BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Krzysztof, Pondel Hanna
Tytuł
Niektóre aspekty przemian na wiejskim rynku pracy Unii Europejskiej i wnioski dla Polski
Some Aspects of Changes on the EU Rural Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 32, s. 138-172, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Wiejski rynek pracy, Zatrudnienie w rolnictwie
Agriculture, Rural labour market, Employment in agricultural sector
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu była prezentacja ewolucji zatrudnienia w rolnictwie Unii Europejskiej. Zdaniem autorów, znajomość tych zagadnień może być dla Polski źródłem wiadomości w kwestii kierunków i zakresu niezbędnych działań dotyczących wzrostu wydajności pracy oraz zagospodarowania uwalnianych zasobów siły roboczej w perspektywie integracji z Unią Europejską.

Poland's accession to the European Union will require an adequate level of development of the Polish agriculture. The existing level and structure of resources of the factors of production in agriculture, above all their effectiveness, are a significant barrier to Poland's entry into the Union. In order to increase dynamics of development of the Polish agriculture, more support should be given to structural changes. These changes ought to be the source of economic growth and lead to improvement in farmers' incomes. At the present stage of the development of agriculture all the supporting activities should increase social productivity of those employed in this sector. A barrier to structural changes in agriculture is insufficient level of qualifications hindering organizational-technological progress and limiting the competitiveness of agricultural workforce on the labour market. Transformations on the labour market in the Polish agriculture and rural areas should not take exactly the same course as in the highly developed countries. Poland's present economic situation is different from that of the highly developed countries when they were introducing structural changes in agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości, t.1, pod red. J. Sawickiej, SGGW, Warszawa 1998.
 2. "Biuletyn Informacyjny Wspólnoty Europejskiej" 1999 nr 12 (100). "Council Regulation (EC)" No 1257/99 of 17 May 1999.
 3. Czykier-Wierzba D., Polityka regionalna Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1995 nr 4-5.
 4. Czyżewski A.,Grzelak A., Pierwsze doświadczenia integracji polskiego sektora rolno-żywnościowego z rynkami Unii Europejskiej, w: Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską - nadzieje, szansę, obawy, Materiały na IV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Szczecin 1997.
 5. Czyżewski A., Rolnictwo a polityka rządu, w: Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 6. Dyka S., Tendencje przemian w handlu wewnętrznym surowcami rolnymi, "Wieś i Rolnictwo" 1995 nr 1.
 7. Employment in Europe 1998, European Commission, Luxembourg 1999.
 8. Eurostat Yearbook 2000, Economic growth, Eurostat Yearbook 98/99, Agriculture.
 9. Grabowski S., Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1995.
 10. Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej, pod red. J. Hausnera i M. Maro-dy, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Fundacja im. Friedricha Eberta, Kraków 2000.
 11. Jarociński M., Strategie rynku pracy w wybranych krajach, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
 12. Kołodziejczyk D., Demograficzne uwarunkowania zmian strukturalnych na obszarach wiejskich, IER1GŻ, Warszawa 1995.
 13. K r y ń s k a E., Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 14. Kwieciński A., Nasze rolnictwo i doświadczenia OECD, "Życie Gospodarcze" 1997 nr 9.
 15. Maciejewski K., Przesłanki interwencjonizmu w zakresie czynników produkcji w rolnictwie, w: Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, pr. zbiór, pod red. B. Wojciechowskiej-Ratajczak, Ośrodek Doradztwa Rolniczego Sielinko, Poznań 1993, s. 84-87.
 16. Makarski S., Zróżnicowane szansę rolnictwa polskiego w procesie integracji z Unią Europejską, w: Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską, Materiały na IV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Szczecin 1997.
 17. Manchester A.C., Agriculture Links with U. S. and World Economy, Washington 1995.
 18. Paszkowski S., Strategia rozwoju rolnictwa polskiego i kierunki polityki rolnej w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, AR w Poznaniu, Poznań 1998.
 19. Piskorz W., Gospodarka rolno-żywnościowa Polski u progu negocjacji członkowskich Unią Europejską, "Przemysł Spożywczy" 1997 nr 9.
 20. Puślecki Z.W., Bariery i strategia rozwoju polskiego rolnictwa w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, w: Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 1998.
 21. Rocznik statystyki międzynarodowej 2000, GUS, Warszawa 2000.
 22. Szymański W., Zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa, "Wieś i Państwo" 1996 nr 2-3.
 23. The Agricultural Situation in the Community 1996, 1997,1998, 1999 Report.
 24. The Agricultural Situation in the European Union 1993 Report, 1994 Report, 1997 Report, 1998 Report, 1999 Report.
 25. Tomczak R, Rolnictwo rodzinne i agrobiznes w USA, Wydawnictwo Spółdzielcze CZS "SCh", Warszawa 1990.
 26. Walkowski M, Problemy dostosowań rolnictwa krajów Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia założeń i reformy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, w: Wieś i rolnictwo w procesie integracji Polski z Unią Europejską, AR w Poznaniu, Poznań 1998.
 27. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 28. Wojciechowska-Ratajczak B., Dylematy polityki strukturalnej wobec wsi i rolnictwa w Polsce, "Postęp Nauk Rolniczych" 1998 nr 3.
 29. Wojciechowska-Ratajczak B., Główne kierunki polityki strukturalnej wobec wsi i rolnictwa w Polsce, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań 1998.
 30. Wojciechowska-Ratajczak B., Polityka interwencyjna w procesie przekształceń strukturalnych rolnictwa polskiego, "Wieś i Rolnictwo" 1993 nr 1.
 31. Woś A., Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2, IBRiGŻ, Warszawa 1998.
 32. Zawojska A., Przedsiębiorczość kobiet wiejskich w krajach UE, w: Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości, red. J. Sawicka, 1.1, SGGW, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu