BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kropsz Irena
Tytuł
Wpływ infrastruktury technicznej na rozwój gmin o dużych walorach przyrodniczych
Influence of the Technical Infrastructure on the Development of Communes with the High Natural Value
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2001, T. 3, z. 6, s. 45-49, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Infrastruktura techniczna rolnictwa, Wieś
Agriculture, Arable farm, Rural development, Technical infrastructure of agricultural, Village
Uwagi
summ.
Abstrakt
Możliwości rozwoju produkcji rolniczej, a także pozarolniczych dziedzin gospodarowania na terenach wiejskich, zależą w dużej mierze od stanu infrastruktury. Infrastruktura techniczna odgrywa tutaj szczególną rolę, zwłaszcza z uwagi na ochronę środowiska w przypadku takich elementów jak: sieć kanalizacyjna czy oczyszczalnie ścieków. Ma ona duże znaczenie z racji ochrony terenów o dużych walorach przyrodniczych, które pełnią funkcje turystyczno-wypoczynkowe. W opracowaniu dokonano oceny stanu infrastruktury technicznej w Sudetach z podziałem na gminy górskie i nizinne w latach 1996 i 1999. Pod uwagę brano następujące elementy: sieć wodociągową i kanalizacyjną, gaz przewodowy, liczbę abonentów telefonicznych, drogi o nawierzchni twardej, placówki pocztowe i oczyszczalnie ścieków.

The possibilities of the development of agricultural production and non - agicultural kinds of farming on rural areas depend mainly on the state of infrastructure equipment. The condition of the technical infrastructure in these areas very important, causes the preservation of environment (eg. sewerage system and waste water treatment plants). This infrastructure has a great weight on the areas, which have a very hight natural value, where farmers after the turistic and recreation services. In this study was done the valorization of the state and level of infrastructure equipment in the Sudety mountain in the schedule on: lowland communes and mountainous communes in 1996 and 1999years. In this research considering the following elements of infrastructure: the water - line and gas - line network, the sewerage network, waste water treatment plants, post offices, hard surface roads, wire telephone subscribers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cudziec A. i in. (1995): Specyficzne warunki obszarów górskich a rozwój agrobiznesu. Materiały na konferencję naukową nt: Agrobiznes jako podstawa rozwoju gospodarczego. AR w Lublinie, 185-193.
  2. Dubel K. (1999): Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie, Krosno, 55.
  3. Głowacki M., Juszczyn-Pieczonka M. (1999): Infrastruktura sanitarna i gospodarka odpadami. [W:] Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych. Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi w Krośnie, Krosno, 85.
  4. Kopeć B. (1983): Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR Wrocław, 166-199.
  5. Kutkowska B., Południak A., Kropsz I. (1998): Stan infrastruktury ekonomicznej a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Sudetach. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Rolnictwo LXXII, nr 346,107-126.
  6. Stachak S., Woźniak Z. (1981): Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. AR Szczecin, 99-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu