration country into immigration state. Not all regions in Poland are subject to this tendency, and so the Opolskie and Śląskie voivodships have maintained an emigration character for decades. The largest stream of immigration for permanent residence is directed to two voivodeships: Mazowieckie and Małopolskie (30% in total), followed by Śląskie and Dolnośląskie (20% in total). In the case of emigration movements, the following voivodeships stood out with the highest level of departures for permanent residence: Małopolskie, Dolnośląskie and Opolskie. As a consequence, the most favorable positive balance of foreign migrations for permanent residence in the entire period under review occurred in the Mazowieckie voivodship, exceeding the balance in the Małopolskie voivodship more than three times. The negative migration balance with the highest intensity occurred in Upper Silesia. However, as a result of these turbulences, the net migration in almost all regions has decreased. The strongest directions of migration for permanent residence changed in individual regions. Western regions in Poland maintained the highest level of immigration from Germany throughout the analyzed period, Podlasie from Belarus, and Mazowsze from Ukraine. Other regions with initially a dominant direction of immigration from Great Britain began to increasingly reflect this position on immigration from Ukraine. Regions of Poland were more stable in terms of emigration. Departures for permanent residence according to the first country of emigration divided Poland into regions with dominant emigration to two countries: Germany and Great Britain. In the western regions of Poland, departures to Germany dominated, and in the central and eastern regions to Great Britain. A certain difference characterized Małopolska, as emigration from this region was mostly directed to the United States in 2019, and to Austria in 2020-2021. As a consequence, specific migration trends were visible in net foreign migrations for permanent residence by destination. Among the immigration countries in 2019, Ukraine was in first place in eight voivodships, Great Britain in seven, and Belarus in one - Podlaskie Voivodeship, where this direction remained unchanged throughout the period under review. In 2020, only two voivodships (Świętokrzyskie and Warmińsko-Mazurskie) had the highest immigration balance from Great Britain, and the remaining regions from Ukraine, in the following years all regions had this positive balance in the first place from Ukraine (with the exception of the aforementioned Podlaskie voivodship). The negative balance and emigration destinations were more differentiated regionally and over time. The Śląskie and Opolskie voivodeships invariably remained in the sphere of influence of Germany and throughout the period under study it was the dominant direction of emigration, just like from the Mazowieckie voivodship - Switzerland. In addition, the direction to Germany was dominant in almost all western and northern Poland, including the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. The negative migration balance in the first place with the United States was shown mainly by the south-eastern voivodeships (Lubelskie, Podkarpackie and Małopolskie). In 2022, the tendency to emigrate to Great Britain increased and as many as 5 regions were dominated by this direction. Relationships and migration preferences in individual regions of Poland do not always reflect national trends. Regional specificity, border proximity, or cultural and social connections, and in the case of national centers such as the Mazowieckie Voivodeship, trends in the global economy, have as strong an impact on the formation of migration directions as situations related to threats, in any form, could occur. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdullayev I., Begishev I., Limareva Y., Hajiyev H., Yumashev A., Prodanova N. 2023. Impact of International Migration on the Internal Security of the State. Migration Letters, 20(S4): 424-433. https://doi.org/10.59670/ml.v20iS4.3860
 2. Adamczyk A. 2013. Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego. Przegląd Strategiczny, 3(2): 219-237.
 3. Alesina A., Miano A., Stantcheva S. 2023. Immigration and Redistribution. The Review of Economic Studies, 90(1): 1-39. https://doi.org/10.1093/restud/rdac011
 4. Banaś M. 2008. Światowe trendy migracyjne. Globalizowanie migracji i co z tego wynika. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 357-371 (https://scholar.google.pl/citations?view_op=view_citation&hl=pl&user=RNjwEiEAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=RNjwEiEAAAAJ:M3NEmzRMIkIC; dostęp: 10.07.2023).
 5. Barwińska-Małajowicz A. 2012. Polskie migracje zarobkowe na początku XXI wieku - znaczenie sieci migracyjnych. Gospodarka Narodowa, 7-8 (251-252): 117-141.
 6. Bauerová H. 2018. Migration Policy of the V4 in the Context of Migration Crisis. Politics in Central Europe, 14(2): 99-120.
 7. Buonanno L. 2017. The European migration crisis. [W:] D. Dinan, N. Nugent, W.E. Patterson (red.), The European Union in Crisis. Palgrave Macmillan, London, s. 100-130.
 8. Dybowska J. 2013. Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie, 487.
 9. Gajda H. 2018. Mieszkańcy Poznania wobec obcokrajowców. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 17/18: 55-70.
 10. Gałka J. 2017. Migracje zagraniczne w województwie małopolskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej. [W:] J. Hryniewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T. 6. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 123-151.
 11. Gawryszewski A. 2005. Ludność Polski w XX wieku. Monografie, 5. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa.
 12. Gierańczyk W., Krajewska M. 2017. Zmiany zachowań migracyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wiadomości Statystyczne, 10 (677): 69-84.
 13. Głowiński T. 2021. Polonia i Polacy poza granicami kraju. Stowarzyszenie "Wspólna Polska" (http://wspolnotapolska.org.pl/30lat/polonia_i_polacy.php; dostęp: 3.07.2023).
 14. Grabowska-Lusińska I. 2007. Migracje zarobkowe Polaków do Irlandii - fakty i mity. Polityka Społeczna, 1: 19-24.
 15. Heffner K. 2018. Migracje a rozwój regionu opolskiego. Znaczenie procesów migracyjnych w kontekście regionalnej konkurencji. Studia Śląskie, 83: 163-184.
 16. Heffner K. 2023. Trendy migracyjne i ich znaczenie dla strategii rozwoju regionalnego - przykład województwa opolskiego. [W:] B. Solga (red.), Migracje i rozwój regionu. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Cz. 7. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 67-93.
 17. Heffner K., Solga B. 2014. Ewolucja procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w kontekście europejskim: identyfikacja głównych tendencji na tle przemian demograficznych. Studia Śląskie, 75: 71-87.
 18. Heffner K., Solga B. 2016. Migracje zagraniczne jako czynnik sprawczy rozwoju regionów w Polsce. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 42, 3(161): 149-164.
 19. Ilnicki D. 2020. Wielkość i kierunki migracji na pobyt stały w województwie wielkopolskim w latach 2002-2017. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 52: 141-160.
 20. Janowski W. 2021. Polonia "dwóch światów". Obraz Polonii w świetle akt Światowego Związku Polaków z Zagranicy i Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 27(1): 303-318.
 21. Jażewicz I. 2011. Ruchliwość przestrzenna ludności woj. pomorskiego w okresie transformacji systemowej. [W:] M. Stanny (red.), Przemiany demograficzno-społeczne na Pomorzu - ujęcie przestrzenne. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 131-141.
 22. Jończy R. 2003. Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 23. Kacperska E., Kacprzak M., Kmieć D., Król A., Łukasiewicz K. 2019. Migracje międzynarodowe w Europie. Trendy. Problemy. Wyzwania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 24. Koryś P., Okólski M. 2004. Czas globalnych migracji. Mobilność międzynarodowa w perspektywie globalizacji. Prace Migracyjne, 55: 1-32.
 25. Kozielska J. 2014. Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 26. Krakowska A. 1994. Emigracja zagraniczna na Podhalu w latach 1975-1988. [W:] B. Górz (red.), Studia nad przemianami Podhala. Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, s. 69-91.
 27. Kuźmicka J. 2023. Migracje w województwie opolskim - ujęcie statystyczne. [W:] B. Solga (red.), Migracje i rozwój regionu. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Cz. 7. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 36-52.
 28. Latuch M. 1994. Repatriacja ludności polskiej w latach 1955-1960 na tle zewnętrznych ruchów wędrówkowych. Polskie Towarzystwo Demograficzne, Warszawa.
 29. Lubimow J. 2017. Migracje jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa. Studia Administracji i Bezpieczeństwa, 2: 45-52.
 30. Łodziński S., Szonert M. 2023. Polityka migracyjna "bez polityki". Antynomie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce w okresie 2016-2022. CMR Working Papers, 130/188: 1-29.
 31. McMahon S., Sigona N. 2021. Death and migration: Migrant journeys and the governance of migration during Europe's "migration crisis". International Migration Review, 55(2): 605-628.
 32. Młynek W., Pasternak K., Komenda A. 2022. Nielegalna migracja w Polsce w latach 2015-2021, 1(1): 369-382. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1992
 33. Nickel A., Nowak A. 2017. Trendy migracyjne w XXI wieku. Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych, 1: 107-120
 34. Okólski M. 2017. Nowa, krucha mapa europejskich migracji. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 1(163): 5-28.
 35. Okólski M. 2021. Przejście migracyjne w Polsce. Studia Śląskie, 88-89: 239-257.
 36. Okólski M., Salt J. 2014. Polish Emigration to the UK after 2004. Why Did So Many Come? Central and Eastern European Migration Review, 3(2): 11-37.
 37. Ouahib M. 2022. The construction of the other and illegal immigration in Spain. Poblac.Desarro, 28(54): 101-109. https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-054x/2022.028.54.101
 38. Pavliuk O. 2018. Spojrzenie na termin Polonia - rozważania o tożsamości. [W:] J. Malejka (red.), Języki i kultury w kontakcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 184-197.
 39. Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania. 2012. Departament Polityki Migracyjnej MSW, Warszawa. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r.
 40. Rakowski W. 2016. Powiązania przestrzenne woj. świętokrzyskiego w przepływach ludności w świetle danych NSP z 2011 r. Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, Kielce.
 41. Rakowski W. 2022. Od regionu przyciągającego do regionu wypychającego ludność (na przykładzie województwa śląskiego). Economic and Regional Studies, 15(2): 131-157.
 42. Rauziński R. 2023. Wpływ migracji zagranicznych na rozwój demograficzny i rynek pracy. Przykład Śląska Opolskiego jako regionu migracyjnego. [W:] B. Solga (red.), Migracje i rozwój regionu. Materiały z III Kongresu Demograficznego. Cz. 7. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 94-102.
 43. Siewier M. 2016. Zagraniczne migracje Polaków jako problem bezpieczeństwa społecznego. Res Politicae, 8(1): 73-91.
 44. Solga B. 2012. Migracje zagraniczne a rozwój i regionalna polityka migracyjna. Biuletyn Instytutu Zachodniego, 109.
 45. Solga B. 2014. Migracje zagraniczne i ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 154: 129-137.
 46. Solga B. 2016. Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar. Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 290: 51-60.
 47. Solga B. 2017. Znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym w Polsce. Studia Ekonomiczne, 309: 122-130.
 48. Stępień J., Michalski T., Grabowski J., Waszak P., Grabkowska M., Macul A., Rojek J. 2021. Social response and spatial mobility change due to COVID-19 pandemic in Poland. Geographia Polonica, 94(3): 381-396.
 49. Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2000-2019. 2020. Analizy statystyczne. GUS, Warszawa.
 50. Szabaciuk A. 2017. Migracje z Europy Wschodniej - szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 11: 315-328.
 51. Śleszyński P. 2006. Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ośrodek Badań nad Migracjami - Biuletyn Migracyjny, 10: 1-3.
 52. Śleszyński P., Heffner K., Solga B., Wiśniewski R. 2018. Perspektywa geografii i studiów regionalnych w badaniach nad migracjami. [W:] A. Horolets, M. Lesińska, M. Okólski (red.), Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku. Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa, s. 174-210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.67s.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu