BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Magdalena
Tytuł
Napływ zagranicznego kapitału do Polski - uwarunkowania i rola w gospodarce
The Foreign Capital Influx to Poland: the Determinants and Thier Role in the Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2003, nr 30, s. 95-108
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Gospodarka, Inwestycje bezpośrednie
Foreign capital, Economy, Direct investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy omówiono przebieg dyskusji na temat roli kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce. Przedstawiono główne działania w zakresie tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego łącznie z dostosowaniem polskiej gospodarki wymogów Unii Europejskiej.

The transformation of the Polish economy system demands for the enormous capital cost. The possibility of the accumulated capital through the Polish economic entities are limited. In these conditions the foreign capital influx is a necessary complementary source of the capital. At the beginning of the transformation it started the national discussion on the subject of the influence of the foreign capital to the economic development (also local and regional). The creation of the right investment climate that at present is partially dictated by the necessity to adapt to the requirements of the European Union is very important. The influx of the various forms of the foreign capital to Poland is a result of the activity to obtain it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodyńska B.: Inwestycje zagraniczne elementem restrukturyzacji kraju i regionu. w: Zeszyty Naukowe Beskidzkiego Instytutu Tekstylnego nr 3. Beskidzki Instytut Tekstylny. Bielsko -Biała 1995, s. 74-75.
 2. Ciamaga L.: Polityka i proces dostosowań strukturalnych w Polsce. Biała Księga nr 46. Polska - Unia Europejska. REAL PRESS, Warszawa 1993, s. 17.
 3. Domiter M.: Kryteria dostępu kapitału zagranicznego do rynku polskiego. w: Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w latach dziewięćdziesiątych. Praca zbiorowa pod red. J. Rymarczyka, J. Bracha. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 802. Wrocław 1998, s. 40.
 4. Dz. U. 1997, nr 26, poz. 143.
 5. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 r. GUS, Warszawa 2001, s. 23.
 6. Integracja gospodarcza. Europa Środkowowschodnia: handel, inwestycje i pomoc UE. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i "Wokół nas", Warszawa 2001, s. 50-51.
 7. Jak zdynamizować polską gospodarkę: Tezy w sprawie polityki gospodarczej. Opracowanie zespołowe pod red. Z. Sadowskiego. PTE, Warszawa 1993, s. 9.
 8. Kołodko G., W.: Strategia dla Polski. Poltext, Warszawa 1994; Narodowa strategia integracji. "Życie Gospodarcze" 1997, nr 3, s. 1-55.
 9. Mrzygłód T.: Propozycje przyspieszenia inwestycji przy pomocy kapitału krajowego i zagranicznego (komunikat naukowy). w: Uwarunkowania i kierunki średniookresowego rozwoju Polski. Konferencja naukowa IRiSS. KBN, Warszawa 1992, s. 4-5.
 10. Oręziak L.: Swobodny przepływ kapitału w Unii Europejskiej. SGH, Warszawa 2000, s. 11-34.
 11. Przybylska K.: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako alternatywna forma zewnętrznego finansowania zadłużonej gospodarki polskiej. W Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 490. Kraków 1997, s. 35.
 12. Najlepszy E.: Strategiczny proces wyboru bezpośrednich inwestycji międzynarodowych, w: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 r. cz.2. pod red K. Budzowskiego i S. Wydymusa. Kraków 1997, s. 37-52.
 13. Rutkowski J.: Metody określania wpływu kapitału zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski. w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 144. Acta Politica nr 7. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995, s. 5-11.
 14. Sadowski Z.: Podstawowe założenia strategii rozkroju Polski. "Ekonomista" 1993, nr 2, s. 148.
 15. Stanowisko w sprawie dopływu kapitału zagranicznego do Polski. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 11, s. 12.
 16. Suwalski A.: Kola kapitału zagranicznego w restrukturyzacji polskiej gospodarki. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998, nr 5, s. 18.
 17. Unia Europejska. Praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej, E. Synowiec. IKiCHZ, Warszawa 1997, s. 378, 430-431.
 18. Witkowska J.: Bezpośrednie inwestycje krajów EWG w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1993, nr l, s. 14-16.
 19. Witkowska J.: Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce śwaiatowej a procesy integracji gospodarczej (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej i Polski). w: "Studia Europejskie". Nr1. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1997, s. 87.
 20. Założenia programu gospodarczego. KIG, Warszawa 1993, s. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu