BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta
Tytuł
Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Eco Accountancy in Face of Companies` Social Responsibility
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 633, s. 33-50, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Koszty ochrony środowiska, Działalność gospodarcza, Rachunkowość finansowa, Bezpieczeństwo ekologiczne, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Environmental protection costs, Business activity, Financial accounting, Environmental security, Economic literature analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problemy ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz przedstawiono rolę rachunkowości jako źródła informacji finansowych. Opisano system ekologicznej rachunkowości przedsiębiorstw (Corporate Environmental Accounting System), którego zadaniem jest pełniejsze objęcie działań związanych ze środowiskiem.

Faced with visible unfavourable changes in the natural environment and the intensification of threats caused by inadequate social control over economic development, societal awareness has experienced decisive changes. The 1970s witnessed the birth of social movements for the protection of the natural environment, many of which demanded that companies be surcharged for damages caused to the environment. The aim of this paper is to present the ecological problems caused by companies and the role of accountancy as a source of financial information in the area of environmental protection. The paper does mention a system of ecological accounting in companies, which is gradually being implemented. Its aim is to make sure that all the company's activities concerned with the environment are covered in its accounting systems both as estimates and in presentations of its financial statements. The development of eco accountancy by companies is an economic as well as social indispensability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonenberg M., Ekologia, ekonomia i etyka, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 10.
 2. Borys G., Badania kosztów ochrony środowiska w Unii Europejskiej [w:] Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, cz. 1, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1999.
 3. Borys G., Rachunek kosztów ekologicznych w przedsiębiorstwie [w:] Sterowanie ekorozwojem, pod red. B. Poskrobki, t. 2., Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 4. Borys G., Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa a rachunkowość ekologiczna [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, pod red. B. Micherdy, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 5. Broniewicz E., Metodyka badania bieżących kosztów ochrony środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 1996, nr 1-2.
 6. Burzym B., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1993, nr 23.
 7. Burzym E., Rachunkowość jako podstawa rozrachunku z tytułu społeczno-ekonomicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1990, nr 329.
 8. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 9. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w 2000 roku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1990, nr 16.
 10. Dobija M., Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1999, nr 5.
 11. Encyklopedia PWN, Warszawa 1975.
 12. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 13. Famielec J., Superson-Polowiec B., Wydymus Z., Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa na rynku globalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 1999.
 14. Filek J., Odpowiedzialność jednostki, odpowiedzialność przedsiębiorstwa i odpowiedzialność biznesu jako całości [w:] Etyczne fundamenty gospodarowania, pod red. A. Węgrzeckiego, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 15. Górka K., Famielec J., Korzyści ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko" 1994, nr 2.
 16. Gray R., Accounting for the Environment, ACCA, Paul Chapman Publ. Ltd., London 1993.
 17. Hałasa M., Rumianowska I., Problemy ochrony środowiska a konkurencyjność firmy [w:] Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 25.
 18. Helich E., Paszula M., Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, pod red. B. Micherdy, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 19. Kiełczewski D., Prawne przyczyny współczesnych problemów ekologicznych, "Ekonomia i Środowisko" 1996, nr 1-2.
 20. Kuśmierski K.S., Rachunkowość środowiskowa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 2000, nr 1.
 21. Lewicka-Strzałecka A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa [w:] Etyczny wymiar przekształceń własnościowych w Polsce, pod red. A. Węgrzeckiego, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 22. Marek-Bieniasz A., Odpowiedzialność ekologiczna i inne wartości przyrodnicze w świetle strategii zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekologii" 1999, nr 6.
 23. Marszał E., Propozycje rozwiązań w zakresie rachunkowości środowiska naturalnego, opracowanie na podstawie Position Paper Genewa 1998, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1999, nr 48.
 24. Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 25. Paczuski R., Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej w zarysie, TNOiK, Toruń 1999.
 26. Piontek F., Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i w zrównoważonym (trwałym) rozwoju, "Problemy Ekologii" 2000.
 27. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 28. Rachunek kosztów, pod red. K. Sawickiego, t. 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 29. Radecki W., Nowe przepisy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, "Problemy Ekologii" 2001, nr 1 i 2.
 30. Raport of The Secretary - General, Accounting for environmental measures, E/C. 10/AC.3/1991/5.
 31. Sośniak T., Nowe oblicza etyki środowiskowej (dział - omówienie książek), "Problemy Ekologii" 1999, nr 6.
 32. Stępień M., Ekologiczne ukierunkowanie rachunkowości w krajach Europy Zachodniej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 516.
 33. Stępień M., Ekologiczny aspekt rachunku kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym [w:] Ekonomia a rozwój zrównoważony, pod red. F. Piontka, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 34. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 35. Syryczyński P., Tarnowski A., Ekologia a transakcje rynku kapitałowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 36. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627).
 37. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 109, poz. 1157).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu