BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belniak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych
The Development of the Real Estate Market Against the Background of Highly Developed Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2001, nr 148, 203 s., tab., rys., bibliogr. s.185-192
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Struktura rynku, Kraje wysoko rozwinięte, Przegląd literatury, Rozprawa habilitacyjna
Real estate market, Real estate trade, Real estate valuation, Market structure, High-developed countries, Literature review, Habilitation thesis
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstrakt
Kształt rynku nieruchomości w danym kraju w pewnym okresie czasu jest wynikiem wielu zmian o charakterze ewolucyjnym. Tworzenie fundamentów gospodarki rynkowej dla rynku nieruchomości w postsocjalistycznych krajach przechodzących transformację systemową odbywało się w trudnych warunkach gospodarczych i społeczno-politycznych. W Polsce, w czasie początkowego okresu zmiany, gospodarka wciąż funkcjonowała według zasad i praw sięgających okresu międzywojennego lub stworzonych na potrzeby centralnie planowanej gospodarki. Niniejsza monografia ma na celu uzupełnić i rozwinąć kwestię rynku nieruchomości przedstawianego w polskiej literaturze przedmiotu.(AT)

The shape of the real estate market in a given country at a specific time is the result of many changes of an evolutionary character. The creation of the foundations of a market economy for real estate in post-socialist countries undergoing systemic transformation has passed through difficult economic and socio-political conditions. In Poland, in the initial period of transformation, the economy functioned within the framework of an inherited legal order with its roots reaching back to the inter-war years and in many cases created to meet the needs of the centrally-planned "command" economy. The object of this study is to supplement and expand upon the subject of real estate as presented in the Polish literature on the subject.(AT)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Administration of Cultural Affairs in Our Nation, Agency for Cultural Affairs, Washington D.C. 1990.
 2. Angielsko-polski słownik z dziedziny nieruchomości, pod red. J. Brzeskiego, przy współpracy S. Belniaka, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1994.
 3. Arnold H.R., Grossman C., International Real Estate [w:] The Handbook of Real Estate Portfolio Management, ed. J.L. Pagliari, Irwin, 1995.
 4. Badania rynkowe i marketingowe, pod red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 5. Beckers S., Connor G., Curds R., National versus Global Influences on Equity Returns, "Financial Analysts Journal" 1996, vol. 52, nr 2.
 6. Belniak S., Fehlende Registrierung bringt Probleme für Immobilienmarket, "Ost-West-Contact" 1998, nr 6.
 7. Belniak S., Finansowanie rewaloryzacji zabytków w USA, "Finanse" 1987, nr 1.
 8. Belniak S., Potrzeba dostosowania potencjału polskich przedsiębiorstw budowlanych do standardów działania przedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 447, Kraków 1996.
 9. Belniak S., Real Estate Education in Poland, Kluwer Academic Publ., Massachusetts (w druku).
 10. Belniak S., The Emerging Real Estate Market in Poland, "Journal of Transforming Economies and Societies", UCEMET, Emerge, vol. 2, nr 2, Spring 1995.
 11. Belniak S., The Role of Institutions in the Property Development Process in Poland, "Journal of Transforming Economies and Societies", UCEMET, Emergo, vol. 5, nr 2, Spring 1998.
 12. Belniak S., Kałkowski L., Naukowcy o nieruchomościach, "Home and Market" 1994, nr 10.
 13. Belniak S., Kałkowski L., Rynek olbrzymich możliwości, "Home and Market" 1994, nr 9.
 14. Belniak S., Maciejowski S., Rynek zabytkowych nieruchomości miejskich - przykład Krakowa [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedziczą, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, Z.K. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 15. Belniak S., Schwartz A.L. Jr., The Nascent Polish Real Estate Market, "Journal of Real Estate Literature" 2000, vol. 8, nr 1.
 16. Belniak S., Uchman R., Rynek nieruchomości gruntowych w Polsce, "Świat Nieruchomości" 2000/2001, nr 32.
 17. Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., Badania nad rynkowymi przekształceniami w sferze inwestycyjno-budowlanej i gospodarki nieruchomościami, AE w Krakowie, 1993 (maszynopis powielony).
 18. Belniak S., Kałkowski L., Maciejowski S., Inwestowanie w nieruchomości. Archi-Bud Sc [w:] Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków, pod red. J. Altkorna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 19. Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P., Prawo budowlane, cz. I. Komentarz do ustawy, Difin, Warszawa 1994.
 20. Bodziony В., Dziwiński R., Gniadzik P., Zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz do ustawy z przepisami wykonawczymi, Difm, Warszawa 1995.
 21. Bowie N., An Expert Blueprint for 1990s Success, "Estates Times" 1990, March.
 22. Brzeski W., Podstawy ekonomiczne rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości" 1992/93, nr 2.
 23. Budownictwo - Wyniki działalności w 1997 r., GUS, Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 1998.
 24. Budzyński I., Problemy związane z wprowadzeniem systemu klasyfikacji gospodarczych opartych na standardach europejskich, GUS, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Warszawa 1998.
 25. Budżety gmin w latach 1994-1998, GUS, Warszawa 1999.
 26. Case В., Goetzmann W.N., Wächter S.M., The Global Commercial Property Market Cycles: A Comparison across Property Types, AREUEA International Real Estate Conference, University of California, Berkeley, June 1997.
 27. Cieśla S., Społeczne aspekty renowacji starych dzielnic w RFN, "Sprawy Mieszkaniowe" 1984, nr 2.
 28. Continental Factors in International Real Estate Returns, P. Eicholtz, R. Huisman, K. Loedijk, L. Schin, paper delivered at the European Real Estate Society Conference, Belfast 1996.
 29. Czajka A., Możliwości i ograniczenia zastosowania leasingu w budownictwie i na rynku nieruchomości, AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 30. Czeczerda W., Społeczne problemy starej zabudowy mieszkaniowej. Wyniki badań terenowych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1986.
 31. D'Arcy E., Keogh G., Institutional Change in the Real Estate Market. The Internationalisation of Real Estate Service Provision, paper presented at the 1997 AREUEA International Real Estate Conference, University of California, Berkeley, June 1997.
 32. D'Arcy E., Keogh G., Property Market Analysis. An Institutional Approach, paper presented at the 1996 AREUEA International Real Estate Conference, Orlando, Florida, May 1996.
 33. D'Arcy E., Keogh G., Towards a Property Market Paradigm of Urban Change, "Environment and Planning A" 1997, vol. 29.
 34. Del Casino J.J., European Investment in US Office Markets, "The Appraisal Journal" 1986.
 35. Dochody budżetów gmin 1997, GUS, Warszawa 1998.
 36. Drewicz-Tułodziecka A., Listy zastawne - ramy prawne działalności banku hipotecznego. Materiały konferencyjne - Polski rynek nieruchomości, Międzyzdroje 1999.
 37. Eicholtz P., Lie R., Globalization of Real Estate Markets? 11th Annual ARES Conference, Hilton Head Island, March 1995.
 38. Elementy mikroekonomii, pod red. Z. Dach, AE w Krakowie, Kraków 1993.
 39. Emmert F., Morawiecki M., Prawo europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 40. European Cities. Planning System and Property Markets, eds. J.N. Berry, W.S. McGreal, E&FN Spon, London 1995.
 41. European Valuation Practice, A.S. Adair, M.L. Downie, W.S. McGreal, V. Geds, E&FN Spon, London 1996.
 42. Europejska klasyfikacja działalności, GUS, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki, Warszawa 1991.
 43. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, GUS, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1999.
 44. Fijałkowski T., Wywłaszczenie, kupno, sprzedaż, zamiana nieruchomości, gruntów, lokali, PWN, Warszawa 1994.
 45. Ford L.R., Saving the Cities: Urban Preservation in America, "Focus" 1979, vol. 30, nr l.
 46. Foundation Directory, Foundation Center, New York 1988.
 47. Funkcjonowanie instrumentów finansowych w gospodarowaniu nieruchomościami, B. Klimek, S. Maciejowski, H. Poleska, M. Kosek-Wojnar, "Świat Nieruchomości" 1993, nr 3.
 48. Funkcjonowanie instytucji rynku nieruchomości, S. Belniak, L. Kałkowski, B. Klimek, S. Maciejowski, H. Poleska, AE w Krakowie, 1995 (maszynopis powielony).
 49. Galaty F.W., Allaway W.J., Kyle R.C., Modern Real Estate Practice in Illinois, Real Estate Education Co., Division of Dearborn Financial Publishing, Chicago 1994,1995.
 50. Gawron H., Rozwój niemieckiego rynku nieruchomości w latach 90., "Świat Nieruchomości" 1999, nr 27.
 51. Giliberto M., The Salomon-Russell Global Equity Index Property Sector, Salomon Brothers Bond Market Research, February 1990.
 52. Gminy w Polsce w 1996 г., GUS, Warszawa 1996.
 53. Gordon-Lowell D., An Industrial Renaissance, "Economic Impact" 1983, nr 43.
 54. Goryński ]., Ekonomika budownictwa, PWE, Warszawa 1970.
 55. Goryński J., Rozważania nad cyklem życia wytworów materialnych, "Ekonomista" 1984, nr 6.
 56. Grinold R., Rudd A., Stefek D., Global Factors: Fact or Fiction?, "Journal of Portfolio Management" 1989, vol. 16.
 57. Handbook of Population and Housing Census Methods, part IV, Survey of Population and Housing Census Experience 1955-1964, Studies in Methods, Series F, No 16, United Nations, New York 1971.
 58. Hartzell D., Eicholtz P., Seiender A., Economic Diversification in European Real Estate Portfolios, "Journal of Property Research" 1993, vol. 10.
 59. Heston S.L., Rouwenhorst K.G., Does Industrial Structure Explain the Benefits of International Diversification? "Journal of Financial Economics" 1994, vol. 36.
 60. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Kraków, Zarząd Miasta Krakowa, Kraków 1997.
 61. Informacja rządu RP dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przebiegu negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej (stan na l stycznia 2000 r.), maszynopis.
 62. Informator dla osób fizycznych ubiegających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, MSWiA, Warszawa, luty 2000.
 63. Infrastruktura komunalna z 1997 r., GUS, Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 1998.
 64. Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w 1996 roku, GUS, Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne, Warszawa 1998.
 65. Jaffe A.J., Sirmans C.F., Fundamentals of Real Estate Investment, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
 66. Jankowski A., Czekając na rzeczywiste transakcje, Materiały konferencyjne - Polski rynek nieruchomości, Międzyzdroje 1999.
 67. Jaworski R., Kopyto K., Krawczyk T., Materiały informacyjne Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Warszawa 1999.
 68. Jędrzejewski H., Prawne zasady gospodarki nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości" 1993, nr 3.
 69. Kałkowski L., Zaplecze rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości" 1992, nr 1.
 70. Kałkowski L., Kot J., Nieruchomości komunalne wchodzą na rynek, "Świat Nieruchomości" 1993, nr 3.
 71. Kałkowski L., Maciejowski S., Furmańska-Oćwieja M., Rynek nieruchomości w Polsce, cz. II, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, Warszawa 1999.
 72. Kałkowski L., Wierzchowski M., Stanisławska W., Rynek nieruchomości w Polsce w I półroczu 1998r., GUS, Warszawa, lipiec 1999.
 73. Kałkowski L., Wierzchowski M.W., Sroczyński A., Analiza struktury i udziału wpływów z nieruchomości w budżetach gmin, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Kraków 1999.
 74. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 75. Kennedy P., Interpreting Dummy Variables, "Review of Economics and Statistics" 1986, vol. 68.
 76. Keogh G., D'Arcy E., Market Maturity and Property Market Behaviour. An European Comparison of Mature and Emergent Markets, "Journal of Property Research" 1994, vol. 11.
 77. Klasik A., Szlachta J., Zawadzki S.M., Polityka regionalna Polski a integracja z UE, Urząd Rady Ministrów, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Opracowania i Analizy, Seria: Gospodarka, z. 37, Warszawa 1993.
 78. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych, GUS, Warszawa 1991.
 79. Kobyłecki A., Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" 1998, nr 1.
 80. Kodeks cywilny. Stan prawny na dzień l października 1999 г., орг. M. Jakubek, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1999.
 81. Kodeks cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 wraz z późniejszymi zmianami).
 82. Krajowy wykaz gruntów, Główny Geodeta Kraju, stan na l stycznia 1999.
 83. Kramer T., Marketing, Książnica, Katowice 1992.
 84. Kucharska-Stasiak E., Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości "Valor", Łódź 1999.
 85. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomości a rynek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 86. Kucharska-Stasiak E., Rynek nieruchomości w Polsce w okresie międzywojennym, "Świat Nieruchomości" 1994, nr 6.
 87. Kwiatkowski P., Project finance - metoda finansowania przedsięwziąć inwestycyjnych, "Bank i Kredyt" 1998, nr 1/2.
 88. Lichy M., Sekurytyzacja - informacje ogólne. Materiały konferencyjne - Polski rynek nieruchomości, Międzyzdroje 1999.
 89. Majątek państwa polskiego (według stanu na dzień l stycznia 1927 r.), opracował S. Kraszewski, Ministerstwo Skarbu, Warszawa 1931.
 90. Mały rocznik statystyczny 1999, GUS, Warszawa 1999.
 91. Marketing, pod red. T. Kramera, Katowicka Szkoła Biznesu, Katowice 1992.
 92. Marszałek A., Udział w prywatyzacji i chińska enklawa, "Rzeczypospolita", 10 kwietnia 2000.
 93. Matkowski R., Tendencje rozwoju metod inwestowania w nieruchomościach, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 2000, nr 1.
 94. Methodology of Demographic Sample Surveys, Statistical Papers, Series M, No 51, United Nations, New York 1971.
 95. Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, pod red. K. Brońskiego, J. Purchli, Z.K. Zuziaka, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 96. Mills E.S., The Functioning and Regulation of Escrow Accounts, Northwestern University, 1995.
 97. Muldavin S.R., Real Estate Capital Market Trends and Applications, Real Estate Issues 1997, vol. 22.
 98. National Accounts ESA. Aggregates 1970-1994, Eurostat Yearbook 1997.
 99. Nowak A., Kodeks handlowy z komentarzem i suplementem, Polski Dom Wydawniczy "Ławica", Poznań 1994.
 100. Ordon M.J., Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, "Relax" (Chicago) 12 sierpnia 1995.
 101. Piccinato G., Wszystkie miasta są historyczne (ale niektóre bardziej) [w:] Miasto historyczne. Potencjał dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1997.
 102. Pluta W., Jajuga T., Inwestycje. Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 103. Pogłodzińska Z., Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, wyd. Biuro Prawne Podmiotów Gospodarczych w Zielonej Górze, Zielona Góra 1993.
 104. Pugh C., The Globalisation of Finance Capital and the Changing Relationship between Property and Finance, "Journal of Property Finance", 1991, nr 2, 3.
 105. Real Estate Outlook- Market Trends and Insights. National Association of Realtors, "The Voice for Real Estate" 1995, 24 July.
 106. Report of Cultural Heritage Policies in Europe, ed. J.M. Ballester, Strasburg; Council of Europe, Cultural Heritage Committee, 1996.
 107. Robinson D., Katastry i rejestry gruntów -perspektywa technologiczna, "Świat Nieruchomości" 1994, nr 9.
 108. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1998.
 109. Rozmiary i podmioty polskiego rynku nieruchomości w latach 1990-1998 według starego i nowego podziału na województwa, pod red. L. Kałkowskiego, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Kraków 1999.
 110. Rozporządzenie Ministra do spraw cen z 31 grudnia 1983 r. w sprawie zasad i metod ustalania kosztów uzasadnionych robót budowlanych (Dz.U. z 1984 r. nr 3, poz. 20 i z 1985 r. nr 38, poz. 183).
 111. Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. nr 6, poz. 35 i nr 14, poz. 78 oraz z 1999 r. nr 6, poz. 39).
 112. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. nr 64, poz. 413 oraz z 1998 r. nr 34, poz. 190).
 113. Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargów na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargów (Dz.U. nr 96, poz. 443 oraz z 1999 r. nr 70, poz. 780).
 114. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 1994 r. w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz.U. nr 140, poz. 776).
 115. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lutego 1996 r. w sprawie warunków objęcia pomocą państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r. (Dz.U. nr 27, poz. 121).
 116. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów refundowania spółdzielniom mieszkaniowym środków własnych wydatkowanych na inwestycje infrastrukturalne określone w umowach zawartych przed dniem 27 maja 1990 r. (Dz.U. nr 49, poz. 213).
 117. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii (Dz.U. nr 57, poz. 259 oraz z 1997 r. nr 97, poz. 963).
 118. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 marca 1998 r. w sprawie wykonania przepisów dotyczących scalania i podziału nieruchomości (Dz.U. nr 44, poz. 262).
 119. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. nr 89, poz. 560).
 120. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz.U. nr 84, poz. 535).
 121. Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 40, poz. 403 i nr 78, poz. 878).
 122. Skalski M.K., O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996.
 123. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa (na dzień 31 grudnia 1997 r.), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1998.
 124. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1987.
 125. Stilaes J., Tajemnice kuchni doradcy rynku nieruchomości. Praktyczny poradnik dla profesjonalistów, Terra Nova, Gdynia 2000.
 126. Suits D.B., Dummy Variables: Mechanics vs Interpretation, "Review of Economics and Statistics" 1984, vol. 66.
 127. Sweeney P.M., A Property Market without Frontiers, "Estates Gazette" 1989, September 2.
 128. Sweeney P.M., International Real Estate Diversification - Available Investment Strategy, "Journal of Property Management" 1989.
 129. Sweeney P.M., Mapping a European Property Investment Strategy, "Journal of Property Valuation and Investment" 1993, vol. 11(3).
 130. Szromnik A., Instytucje rynkowe jako przedmiot badań, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 420, Kraków 1994.
 131. The Institutional Real Estate Letter, PRICOA, 1997.
 132. The Relative Importance of Common Factors across the European Equity Markets, S. Beckers, R. Grinold, A. Rudd, D. Stefek, "Journal of Banking and Finance" 1992, vol. 16.
 133. Uchman R., Belniak S., Maciejowski S., Opracowanie dotyczące zasad funkcjonowania rynku nieruchomości i jego obsługi w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, IGM, Warszawa 1999, maszynopis powielony.
 134. Unger M.A., Real Estate, Principles and Practices, South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio 1974.
 135. U.S. Financial LTD: Pożyczka z punktami czy bez?, "Monitor" (Chicago) 1996, nr 10.
 136. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. nr 19, poz. 147; z 1991 r. nr 22, poz. 92; nr 115, poz. 496; z 1994 r. nr 85, poz. 388; z 1996 r. nr 107, poz. 499; z 1997 r. nr 117, poz. 752, nr 137, poz. 926 i nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668).
 137. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. nr 90, poz. 416 z późniejszymi zmianami).
 138. Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami).
 139. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jedn. tekst: Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335; nr 118, poz. 561; nr 139, poz. 647; nr 147, poz. 686; z 1997 r. nr 82, poz. 518 i nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. nr 75, poz. 486 i nr 113, poz. 717).
 140. Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r. nr 119, poz. 773 oraz z 1999 r. nr 45, poz. 437). Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 85, poz. 388 oraz z 1997 r. nr 106, poz. 682).
 141. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414; z 1996 r. nr 100, poz. 465; nr 106, poz. 496; Nr 146, poz. 680; z 1997 r. nr 88, poz. 554 i nr 111, poz. 726; z 1998 r. nr 22, poz. 118 i nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. nr 62, poz. 682).
 142. Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst: Dz.U. z 1999 r. nr 15, poz. 139).
 143. Ustawa z 12 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 i nr 162, poz. 1119).
 144. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).
 145. Ustawa z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 567; z 1996 r. nr 52, poz. 236 oraz z 1997 r. nr 6, poz. 32).
 146. Ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 133, poz. 654; z 1996 r. nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 80, poz. 507; nr 103, poz. 651; nr 115, poz. 741; nr 140, poz. 939 i nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. nr 162, poz. 1121).
 147. Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1996 r. nr 5, poz. 32 i nr 106, poz. 496; z 1997 r. nr 80, poz. 508 i nr 103, poz. 652).
 148. Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 23, poz. 102).
 149. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 741 oraz z 1998 r. nr 106, poz. 668).
 150. Uwarunkowania rozwoju nieruchomości w Polsce, Materiały konferencyjne, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Warszawa 2000.
 151. Walczewski H., Escrow - czyli wszystkie formalności przy jednym stole. Instytucje rozwiniętego rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości" 1994/95, nr 10.
 152. Waldorn S.A., MLS wytrzymuje próbę czasu, "Świat Nieruchomości" 1993, nr 5.
 153. Wartość wybranych grup składników majątku Skarbu Państwa według stanu na 3] grudnia 1997 r., Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 1998.
 154. Wasidłow B., Umowa o sprzedaż nieruchomości, "Dziennik Chicagowski", 8 maja 1996.
 155. Wąsik B., Modelowanie systemów gospodarczych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie nr 36, Kraków 1977.
 156. Werner W.A., Zarządzanie w procesie inwestycyjnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 157. Wielgo M., Kupili troszeczkę, "Gazeta Wyborcza", 25 kwietnia 2000.
 158. Województwo krakowskie w tatach 1990-1994, Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Kraków, lipiec 1995.
 159. Worzala E., Barnasek A., European Economic Integration and Commercial Real Estate Markets. An Analysis of Trends in Market Determinants, "Journal of Real Estate Research" 1996, vol. 1l, m 2.
 160. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWN, Warszawa 1994.
 161. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. l, Szacowanie nieruchomości, pod red. A. Hopfera, TWIGGER, Warszawa 1994.
 162. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. 2, Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, pod red. R. Borowieckiego, TWIGGER, Warszawa 1994.
 163. Wykłady ekonomii politycznej, F. Benham, P.A. Samuelson, G.M. Meier, R.E. Baldwin, PWE, Warszawa 1965.
 164. Załęczna M., Uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce w okresie transformacji, praca doktorska, UL, Łódź 2000, maszynopis.
 165. Założenia do programu ochrony i rewaloryzacji zespołów i obiektów zabytkowych Krakowa i Województwa Krakowskiego na lata 1986-1995, Prezydent Miasta Krakowa, Kraków, czerwiec 1985.
 166. Założenia do programu ochrony i rewaloryzacji zespołów i obiektów zabytkowych Krakowa i Województwa Krakowskiego na lata 1990-2000, Prezydent Miasta Krakowa, Kraków, styczeń 1990.
 167. Założenia polityki mieszkaniowej państwa na lata 1999-2003, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, "Biuletyn Informacyjny" 1999, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu