BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Jacek (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), Mordalska Halina (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), Siuta Maciej (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)
Tytuł
Jezioro Berzdorf - główny użytkownik w bilansie wodno-gospodarczym Nysy Łużyckiej
The Berzdorf Lake as the Main User in the Water Economy Balance of the Nysa Łużycka River
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2010, nr 8/1, s. 191-201, map., tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo, Woda, Zbiorniki wodne
Mining sector, Water, Water container
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nysa Łużycka jest rzeką o stosunkowo ubogich zasobach wodnych, na co nakłada się silna antropopresja. Zjawiskiem charakterystycznym jest ciągła zmienność przepływów w profilu podłużnym rzeki. Zasadniczy wpływ na zasoby wodne zlewni Nysy Łużyckiej ma górnictwo węgla brunatnego i towarzyszące mu inwestycje, polskie i niemieckie kopalnie i elektrociepłownie. Wyrobisko pokopalniane po zamkniętej w 1997 roku niemieckiej kopalni Berzdorf poddawane jest rekultywacji przez zalewanie wodami Nysy Łużyckiej i jej lewostronnego dopływu Pliessnitz. Obliczenia bilansowe zasobów wodnych w zlewni pozwalają na określenie takich warunków poboru wody, które stanowią kompromis między koniecznością zalania wyrobiska, a skutkami poboru dla środowiska i zlokalizowanych poniżej użytkowników. Konieczne jest zagwarantowanie nie tylko przepływu nienaruszalnego ekologicznie uzasadnionego, ale i utrzymania minimalnych przepływów gwarantowanych dla 19 polskich i niemieckich elektrowni wodnych. Powstałe w wyniku zalewania wyrobiska jezioro Berzdorf jest głównym użytkownikiem wód powierzchniowych w zlewni Nysy Łużyckiej. Zbiornik usytuowany jest między miejscowościami Tauchritz i Klein Neudorf na zachód od lewego brzegu rzeki, ok. 10 km powyżej wodowskazu Zgorzelec. Instalacja umożliwia maksymalny pobór w ilości 10 m3/s, a warunkiem poboru jest zachowanie przepływu granicznego w Nysie Łużyckiej w ilości Qgr = 13,3 m3/s. (abstrakt oryginalny)

The Nysa Łużycka River is a relatively poor river in terms of water resources which results in strong anthropoperssion. A characteristic phenomenon is a continuous discharge changeability in the river longitudinal profile. Brown coal mining and accompanying them investments, Polish and German mines as well as power plants have a major influence on The Nysa Łużycka river basin. Postmining working closed in 1997 after German Bezdorf Mine is under rehabilitation by flooding waters of the Nysa Łużycka River and its left tributary, namely The Pliessnitz. The calculation of water resources balance allows to establish such conditions of water intake which represent a compromise between the need to flood the working and the effects of water abstraction on the environment and users located below. It is necessary not only to ensure an ecologically reasonable inviolable discharge but also maintain the minimal discharges guaranteed for 19 Polish and German water power plants. Working resulting from the flooding of the Berzdorf Lake is the main user of surface water in the Nysa Łużycka river basin. The reservoir is situated between the cities of Tauchritz and Klein Neudorf, west of the left bank of the river, about 10 kilometers above Zgorzelec watergauge. The installation provides maximum intake in the amount of 10 m3/s under the condition that the threshold of the discharge is maintained in the amount of Qgr= 13,3 m3/s. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dubicki A., Lisowski J.: Zmienność przepływów w profilu podłużnym Nysy Łużyckiej. Problemy ochrony zasobów wodnych dorzecza Odry - 2003, Duszniki Zdrój, Wyd. RZGW, Wrocław 2003, s. 177-184.
  2. Dubicki A., Lisowski J., Malinowska-Małek J. i inni. Współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych polsko - niemieckiego pogranicza. Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - 2006. Lądek Zdrój, Wyd. RZGW, Wrocław 2006, s. 23-37.
  3. Lisowski J., Siuta M., Wojczakowska Z.: Bilans wodnogospodarczy Nysy Łużyckiej na odcinku Porajów - Przewóz. Maszynopis, IMGW Wrocław 2009.
  4. Lisowski J., Korcz M., Siuta M.: Realizacja scenariusza zalewania wyrobiska Berzdorf wodami Nysy Łużyckiej. Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry - 2008. Szklarska Poręba, Wyd. RZGW, Wrocław 2008, s. 215-225.
  5. Mordalska H., Lisowski J., Korcz M. inni: Wspólny polsko-niemiecki bilans ilościowo-jakościowy Nysy Łużyckiej - Aktualizacja. Maszynopis, IMGW, Wrocław 2005.
  6. Praca zbiorowa: Koncepcja monitoringu potencjalnych oddziaływań zamierzonych przez stronę niemiecką poborów wody z Nysy Łużyckiej. Maszynopis, IMGW, Wrocław 2001.
  7. Praca zbiorowa: Monitoring Nysy Łużyckiej do wodowskazu Zgorzelec-Görlitz. Część polska. Raport. Maszynopis, IMGW Wrocław 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
  8. Praca zbiorowa: Monitoring Nysy Łużyckiej od wodowskazu Zgorzelec-Görlitz. Część polska. Raport. Maszynopis, IMGW, Wrocław 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu