BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszek Jacek
Tytuł
Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : Stan i perspektywy rozwoju
Housing Sector in Poland : Current Stage and Development Opportunities
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 525, 418 s., rys., tab., bibliogr. s. 395-410
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Gospodarka mieszkaniowa, Nieruchomości mieszkaniowe, Potrzeby mieszkaniowe, Rynek mieszkaniowy, Sektor finansowy, Banki hipoteczne
Housing policy, Housing economy, Real estate housing, Housing needs, Housing market, Financial sector, Mortgage banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy omówiono doświadczenia związane z funkcjonowaniem sektora mieszkaniowego, rynku mieszkaniowego oraz polityki mieszkaniowej w Polsce i w innych krajach (USA i Kanadzie), wskazując na jej ogromne zróżnicowanie lokalne. Przedstawiono transformację sektora mieszkaniowego (powodowaną głównie czynnikami wobec niego zewnętrznymi) w krajach postsocjalistycznych, koncentrując się na pierwszej połowie lat 90-tych. Przeprowadzono analizę procesu budowy rynkowego sektora mieszkaniowego w Polsce, zarówno od strony prawno-instytucjonalnej, rozwoju poszczególnych segmentów rynku, jak też analizę czynników wpływających na popyt i podaż na mieszkania. Autor podjął próbę oceny polityki mieszkaniowej, kierunków rozwoju sektora (jego zewnętrznych uwarunkowań, takich jak: globalizacja gospodarki, zjawiska nierównowagi gospodarczej, szeroko rozumianą konkurencję), jak też kształtu sektora finansowego związanego z sektorem mieszkaniowym, wskazując na jego kierunki i dylematy.

Experiences related to the functioning of housing sector and residential real estate market have been discussed in the study. The main emphasis is put on the first part of the 1990s because of the major problems of housing sector's transition during that period. The study also contains the evaluation of housing policy and directions of sector development, as well as consideration of future interaction between financial and housing sector.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski A., Budownictwo i inwestycje mieszkaniowe w krajach socjalistycznych, KIW, Warszawa 1966.
 2. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1979.
 3. Andrzejewski A., Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy, WP, Warszawa 1970.
 4. Andrzejewski A., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, PWE, Warszawa, 1977.
 5. Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe and North America, UN, New York and Genewa 1989 i dalsze.
 6. Bariery w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego, materiały z seminarium w dniu 27 listopada 1996 r., Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SA, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 1997.
 7. Bartholomew P.P., Comparing Depositary Institution Difficulties in Canada, The United States and the Nordic Countries, "Journal of Housing Research" 1994, No 5.
 8. Bary Ch.B., Castaneda G., Lipscomb J.B., The Structure of Mortgage Markets in Mexico and Prospects for their Securitisation, "Journal of Housing Research" 1994, No 5.
 9. Beck C.H., Das Recht der Hypothekenbanken in Europa, Player/Bellinger, München 1981.
 10. Bień W., Bień A., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd. I, Difin, Warszawa 2000.
 11. Bień W., Budownictwo po pięciu latach reformy, "Gospodarka Planowa" 1987, nr 9.
 12. Bień W., Kalkulacja pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, wyd. II, Difin, Warszawa 1999.
 13. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2001.
 14. Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994.
 15. Bitz M., Produkty bankowe. Rynek usług finansowych, Poltext, Warszawa 1996.
 16. "Biuletyn Informacyjny Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast" 1999, nr 11.
 17. Blood R., Krótki przegląd ubezpieczeń kredytów hipotecznych w innych krajach, USAiD Urban Institute, Washington, marzec 1998.
 18. Blood R., Potencjalna rola ubezpieczeń gwarancyjnych kredytów hipotecznych we wspieraniu rynku finansowania mieszkalnictwa w Polsce, USAiD Urban Institute, Washington 1998.
 19. Blood R., Rola ubezpieczenia w finansowaniu hipotecznych kredytów mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych, USAiD Urban Institute, Washington, luty 1998.
 20. Bolkowska W., Rynek budowlany RFN w latach 1985-1987 i perspektywy rozwoju, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, "Biuletyn Informacyjny" 1987, nr 10.
 21. Brain J.S., The Rise and Rise of Americans Small Firms, "The Economist" 1989, January 21.
 22. Bratkowski A., Herbst I., Memoriał mieszkaniowy, MGPiB, Warszawa 1992.
 23. Bratkowski A., Herbst I., Nowy ład mieszkaniowy, MGPiB, Warszawa 1993.
 24. Bruggeman W.B., Fischer J.D., Real Estate Finance and Investment, IRWiN, Chicago 1997.
 25. Bryx M., Matkowski R., Przyczynek do dyskusji o roli budownictwa mieszkaniowego w rozwoju gospodarczym, SGH, Warszawa 2001.
 26. Bryx M., Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, SGH, Warszawa 1999.
 27. Brus W., Koszt społeczny usługi mieszkaniowej, IGM, Warszawa 1970.
 28. Brzeski W., Podstawy ekonomiczne rynku nieruchomości, "Home & Market" 1993, nr 7-8.
 29. Brzeski W., Zarządzanie nieruchomościami w Polsce, "Rzeczoznawca Majątkowy" 1994, nr l.
 30. Brzeski W.J., Ad Valorem Property tax Reform in Poland, Cracow Real Estate Institute, Cracow 1996.
 31. Brzeski W., Dobrowolski G., Sędek Sz., Vademecum pośrednika nieruchomości, KIN, Kraków 1996.
 32. Brzeski W.J., Łaszek J., Sulmicki J., Projekt finansowania budownictwa mieszkaniowego, IGM, Warszawa, maj 1991.
 33. Buckley B., From Commisars to Mayors, Cities in the Transition Economics, The World Bank, Washington 2000.
 34. Byrne J.A., Is your Company too big, "Business Week", March 27, 1989.
 35. The Canadian System of Housing Finance in Historical Perspective, CMHC, 1994.
 36. Cegielski J., Koncepcje rozwiązywania kwestii mieszkaniowej w Polsce w okresie kapitalizmu, IGM, Warszawa 1970, Materiały i Studia, 13/197/70.
 37. Chiquier L., Dual Index Mortgages (DIM's): Conditions of Sustainable Development in Poland, Abt Associates, Washington 1998.
 38. Chicquer L., A French Secondary Mortgage Facility; Caisse de Refinancement Hypothecate, "Housing Finance International" 1998, No 3.
 39. Chojecki S., Analiza potrzeb wymiany budynków mieszkalnych w wybranych miastach, IGM, Warszawa 1970.
 40. Christian J. W., Integrating Housing Finance into the National Finance Systems in Developing Countries, "Housing Finance International", June 1991.
 41. Coogan M., Recent Developments in the UK Housing and Mortgage Markets, "Housing Finance International" 1998, No 3.
 42. Couderq & Kubas, The Warsaw Retail Real Estate Market, wrzesień 1998.
 43. Czyżniewski K., Ekonomika i organizacja budownictwa, UMK, Toruń 1985.
 44. Dahinden J., Stadtstrukturen für Morgen. Analysen, Thesen, Modelle, Hatje, Stuttgart 1971.
 45. Dąbniewska M., Tkaczuk M., Finanse w obrocie nieruchomościami, ZCO, Olsztyn - Zielona Góra 1998.
 46. Dennis M.W., Robertson J.M., Residential Mortgage Lending, 4 ed., Prentice-Hall, New Jersey 1995.
 47. Die Deutsche Hypothekenbanken und ihre Marktbedeutung, Verband Deutscher Hypothekenbanken 1990.
 48. Diamond D.B., The Current Operation of the Banspar Systems in the Czech Republik, Hungary and Slovakia, USAID, Washington 1998 (Report).
 49. Diamond D.B. Jr., Lea M., Housing Finance in Developed Countries, An International Comparison of Efficiency, "Journal of Housing Research", 1992 No 3.
 50. Domański R., Potrzeby a popyt mieszkaniowy, SIB, Warszawa 1977.
 51. Dominiak W., Niedochodowe organizacje mieszkaniowe w wybranych krajach gospodarki rynkowej, IGM, Warszawa 1995.
 52. Dominiak W., Polityka mieszkaniowa oraz budownictwo i sytuacja mieszkaniowa w Holandii, "Sprawy Mieszkaniowe" 1989, nr 1/2.
 53. Dominiak W., Pomoc na mieszkania dla specjalnych grup ludności w niektórych krajach Europy Zachodniej, "Gospodarka Planowa" 1981, nr 7/8.
 54. Dominiak W., Studia porównawcze dotyczące polityki mieszkaniowej za granicą i wnioski dla kształtowania polityki mieszkaniowej w Polsce, IKŚ, Warszawa 1974.
 55. Dominiak W., Systemy oszczędnościowo-kredytowe na mieszkanie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, IGM, Warszawa 1998.
 56. Dominowska J., Potrzeby, preferencje i aspiracje mieszkaniowe młodego pokolenia, IGM, Warszawa 1998 Drewicz-Tułodziecka A., Stocker O.M., Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000.
 57. Dübel A., Pfeiffer U., Private Rental Housing in EU, Empirica, Bonn, May 1994.
 58. Dübel A., Pfeiffer U., Risk Based Capital Requirement and Commercial Mortgage Credit Risk in Europe, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt 1996.
 59. Econometric and Time Series Models of the Housing Sector and Mortgage Market, CMHC, August 1992.
 60. Eljasiak E., Partyka W., Przepływy gotówkowe, ODDK, Gdańsk 1998.
 61. Engels F., Położenie klasy robotniczej w Anglii, KIW, Warszawa 1949.
 62. Engels F., W kwestii mieszkaniowej', KIW, Warszawa 1949.
 63. Erste Stadtkonferenz Berlin Planen, Bauen, Wohnen, Konferenssbericht, ICC Berlin, 25-26 Juni 1990.
 64. Fabozzi F.J., Modigliani F., Mortgage and Mortgage Backed Securities Markets, Harvard Business Press, 1996.
 65. Federal National Mortgage Association Charter Act and Provisions of other Laws Pertaining to the Federal National Mortgage Association and Government National Mortgage Association, Fannie May 1990 No 9.
 66. Financing of Housing in Denmark, revised version, Ministry of Housing, Copenhagen 1984.
 67. Follack K.P., The International Regulatory Environment and Appropriate Instruments of Investment Finance in Reform Countries with a Focus on EC Legislation, Discussion Paper, München 1998.
 68. Follain J.R., Ling D.C., McGill G.A., The Preferential Income Tax Treatment of Owner Occupied Housing: Who Really Benefits?, "Housing Policy Debate" 1993, No 4.
 69. Follain J.R., Melamed L.S., The FaLshe Messiah of Tax Policy: What Elimination of the Home Mortgage Interest Deduction Promises and a Careful Look at What it Delivers, "Journal of Housing Research" 1989, No 9.
 70. Friedman J.P., Harris J.C., Lindeman J.B., Barrons, Dictionary of Real Estate Terms, 3 ed., USA 1993.
 71. Friedman Y, Comment habiter la terre, Paris-Vancouver, 1976.
 72. From commisars to Mayors, paper prepared by Infrastructure Sector Unit of the World Bank, August 2000.
 73. Furga J., Znaczenie systemu Banspar - docelowego oszczędzania na cele mieszkaniowe dla rozwiązania problemu budownictwa mieszkaniowego w Niemczech, Warszawa, 27 marca 1997. "Zeszyty PBR-CASE" nr 29, Jak rozwiązać problem finansowania budownictwa mieszkaniowego, Warszawa 1998.
 74. Galster G.C., Housing Discrimination and Urban Poverty in African-Americans, "Journal of Housing Research" 1991, No 2.
 75. Garcia F.D., Reel Estate Investment Opportunities in Chile, "Housing Finance International" 1998, No 3.
 76. Gawrzyński J., Rzepka K., Analiza funkcjonowania mieszkaniowych ulg w podatku od dochodów osobistych ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań systemowych, IGM, Warszawa 1999.
 77. Gawrzyński J., Rzepka K., Analiza wpływu ulg podatkowych na inwestycje mieszkaniowe w latach 1990-1995, IGM, Warszawa 1996.
 78. Gawrzyński J., Rzepka K., Wydatki na cele mieszkaniowe w budżetach gmin w latach 1994-1999, IGM, Warszawa 2000.
 79. Gawrzyński J., Skrzypek E., Funkcjonowanie mieszkaniowych ulg w podatku od dochodów osobistych w Polsce w latach 1996-2001. Wyniki, problemy, kierunki zmian, IGM, Warszawa 2002.
 80. Gebert H., Przemiany w sytuacji mieszkaniowej we Francji w okresie powojennym, "Sprawy Mieszkaniowe" 1978, nr 4.
 81. Global Strategy for Shelter to the year 2000, Habitat, Nairobi 1991.
 82. Gorczyca M., Koszty mieszkania w wybranych krajach europejskich, "Gospodarka Planowa" 1984, nr 12.
 83. Gorczyca M., Przedsięwzięcia warunkujące rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce, GUS, z. 220, Warszawa 1994.
 84. Gorczyca M., Przewidywane zmiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce do 2010 roku, GUS, z. 208, Warszawa 1993.
 85. Goryński J, Standardy budowlane, KIW, Warszawa 1949.
 86. Goryński J., Ekonomika budownictwa, PWE, Warszawa 1981.
 87. Goryński J., Ekonomika budownictwa i polityka budowlana, PWE, Warszawa 1987.
 88. Goryński J., Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, WP, Warszawa 1975.
 89. Goryński J., Supermiasto czy suburbanizacja, KIW, Warszawa 1967.
 90. Gostomski E., Perspektywy rozwoju kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2003 roku, IBnGR, Gdańsk 1999.
 91. Gostomski E., Kaczor T., Niedzielski A., Skutki gospodarcze systemu docelowego oszczędzania na mieszkania w Polsce, IBnGR, Warszawa, grudzień 1999.
 92. Grabowiecka-Łaszek A., Mieszkalnictwo w latach 1950-1995, "Sprawy Mieszkaniowe" 1996, nr 3.
 93. Grabowiecka-Łaszek A., Ocena jakości zasobów i warunków mieszkaniowych w 1995 r. na podstawie Mikrospisu, IGM, Warszawa 1996.
 94. Guttentag J., Herring R., Credit Rationing and Financial Disaster, "Journal of Finance", December 1994.
 95. Gyourka J., Linneman P., The Affordability of the American Dream. An Examination of the last 30 Years, "Journal of Housing Research" 1993, No 4.
 96. Hajduk H., Budownictwo mieszkaniowe a wzrost gospodarczy, Warszawa 1996.
 97. Handershott P., Mayo S., Lea M., Dramond D., Mieszkalnictwo a gospodarka: reforma podatkowa oraz alternatywne strategie dotowania mieszkalnictwa, The Urban Institute, Washington 1999.
 98. Handorf W.C., Opracowanie założeń polityki nadzorczej dla kredytowania nieruchomości: omówienie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych oraz wnioski płynące dla Polski, Urban Institute, Washington 1998.
 99. Handorf W.C., Regulacje i nadzór finansowania hipotecznego, USAlD/Abt Associates 1997.
 100. Harding A.L., Commercial Real Estate Market Development in Russia, CFS Discussion Paper Series, The World Bank, 1995, No 109.
 101. Hardt J., How will EU integration impact mortgage market, Regional conference on housing markets, Warsaw 1999.
 102. Hegedus J., Mayo S.K., Tosics I., Transition of the Housing Sector in the East-Central European Countries, MRI, April 1996.
 103. Hegedus J., Varhegyi E., The Crisis in Housing Financing in Hungary in the 1990s, "Urban Studies", 2000, Vol. 37, No 9.
 104. Hendershott P.H., Opodatkowanie i dotowanie mieszkalnictwa, The Urban Institute, Washington 1999.
 105. Herbst I., Analiza wrażliwości stosowania systemu kontraktowego. Wyniki badań symulacyjnych, Bud-Bank, Warszawa 1992.
 106. Herbst L, Kontraktowy system kredytowania budownictwa mieszkaniowego. Zasady i warunki stosowania, IGM, Warszawa 1992.
 107. Herring R., Wächter S., Real Estate Booms and Banking Busts: An International Perspective, Tokyo 1998.
 108. Heydorn H.H., Probleme Amerikanischer Neustädte, Verlag W. Kohlhammer 1980.
 109. Hosier A., Matras H., Banks Gh., Raport o stanie polskiego sektora mieszkaniowego, Urban Institute, Washington 1995.
 110. Housing and Labor Market Distortions in Poland; Linkages and Policy Implications, by Stephen K. Mayo and James I. Stein, The World Bank, Policy Planning and Research Staff, Infrastructure and Urban Department, Report INU25, June 1988.
 111. Housing and Real Estate Market Strategy Republic of Moldowa, National Agency for Housing and Real Estate Services, August 1997.
 112. Housing and the Macroeconomy: Tax Reform and Alternative Subsidy Policies for Housing (RFS 638), S. Merrill and others, April 1999.
 113. Housing: Enabling Markets to Work, A World Bank Policy Paper, November 19, 1991.
 114. Housing: Enabling Markets to Work, The World Bank, 1991.
 115. Housing Finance Dynamics. Improving Performance, Managing Transition, Defining Key Terms and Concepts. Discussion Paper prepared for Working Party on Housing Development, Modernisation and Management, Empirica, Bonn, April 1995.
 116. Housing Finance in Developed Countries. An International Comparison of efficiency. "Journal of Housing Research", Vol. 3, Is. 1, Special Is.
 117. Housing Finance in Jordan, The Hashemite Kingdom of Jordan, Ministry of Planning, National Housing Strategy, February 1987.
 118. "Housing Finance International", June 1997, No 4, numer poświęcony wpływowi technologii komputerowej na bankowość hipoteczną.
 119. Housing Policy Reform in Eastern and Central Europe, The World Bank, Proceedings of the Seminar held in Prague, May 6-10, 1991.
 120. Housing Policy Reform in Hungary, Document of the World Bank, The World Bank, November 1990.
 121. Housing Reforms in Eastern Europe: How Dual Rate Adjustable Mortgages Could Fauvor Access to Homeownership, Paris, le 7 janvier 1992.
 122. Housing Trends in the United States, J 973 to 1989, Me Gouch, Dugue, In Tri-Country Conference on Facing Up to Housing and Urban Issues: 1992.
 123. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995.
 124. Index-linked Financing in Denmark. Extracts from the Report of the Committee on index-linked financing set up by the Ministry of Housing on 3 November 1982, Ministry of Housing, Copenhagen 1983.
 125. Indicators Programme Monitoring Human Settlements, Urban and Housing Indicators in the Transitional Countries of Central and Eastern Europe, MRI, Budapest, December 1995.
 126. International Federation of Housing and Planning. International Congress Urban Regions in a New Social Economic and Political Context, Berlin, 14-18 October 1991.
 127. Inwestycje i budownictwo mieszkaniowe oraz gospodarka zasobami mieszkaniowymi w latach 1986-1990, pr. zbiór, pod red. A. Grabowieckiej-Łaszek, IKŚ, Warszawa 1990.
 128. Jacob J., The Economy of Cities, A Vintage Book, New York 1970.
 129. "Jahresbericht" 1991 i dalsze, Verband Deutscher Hypothekenbanken.
 130. "Journal of Housing Research", Vol. 3, Issue l, Special Issue, Housing Finance in Developed Conntries. An International Comparison of Efficiency.
 131. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu, Scholar, Warszawa 1997.
 132. Kaczor T., Niedzielski A., Peterlik M., Ocena skutków wprowadzenia systemu kas oszczędnościowo budowlanych w Polsce, IBnGR, Warszawa, maj 2001.
 133. Kałkowski L., Rynek nieruchomości w okresie transformacji i wcześniej, "Sprawy Mieszkaniowe" 1999, nr 2-3.
 134. Kałkowski L., Korecki W., Rynek inwestycyjny w latach 1991-1995, IGM, Warszawa 1996.
 135. Kałkowski L., Korecki W., Rydzik W., Stanisławska W., Możliwości wykorzystania budownictwa mieszkaniowego jako czynnika ożywienia gospodarki, "Problemy Rozwoju Budownictwa", 1992, nr l.
 136. Kałkowski L., Paga L., Polskie papiery wartościowe, Rosikon Press, Warszawa 1994.
 137. Kałkowski L., Sroczyński A., Wielkość i podmioty polskiego rynku nieruchomości w latach 1990-1998, IGM, Warszawa 2000.
 138. Kierski B., Struktura organizacyjno-produkcyjna budownictwa, "Inwestycje i Budownictwo" 1987,nr 6.
 139. Koch T. W., Bank Management, 2 ed., The Drydcn Press, 1992.
 140. Kodelska-Łaszek T., Łaszek J., Grabowiecka-Łaszek A., Zmiany proporcji gospodarki mieszkaniowej w Polsce w okresie transformacji (1990-1993),IRG SGH, Warszawa 1994.
 141. Kopniejew J., Małyje priedprijalija rezerw moszcznostiej stroitielnogo kornpleksa, "Ekonomika Stroitielstwa", 1990 nr 3.
 142. Korniłowicz J., Mieszkalnictwo w Polsce w latach 1991-2000, IGM, Warszawa 2002.
 143. Korniłowicz J., Zmiany sytuacji mieszkaniowej w latach 1991-2000, "Sprawy Mieszkaniowe" 2001, nr 4.
 144. Korniłowicz J., Kulesza H., Urbańska W., Zaniewska H., Czynsze regulowane i dodatki mieszkaniowe w świetle badań ankietowych, IGM, Warszawa 1995.
 145. Kozińska D., Sytuacja mieszkaniowa w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ około 1980 roku, "Sprawy Mieszkaniowe" 1989, nr 1/2.
 146. Kozłowski E., Przemiany ekonomiczne w skali makro i ich wpływ na poziom zamożności społeczeństwa, IGM, Warszawa 1995.
 147. Kredyt hipoteczny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy, Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 1995.
 148. Kryszczukajtis W., Jego Ekscelencja Miasto, WP, Warszawa 1967.
 149. Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, red. M. Iwanicz-Drozdowska, PWE, Warszawa 2002.
 150. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 151. Kulesza H., Prognoza mieszkaniowa do 2010. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Synteza, IGM, Warszawa 1996.
 152. Kulesza H., Ochrona lokatorów w ustawodawstwie i praktyce państw PM/KBNJ, IGM, Warszawa 1986.
 153. Kulesza H., Wydatki na mieszkania w budżetach domowych w 1993 r. wg badań GUS, IGM, Warszawa 1994/1995.
 154. Kulesza H., Dominowski J., Mieszkania socjalne w Polsce, potrzeby, dostępność, budownictwo, IGM, Warszawa 1999.
 155. The Law Governing the Issuing of Bonds, A Study in Comparative Law European Community Mortgage Federation, Brussels, January 1990.
 156. Lea M., Bankowość międzynarodowa i kryzysy w sektorze nieruchomości - wnioski dla Polski, Cardiff Consulting Services, Warszawa 1999.
 157. Lea M., Diamond D.B., Sustainable Financing for Housing, A Contribution To Habitat, Fannie Mae Office of Housing Research, 1995.
 158. Lea M., Global Models for Funding Housing: What is the best Model for Poland, Urban Institute, Washington, 1999.
 159. Lea M., Łaszek J., Chiquier L., Analysis of Contract Savings for Housing in Poland, The Urban Institute, Washington, 1998.
 160. Lea M., Łaszek J., Dubel A., The Risk of commercial Real Estate Lending in Poland, The Urban Institute, Washington, 1997.
 161. Lea M., Renaud B., Contractual Savings for Housing. How Suitable are they, for Transitionel Economics? Policy Research Working Paper 1516, Washington, September 1995.
 162. Local Finance in the Fifteen Countries of the European Union, Dexia, Brussels, Paris 1997.
 163. Łaszek J., Analysis of New Entrans in to the Mortgage Market in Poland, The Urban Institute, Washington 1997.
 164. Łaszek J., Bariery finansowania rynku mieszkaniowego, w: "Zeszyty PBR-CASE" nr 29, Jak rozwiązać problem finansowania budownictwa mieszkaniowego, Warszawa 1998.
 165. Łaszek J., Globalny popyt mieszkaniowy a warianty budownictwa mieszkaniowego, IGM, Warszawa 1995.
 166. Łaszek J., Makroproporcje gospodarki mieszkaniowej w Polsce, IGPiK, Warszawa 1990.
 167. Łaszek J., Proporcje finansowania gospodarki mieszkaniowej, IGPiK, Warszawa, luty 1990.
 168. Łaszek J., Kirejczyk K., Vademecum developera, KIN, Kraków 1997.
 169. Łaszek J., Sado E., Szacunki popytu na kredyt hipoteczny w Polsce, w perspektywie roku 2010 oraz w układzie przestrzennym, Biuro Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego, Warszawa 1997.
 170. Łaszek J., Sado E., Zalecenia dotyczące kształtowania parametrów kredytu typu DP M, Bud-Bank, Warszawa 1997.
 171. MacLennan D., Analiza porównawcza organizacji nie dla zysku, materiały z konferencji Modele finansowe i organizacyjne dla instytucji mieszkaniowych nie dla zysku, USAID/EBOiR, Kraków 1996.
 172. Malpezzi S., Can New York and Los Angeles Lear n from Kumasi und Bangalove? Costs and Benefits of Rent Controls in Developing Countries, "Housing Policy Debate" 1993, No 4.
 173. Malpezzi S., Urban Housing and Financial Markets some International Comparison, "Urban Studies", 1990, Vol. 27, No 6.
 174. Malpezzi S., Mayo S.K., Gross D.J., Housing Demand in Developing Countries, World Bank Staff Working Papers no 733, The World Bank, Washington 1985.
 175. Managing the Transition: Enhancing the Efficiency of Post-Socialist Governments, Preliminary Draft, World Bank 1991, No 4/1.
 176. Manning D. Mortgage Lenders and the new Basel capital Accord, European Mortgage Federation, 2002.
 177. Markowski K., Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej, P WE, Warszawa 1989.
 178. Maskalan A., Budownictwo w planach rozwoju wielkich miast USA, "Sprawy Mieszkaniowe" 1978, nr 4.
 179. Materiały na konferencję polsko-amerykańską nt. Dostosowanie mieszkalnictwa w Polsce do warunków gospodarki rynkowej, 18-22 lutego 1991 r. Warszawa.
 180. Materiały na seminarium Kierunki rozwoju mieszkalnictwa, 9 maja 1991 r. Katowice.
 181. Materiały z konferencji Third Workshop on Housing Policies in the Context of Socio-Economic Transition (Berlin, 8-10 October 1991), United Nations Economic Commission for Europe, Committee on Human Settlements.
 182. Materiały z konferencji CEREAN, Praga 2001.
 183. Materiały z konferencji EUROCONSTRUCT, rok 1996 i dalsze.
 184. Matras H., Renaud B., A Progress Report on Country Reforms, Seminar Paper, Praque 1991.
 185. Maurer J., Stadtplanung Stadtforschung, Verlag Paul Haupt, Berlin 1966.
 186. Mayo S., Housing Needs Assesment, USAID 1975.
 187. Mayo S., Macroeconomic and Microeconomic Models of the Demand for Housing and mortgage Credit, U1C Working Paper, February 2000.
 188. Mayo S., Mieszkalnictwo a gospodarka, Aneks A do: Mieszkalnictwo a gospodarka: reforma podatkowa oraz alternatywne strategie dotowania mieszkalnictwa, Urban Institute Consortium, Washington, kwiecień 1999.
 189. Merrill S., Home, Equity and the Elderly, w: Retirement and Economic Behavior, The Brockings Institution, 1984.
 190. Merrill S., Możliwości szacowania popytu na mieszkaniowe kredyty hipoteczne w Polsce, Urban Institute, luty 1999.
 191. Merrill S., Kozłowski E., Łaszek J. and others, Building on Progress: The Future of Housing Finance in Poland, Urban Institute, Washington 1997.
 192. Merrill S., Kozłowski E., Łaszek J., Local Government Rent Policy and Best Practice in Poland: The Need for Rent Reform and an Improved Housing Allowance Program (RFS 636), 1988.
 193. Merrill S., Mac Lennan D., Turner B., Ustalanie wysokości czynszów w Polsce. Punktowe metody ustalania czynszów, PADCO, INC-USAID, Warszawa 1996.
 194. Methods for Allocation of Investments in Infrastructure within Integrated Development Planning, Habitat, Nairobi 1989.
 195. Methods of Estimation Housing Needs, UN studies in methods, series F, No 12, New York 1967.
 196. Miacetti S., Grosswohninheiten, Verlag für Bauwesen, Berlin 1968.
 197. Miles M.E., Berens G., Weiss M.A., Reel Estate Development, Principles and Process, Urban Land Institute, Washington 2000.
 198. Mine V., Selecting a housing finance system for Russia, "Housing Finance International", December 1999 No 2.
 199. Misiak B., Szindler L., Analiza cen budynków wielorodzinnych w latach 1971-- 1982, IKŚ, Warszawa 1983.
 200. Model for the preparation of shelter strategies prepared by Technical Research Center of Finland, Ministry of the Environment of Finland, UN Centre for Human Settlements (Habitat), April 1990.
 201. Monitoring wybranych gmin w zakresie wdrażania nowej polityki mieszkaniowej (raport z Krakowa, Poznania, Gdyni, Bielska Białej, Lublina i Śremu), IGM, Warszawa, październik 1995.
 202. Mortgage Bank Act in the Form, Verband Deutscher Hypothekenbanken, Published on 19 December 1990.
 203. Mortgage Credit in the European Community, EC Mortgage Federation, April 1990.
 204. Mortgage Related Insurance in Europe, European Federation of Building Societies, European Community Mortgage Federation, Brussels 1988.
 205. Myszkowska H., Gospodarka uspołecznionymi zasobami mieszkaniowymi w latach 1980-1983, IKŚ, Warszawa 1984.
 206. Nieciuński W., Żarski T., Prognoza rozwoju mieszkalnictwa do roku 2000 i założenia perspektywicznej polityki mieszkaniowej, PAN, Polska 2000, Warszawa 1976.
 207. Nowa polityka mieszkaniowa państwa, październik 1999.
 208. Nowak L., Perspektywy przemian demograficznych w Polsce do 2010 roku, GUS/ /IGH, Warszawa, maj 1995.
 209. Nowy ład mieszkaniowy, MGPiB, Warszawa 1992.
 210. Ogonowska I., Bezdomność w krajach wspólnoty europejskiej w latach 1991-1992, IGM, Warszawa 1994.
 211. Orlińska A., Rajewski Z., Nakłady na gospodarkę mieszkaniową w syntetycznych bilansach gospodarki narodowej w latach 1971-1982, GUS, z. 133 oraz późniejsze uzupełnienia, Warszawa 1983.
 212. Papers Presented at the Tri-Country Conference on Facing up to Housing and Urban Issues: 1992, Office of Housing Research, Fannie Mae 1992.
 213. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa, 27 maja 1998 (materiały z konferencji).
 214. Perspektywy rynku nieruchomości, "Rzeczpospolita" 2001, nr 140.
 215. Podkaminer L., Szacunki rozmiarów popytu i nierównowagi w zakresie mieszkalnictwa oraz ocena głębokości zjawisk kryzysowych w gospodarce mieszkaniowej na tle innych działów gospodarki narodowej, IKS, Warszawa 1983.
 216. Podstawy zarządzania nieruchomością, pr. zbiór, pod red. M. Bryxa, Poltext, Warszawa 2000.
 217. Pogodziński J., The Value of Full Ownership Right in Poland, Warsaw 1992 (maszynopis powielany).
 218. Pohorille M., Potrzeby, podział, konsumpcja, PWE, Warszawa 1985.
 219. Pohorille M., Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia, PWE, Warszawa 1978.
 220. Pohorille M., Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne, PWE, Warszawa 1975.
 221. Poland Housing Project, Project Evaluation Report, The European Bank of Reconstruction and Development, April 1992.
 222. Poland, Proposals For the Financing of Housing CDC/CFF Mission Report, July 1990.
 223. Polish Mortgage Finance Symposium, presented by Federal National Mortgage Association - FANNIE MAE - Washington, USA, The Polonia Home in Pułtusk, October 8-11, 1990.
 224. Polska: Finansowanie budownictwa na progu trzeciego tysiąclecia. Ocena osiągnięć i zagadnień do rozwiązania, Urban Institute, Washington 1999.
 225. Posner J. Ebener Howard Gartenstädte von Morgen. Das Buch und seine Geschichte Herausgegeben von..., Ullstein Bauwelt Fundamente, Berlin 1968.
 226. A Profile of the Housing Sector in Poland, Housing Research Institute, Warsaw 1996.
 227. Prognoza mieszkaniowa do 2010 r. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania, pod red. H. Kuleszy, IGM, Warszawa 1995.
 228. Program Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, referaty i uchwały XXIII Zjazdu KPZR, Warszawa 1961.
 229. Projekcja rozwoju rynku depozytowego, kredytowego i pieniężnego do roku 2003, IBnGR, Gdańsk 1999.
 230. Projekt ustawy O uporządkowaniu niektórych stosunków własnościowych w gospodarce mieszkaniowej, Warszawa 1992.
 231. Projekty ustawy oraz Ustawa o szczególnych warunkach realizacji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw Public Sector Housing Finance Policy Strategies for Poland (RFS 648), S. Merrill, M. Lea, D. Diamond, M. Sickles-Grabowska, E Kozlowski, J. Łaszek, R. Lawrence, Urban Institute, Washington 1998.
 232. Rabenhorst C., Pollack K.P., Łaszek J., Analysis and Recommendations for Revision of Statutory Lien Policy in Poland (RFS 646), September 1998.
 233. Ranko B., Building as an Economic Process. An Introduction to Building Economics, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
 234. Real Estate Lending. The Supervision and Analysis of Real Estate Lending Activities, GINB, NBP, 1999.
 235. Das Realkreditgesschaft in Danemark, Realkreditradet, Kopenhagen 1990.
 236. Regulski J., Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986.
 237. Renaud B., Housing Affordability and Housing Finance. An International Perspective, paper presented at the International Conference on Korean Housing Policies, Seul, November 29-30, 1990.
 238. Renaud B., Housing Reform in Socialist Economics, "World Bank Discussion Paper", The World Bank Washington, D.C., 1990.
 239. Renaud B., Real Estate Market in Hong Kong, The University of Hong Kong, April 1997.
 240. Renaud B., The 1985 to 1994 Global Real Estate Cycle: An Overview, "Journal of Real Estate Literature" 1997, No 5.
 241. Rental Market Report, CMHC, Ottawa 1992.
 242. Report on the Status of the Polish Housing Sector, "Working Paper", US Embassy, Warsaw 1995.
 243. Restructuring Housing Construction in Poland. A Market Solution, Conference, February 18-21, Warsaw 1991.
 244. Rose H., Housing Problem, A Liberal Studies Book, Heineman Educational Book, London 1968.
 245. Roszkowska B., Różnicowanie czynszów za mieszkania należące do samorządów lokalnych (Local Authority) w Wielkiej Brytanii, "Sprawy Mieszkaniowe" 1965,nr 2.
 246. Rozmiary i podmioty polskiego rynku nieruchomości, red. L. Kałkowski, IGM, Kraków 1999.
 247. Ruddrek L., Economics for the Construction and Property Industries, Polytech Publishers Ltd., Stockport 1983.
 248. Russian Economy: Trends and Perspectives, Institute for the Economy in Transition, Moscow, "Monthly Bulletin" January 2000.
 249. Russian Federation Housing and Utility Services: Policy Priorities for the Next Stage of Reforms, Document of the World Bank, February 25, 1998.
 250. Rychlewski E., Popyt budowlany, PWE, Warszawa 1973.
 251. Rynek nieruchomości w Polsce w I półroczu 1998 r., GUS, Warszawa, lipiec 1999 i dalsze wydania.
 252. Rynek pracy i polityka społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej. Okres przejściowy i poza, pod red. N. Barra, World Bank, 1994.
 253. Rządowe założenia polityki mieszkaniowej państwa, maj 1991.
 254. Seraphin H.J., Das eigenheim, eine Volkswirtschaftliche Analise, Koln-Braunfeld 1995.
 255. Sidorenko A.D., Sostojanie i razwitie wniebiudżetnowo fmansirowania żiliszcznogo slroitielstwa, "Belorusskij stroitielnyj rynok" 1997 nr 21.
 256. Skalski K., Rewitalizacja dawnych dzielnic miejskich w gospodarce rynkowej, Politechnika Krakowska, Kraków 1996.
 257. Solving Housing Problem, Lessons from Poland and Hungary in Creating a New Housing Finance System, U SAID (RHUPO), Washington 2000.
 258. Staff Appraisal Report, Poland, First Housing Project, August 1991 No 9 oraz November 1991 No 1.
 259. Strategie polityki finansowania publicznego sektora mieszkaniowego w Polsce, Public Sector Housing Finance Policy Strategies for Poland (RFS 648), S. Merrill, M. Lea, D. Diamond, M. Sickles-Grabowska, E Kozłowski, J. Łaszek, R. Lawrence, Urban Institute, Washington 1998.
 260. Structural Factors in the EU Housing Markets European Central Bank, Frankfurt, March 2003.
 261. Struyk R.J., Costly Populism, The Urban Institute, Washington 2000.
 262. Struyk R.J., Kosareva N.B., Mae N., First Secondary Facility in the Former Soviet Bloc, "Housing Finance International", March 1999 No 3.
 263. Struyk R.J., Kosareva N.B., Transition in the Russian Housing Sector 1991-1994, Urban Institute, Washington 1994.
 264. Su J., Kelly J., Property Cycles in European Office Markets, Jones Lang Wootton Research, London, June 1995.
 265. Szacunek potrzeb mieszkaniowych do 2010 roku, 1GM, Warszawa 1996.
 266. Szymański W., Wyzwania konkurencyjne stojące przed polską gospodarką, tekst dyskusyjny, SGH, Warszawa, październik 2000.
 267. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami, Wyd. Placet, Warszawa 1999.
 268. Taffin C., Housing Credit in France. Main Aspects and Recent Changes, "Housing Finance International" 1998, No 3.
 269. Tendencje rozwoju konsumpcji, postulaty i uwarunkowania, pr. zbiór, pod red. M. Pohorille, PWE, Warszawa 1982.
 270. Tonski D.G., Sokołowa F.B., Mieszkalnictwo w przyszłości w ZSRR, "Sprawy Mieszkaniowe" 1972, nr 3.
 271. United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). Future Cooperation with Transition Countries of Central and Eastern Europe, A Report prepared by a UNCHS (Habitat) Task Force, July 1991.
 272. Urban and Housing Indicators in the Transitional Countries of Central and Eastern Europe, a Joint Program of the United Nation Centre for Human Settlement and US AI D Urban Policy and Economic Development, an Agenda for the 1990, A World Bank Policy Paper, The World Bank, Washington 1991.
 273. Urban Renewal Berlin. Experience, Examples, Prospects, Published by the Senate Building and Housing Department, Berlin, July 1991.
 274. Urbanisation and Housing Processes and Facts in East-Central Europe, Habitat, Budapest 1994.
 275. Urbańska W., Ocena roli dodatków mieszkaniowych jako elementu polityki czynszowej, IGM, Warszawa 2000.
 276. Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, Konferencja naukowa Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH, IFGN SGH, Zegrze, wrzesień 2000.
 277. Uyemnra D.G., van Deventer D.R., Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach, ZBP, Warszawa 1997.
 278. Varady D.P., Lipman B.J., What are Renters Really Like, w: Housing Policy De-bale 1994, Vol. 5, Issue 4.
 279. Vodopivec M., The Labor Market and the Transition of Socialist Economics, "World Bank Policy, Research and External Affairs Working Paper" No 561.
 280. Ward B., Human Settlements: Crisis and Opportunity, Ottawa 1974.
 281. Whitehead Ch., Privatizing Housing: An Assessment of UK Experience. Whitehead, "Housing Policy Debate" 1993, No 4.
 282. Wielikowski W.M., Żiliszczna nużda i kooperacja, Moskwa 1925.
 283. Wienk R.E., Discrimination in Urban Credit Markets: What We don't Know and why We don 't Know it, "Housing Policy Debate" 1992, No 3.
 284. Williams R.M., Ventolo W.L., Fundamentals of Real Estate Appraisal, Real Estate Education Company, 1994.
 285. Wohnungswirtschaftliche Entwicklungen in Belarus, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt.
 286. Wullkopf U., Wyzwania w gospodarce mieszkaniowej w następnej dekadzie, "Sprawy Mieszkaniowe" 2001, nr 4.
 287. Założenia polityki mieszkaniowej państwa i rozwoju budownictwa mieszkaniowego, MGPiB, lipiec 1990.
 288. Założenia polityki mieszkaniowej państwa na lata 1998-2003, projekty ustaw.
 289. Założenia programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, Naczelna Rada Spółdzielcza, Komisja Budownictwa, Warszawa 1990.
 290. Zarządzanie Funduszem Hipotecznym, Warszawska Szkoła Bankowości, Warszawa, maj 1995.
 291. Zmiana systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce - możliwości i oczekiwania, Barents Group LLC oraz KIN, Warszawa 1999.
 292. Żarski T., Ocena sytuacji mieszkaniowej w 1988 r. oraz jej zmian w lalach 1978--1988, IGPiK, Warszawa 1989.
 293. Żarski T., Zasiłki mieszkaniowe w RFN, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1973, nr 3.
 294. Żiliszcznaja politika w Respublikie Biełarus w usłowiach pieriechoda s rynocznoi ekonomikie, Ministerstwo Architektury i Storitelstwa Respubliki Bełorus, Mińsk 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu