BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotlińska Janina
Tytuł
Majątek komunalny w sferze usług społecznych (na przykładzie Poznania)
A Commune's Assets in the Sphere of Social Services (On the Example of Poznań)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 38, s. 42-72, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Mienie komunalne, Budżet miasta, Usługi komunalne
Public utilities, Municipal property, Municipal budget, Communal services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie gospodarowania majątkiem komunalnym w sferze usług społecznych w Poznaniu w latach 1999-2001. Przeprowadzona analiza ma umożliwić wskazanie tych sfer usług społecznych, konkretnych podmiotów i form organizacyjno-prawnych podmiotów świadczących omawiane usługi, z którymi związana jest największa wartość rzeczowego majątku komunalnego Poznania, wskazanie tych sfer usług społecznych, które pochłaniają najwięcej środków z budżetu na utrzymanie i inwestowanie w majątek komunalny.

The aim of the article is to present, on the example of Poznań in the years 1999-2001, among others: which part of the commune's tangible assets was used by the city authorities in order to accomplish tasks in the sphere of social services? In which spheres of those services the value of the commune's assets utilized was the highest? Moreover, what revenues from the commune's tangible assets contributed to the city budget and what means from that budget were earmarked for maintaining and investing in these assets in particular fields of social services? In the city of Poznań (with the rights of the poviat), only a slight percentage of the commune's assets (excluding the value of land) was used to render social services. Its biggest part fell on budget units including those rendering services in the field of education. In Poznań the distribution of the communal tangible assets over social services - rendering entities, the proportion between revenues obtained from these assets and expenditures incurred for its exploitation and investments are typical for the cities with the rights of a poviat. At the same time these assets are to a significant extent written off, "getting old", and will "need" a bigger and bigger financial outlays. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M., Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.
 2. Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Wyd. Zakamycze, Kraków 1998.
 3. Kalisiak M., Paluch W., Działalność gospodarcza gminy i powiatu, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
 4. Kańduła S., Samodzielność gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami komunalnymi, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Zeszyty Naukowe nr 7, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 5. Niczyporuk J., Mienie komunalne, w: Ustrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Wyd. UMCS, Lublin 1995.
 6. Radzimiński P., Mienie gminne. Zagadnienia podstawowe, w: Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 7. Szachułowicz J., Krassowska M., Łukaszewska A., Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, wyd. 2 zmienione, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 8. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks handlowy, DzU nr 57, poz. 502 z późn. zm.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.02.1999 r. w sprawie trybu przekazania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania, DzU nr 13, poz. 114.
 10. Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. DzU 1996, nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 11. Ustawa z 28.07.1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, DzU nr 55, poz. 321 z późn. zm.
 12. Ustawa z 10.06.1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskiej, DzU nr 79, poz. 633.
 13. Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 14. Ustawa z 2.04.1997 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, DzU nr 78, poz. 483.
 15. Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. DzU 2000, nr 46, poz. 543.
 16. Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. DzU 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 17. Ustawa z 29.12.1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy administracyjnej państwa, DzU nr 162, poz. 1126.
 18. Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, DzU nr 71, poz. 733.
 19. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Poznania na dzień 31.12.1999 roku.
 20. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Poznania na dzień 30.06.2000 roku.
 21. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Poznania na dzień 31.12.2001 roku.
 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu Poznania za 1999 rok.
 23. Sprawozdanie z wykonania budżetu Poznania za 2000 rok.
 24. Sprawozdanie z wykonania budżetu Poznania za 2001 rok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu