BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Droba Mateusz
Tytuł
Teoretyczne i praktyczne uwagi o powiatowym (miejskim) rzeczniku konsumentów
Theoretical and Practical Remarks on the Powiat (Municipal) Consumers Spokesperson
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie (2), 2004, nr 20, s. 59-72, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Ochrona konsumenta, Prawa konsumenta, Kompetencje
Local government, Consumer protection, Consumer law, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Abstrakt
Zadanie ochrony konsumenta poza sądami oraz organami administracji rządowej zostało powierzone także samorządom, a w szczególności samorządowi powiatowemu. Na szczeblu powiatu złożone funkcje w tym zakresie pełni nowa instytucja - Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. W artykule autor omawia teoretyczno-prawne podstawy funkcjonowania rzecznika oraz jego kompetencje, próbując wskazać najważniejsze praktyczne aspekty, w jakich jego działalność przyczynia się do poprawienia prawnej i ekonomicznej pozycji konsumenta.

The tasks of protecting the consumer outside the court and outside the government institutions is assigned to local self-governments, and to Powiat self-government in particular. On the Powiat level, the complex functions have been assigned to the new - and innovatory - institution of the Powiat (Municipal) Consumers Spokesperson. The article describes the theoretical and legal bases of the spokesperson's institution, as well as the range of their competence. It tries to point out the most significant practical aspects in which the spokesperson's work contributes to improving the legal and economic position of the end user of goods and services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, nr 1/2002, strona internetowa: www.skp.pl.
 2. Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nr 18-19, strona internetowa: www.uokik.gov.pl.
 3. Boć J., red. nauk., Prawo administracyjne, Kolonia Limited, 2002.
 4. Decyzja Nr l Prezesa UOKiK z 30 marca 2001 r. w sprawie powołania Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, Biuletyn Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, nr 1/2001, strona internetowa: www.skp.pl.
 5. Informacja na stronie Rzecznika Ubezpieczonych, strona internetowa: http://www.rzu.gov.pl/ index_ie4.html.
 6. Kania S., Status prawny powiatowego rzecznika konsumentów, „Samorząd Terytorialny", 2001, nr 5.
 7. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r, (DzU 1997 nr 78 poz. 483).
 8. Lista powiatowych rzeczników konsumentów na dzień 22.07.2003 r.., strona internetowa: www.skp.pl).
 9. Modzelewska-Wąchal E., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumenta, Komentarz, Warszawa 2002.
 10. Niepokulczycka M., Polityka konsumencka i ochrona interesów konsumentów. Materiały dla pracowników i działaczy samorządów terytorialnych, Warszawa 1999.
 11. Niewiara K., W sprawie umocowania prawnego powiatowego rzecznika konsumentów, „Wspólnota", 1999, nr 42.
 12. Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2000.
 13. Raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o rozwoju polityki konsumenckiej w 2002 roku, strona internetowa: www.uokik.gov.pl.
 14. Rezolucja Rady z 14 kwietnia 1975 r. w sprawie wstępnego programu EWG dotyczącego polityki ochrony i informowania konsumentów.
 15. Rocznik Statystyczny RP 2002.
 16. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (DzU 2002 nr 24 poz. 243).
 17. Skrzydło W., red. nauk., Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2002.
 18. Streżyńska A., Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej i Polsce, Warszawa 2000.
 19. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 20. Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 21. Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (DzU 1971 Nr 12 poz. 114 z późn. zm.).
 22. Ustawa z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (DzU 1990 Nr 14 poz. 88 z późn. zm.).
 23. Ustawa z 28 lipca 1990 o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 1996 r. nr 11 poz. 62 z późn. zm.).
 24. Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU 1993 Nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 25. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DzU 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.).
 26. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2001 Nr 142 poz. 1590).
 27. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (DzU 1998 Nr 106 poz. 668 z późn. zm.).
 28. Ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU 1999 nr 101 poz. 1178 z późn. zm.).
 29. Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU 2000 Nr 22 poz. 271).
 30. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (DzU 2001 Nr 4 poz. 25).
 31. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU 2000 Nr 122 poz. 1319 z późn. zm.).
 32. Ustawa z 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. (DzU Nr 129 poz. 1102).
 33. Ustawa z 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (DzU 2003 Nr 124 poz. 1153).
 34. Wierzbicka-Barbarowska A., Pozycja prawna powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, „Studia Prawno-Ekonomiczne", 2001, nr 63.
 35. Wytyczne Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 9 kwietnia 1985 r. w sprawie ochrony konsumentów z 1985 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu