BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej
Tytuł
Protekcjonizm w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji i integracji : Wnioski dla Polski
The Protectionism in the Agricultural Policy of the USA and EU Countries towards Globalisation and Integration Process
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 1, s. 7-29, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Interwencjonizm państwa, Polityka rolna, Protekcjonizm, Redystrybucja dochodów, Globalizacja gospodarki, Integracja gospodarcza, Przegląd literatury, Wspólna Polityka Rolna, Rolnictwo, Sektor rolno-spożywczy
Government intervention, Agricultural policy, Protectionism, Redistribution of income, Economic globalization, Economic integration, Literature review, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture, Agri-food sector
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Rozważania dowodzące uniwersalnych właściwości skutecznej polityki interwencyjnej państwa w zakresie rolnictwa, dotyczą USA, krajów UE oraz długiego okresu czasu. Autor identyfikuje system redystrybucji dochodów na rzecz rolnictwa w świetle doświadczeń amerykańskich i państw UE. Wskazał na różnorakie dostosowania rynkowe, ich ewolucję oraz instrumenty regulacji. Uwarunkowania polityki protekcyjnej przedstawił autor także w świetle procesów globalizacji gospodarki oraz wpływu tego procesu na integrację wewnętrzną i zewnętrzną rolnictwa i agrobiznesu. Artykuł zakończył wnioskami dla Polski wobec perspektywy integracji z UE.

The main of papers is an indication for objective resource of leading the protective policy towards agriculture. The matter of this sector in an input-output flows and the problem of transfer and retransfer o surplus are under discussion. The author identify the system of agriculture incomes' redistribution in the light of American and Union experiences in the long time periods. Through an analysis of regulating instruments there were specified various market's adjustments to balanced terms of agricultural development in the USA and the EU countries. There were the determinants of protective agricultural policy considering the globalisation in economy and the processes of the integration in the agri-food sector under discussion in the second part of article. The theoretical implication of globalisation s process and adjustment to them the internal and external integration s processes are presented. The case of Poland are estimated from angle of using fiscal and monetary policy in the terms of transformation. Conclusions, which end the paper, can be useful for Poland in the period of pre-access to the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (1993): Reforma polityki rolnej Unii Europejskiej i ustalenia Rundy Urugwajskiej GATT a sytuacja rolnictwa w Polsce. Wieś i Państwo 1.
 2. Cramer G.L., Jensen C.W. (1992): Agricultural Economics and Agribusiness, Chapter 9, J.W. by and Sons Inc., New York.
 3. Czyżewski A. (2001): Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, AE Poznań.
 4. Czyżewski A. (2000): Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, Pamiętnik Puławski 1.1., lUNiG, z. 120/1, Puławy.
 5. Czyżewski A., Henisz A. (2001): Ekonomia czynnika ziemi [W:] Czyżewski A. (red), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Zeszyty Naukowe AE, Poznań.
 6. Czyżewski A., Henisz A. (2002): Makroekonomiczne determinanty przemian strukturalnych w rolnictwie, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zielona Góra, lipiec 2002 r.
 7. Czyżewski A., Grzelak A. (2002): Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na pozycję rolnictwa w okresie transformacji, "Wieś i Rolnictwo".
 8. Gwiazda A. Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd.A.Marszałek, Toruń 2000 r.
 9. Ingersent K.A., Rayner A.J. (1999): Agricultural Policy in Western Europe and United States, Northampton, MA, USA.
 10. Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (1990): Unia Europejska - Integracja Polski z UE, IKiCHZ, Warszawa.
 11. Krzyżanowska Z. (2000): Analiza skutków Agendy 2000 na sytuację rynku mleka w Polsce, s.60-77.
 12. Lee J.E. Jr (l 995): Program stabilizacji rynków rolnych w USA, Univ.of Missis., maszynopis, MRiGŻ, Warszawa.
 13. Małysz J. (1996): Procesy integracyjne w agrobiznesie, Poznań.
 14. Matysz J. (2001): Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne, cz.l, "Wieś i Rolnictwo".
 15. Niemczyk J. (2001): Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno-żywnościowym, "Weś i Rolnictwo".
 16. Płowiec U. (2001): (red.), Jaka polityka gospodarcza dla Polski, Belloona, s. 91.
 17. Poczta W. (2001): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [W:] Gospodarstwa rolne w UE; Koszty i korzyści, FDPA, Warszawa.
 18. Rowiński J. (1992): Integracja gospodarki żywnościowej i zagraniczne źródła restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, lERiGŻ, Warszawa.
 19. Schertz L. (1996): Interwencja rządowa na rynkach produktów rolnych w USA, Instytut Badawczy przy Ministerstwie Rolnictwa USA [W:] E.Gorzelak i inni (red.), Interwencjonizm na rynku rolnym, ARR, Warszawa.
 20. Seremak-Bułge J. (1998): Szansę i zagrożenia rynku mleka wynikające z włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", IRiGŻ, Warszawa.
 21. Sznajder M. (1993): System kwot jako metoda polityki rolnej EWG w zakresie mleczarstwa [W:] B.Wojciechowska-Ratajczak, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, Poznań.
 22. Stańko S., Przychodzeń M. (1999): Porównanie systemu regulacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i UE, Biuletyn ARR, Warszawa.
 23. Szymański W. (2001): Globalizacja; Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 24. Tomczak F. (2000): Rozwój rolnictwa światowego; Uwarunkowania i konsekwencje dochodów, lERiGŻ, Warszawa.
 25. WośA. (2001): Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, lERiGŻ, Warszawa.
 26. Woś A. (1971): Rolnictwo i polityka rolna Stanów Zjednoczonych, PWE, Warszawa.
 27. Woś A. (2000): Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, lERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu