BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łobejko Stanisław
Tytuł
Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie
Information Systems in the Enterprise Knowledge and Innovation Management.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 527, 208 s., tab., bibliogr. s. 195-208
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wiedzą, Innowacyjność przedsiębiorstw, System informacyjny, System informacyjny w zarządzaniu, Przedsiębiorstwo wirtualne, Strategia obsługi klienta, Biznes elektroniczny, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Enterprise management, Knowledge management, Enterprise innovation, Information system, Information systems in management, Virtual enterprise, Customer service strategy, e-business, Economic literature analysis
Abstrakt
Systemy informacyjne odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, a ich zastosowanie pozwala na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw chcących się dostosować do globalnych tendencji rozwoju cywilizacji i uznających wiedzą za strategiczny zasób przedsiębiorstwa. W pracy omówiono systemy informacyjne, ich miejsce i rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, różnice pomiędzy systemem informatycznym a informacyjnym, relacje pomiędzy systemem informacyjnym przedsiębiorstwa a jego otoczeniem. Ukazano rolę systemów informacyjnych w zarządzaniu wiedzą, sformułowano definicję systemu zarządzania wiedzą. Zwrócono także uwagę na rolę Internetu, systemów Data Mining, Business Intelligence oraz telenauczania w zarządzaniu wiedzą. Omówiono znaczenie systemów informacyjnych dla innowacyjności, w tym rolę technologii informacyjnej i jej wpływ na innowacyjność i konkurencyjność firm. Przedstawiono zagadnienia związane z wirtualizacją działalności gospodarczej podkreślając różnice pomiędzy przedsiębiorstwem tradycyjnym a wirtualnym i wynikające stąd implikacje dla zarządzania. Autor wskazał także na problem zarządzania relacjami z klientem i jego wpływ na zarządzanie wiedzą. Na koniec omówione zostały najnowsze trendy zachodzące w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw, podkreślając znaczenie przemian dokonujących się w postrzeganiu produktu przez klienta oraz w zmienianiu się wartości produktu.

The author concentrates on the importance of information systems and their role in the enterprise knowledge and innovation management. The author also deals with the issue related to information systems, their role in enterprise management as well as relations between information system of the enterprise and its environment.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa 2000.
 2. Allaire Y., Firsirotu M. E.: Myślenie strategiczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 3. Alter S., Information Systems. A Management Perspective, Addison Wesley Longman Inc. 1999.
 4. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 5. Antoszkiewicz J.D., Metody skutecznego zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1996.
 6. Autz G., Huijbers P., Research for Innovations and Innovation Management, The Race for Innovation, Esomar Paris Congress, September 1999.
 7. Banaszak Z., Jakubowski J., Technologia wirtualnej rzeczywistości w systemach komputerowo wspomaganego projektowania, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2, 2002.
 8. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, pr. zb. pod red. M. Nowakowskiego, Key Text, Warszawa 1997.
 9. Bass A., A Little CRM Can Be a Dangerous Thing, "CIO Magazine", 2.02.2002.
 10. Berkman E., Złe dobrego początki, "CIO (Darwin)", kwiecień 2001.
 11. Bielecki W. T., Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
 12. Bielecki W.T., Przedsiębiorczość wirtualna, "Computerworld", nr 14, 1998.
 13. Bielewicz A., Wirtualni inżynierowie, "Computerworld", 4 czerwca 2001.
 14. Binkowski P., Beeck H., Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltext, Warszawa 1998.
 15. Bitkowska A., Technologie telekomunikacyjne u progu XXI wieku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, 2001.
 16. Błaszczuk A., Brdulak J.J., Pawluczuk A., Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 17. Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 1998.
 18. Borkowska S., Karpiński A., Analiza powstawania nowych zawodów oraz propozycje uwzględniania tych zawodów w modelu prognozowania popytu na pracę, IPiSS, Komitet Prognoz "Polska 2000 plus" PAN, Warszawa 2001.
 19. Bukowitz W. R., Williams R. L., The Knowledge management Fieldbook, Financial Times - Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow-London 1999.
 20. Byrne J. A., Brandt R., The Virtual Corporation, "Business Week", 8.02.1993.
 21. Cellary W., Konwergencja, w: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, pr. zb. pod red. W. Cellarego, Raport UNDP, Warszawa 2002.
 22. Cellary W, Organizacja współpracy miedzy przedsiębiorstwami, w: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, pr. zb. pod red. W. Cellarego, Raport UNDP, Warszawa 2002.
 23. Chojnacki Z., Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, pr. zb. pod red. A. Kuklińskiego, KBN, Warszawa 2001.
 24. Ciborra, C.U., Teams, markets and systems, Cambridge University Press, 2000. Cotton B., E-innovation. Capstone Publishing, 2002.
 25. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wyd. A.E. w Krakowie, Kraków 2000.
 26. Czerniachowicz B., Wiedza jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, w: Rozwój przedsiębiorstw, modele, czynniki, strategie, pr. zb. pod red. M. Białasiewicza, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 27. Dąbrowski J., Koładkiewicz L, Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 28. Daniels K., Lamond D., Standen P., Managing telework, Business Press Thomson Learning Londyn 2000.
 29. Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 30. Definicje pojęć z zakresu statystyki, nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999.
 31. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, pr. zb. pod red W. Janasza, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 32. Dobiegała-Korona B., Strategia rozwoju Polski a innowacyjność, "Gospodarka Narodowa", nr 5, 1996.
 33. Doppler K., Lauterburg Gh., Change Management. Den Unternehmenswandelgestalten, Campus Verlag, Frankfurt/M-New York, 1995.
 34. Drucker P., The coming of the New Organization. "Harvard Business Review", January--February 1988.
 35. Drucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 36. Drucker P. F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik, Warszawa 1995.
 37. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 38. Dziobak T., Klient jest najważniejszy, "Teleinfo" nr 7, 11 luty 2002.
 39. Dziuba D. T., Gospodarki nasycone wiedzą, Wydz. Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000.
 40. eEurope - An Information Society for All, COM (99) 687 final, http://www.ispo.cec.be.
 41. eEurope 2002 - An Information Society for All - Draft Action Plan prepared by the European Commission for the European Council in Feira (19-20 June 2000), COM (2000) 0330 final.
 42. Edvinsson L., Malone M. S., Kapitał intelektualny, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
 43. Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG Press, Warszawa 2000.
 44. Ekonomika innowacji, pr. zb. pod red. J. Czupiała, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994.
 45. Emmanuel F. Walter, Management Information System, http://www.geocities.com/Si-licon,1999.
 46. Engardio P., Bernstein A., Kripalani M., Nowa fala globalizacji pracy, "Businessweek", (edycja polska), nr 3, marzec 2003.
 47. Europe and the global information society, Recommendations of the Banagemann Group to the European Council, Bruksela, 26 maja 1994.
 48. Fabiańska K., Jedralska K., Rokita J., Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa, Petex, Katowice 1994.
 49. Fengler Z., Potencjał firmy a jej innowacyjność, "Ekonomika i Organizcja Przedsiębiorstw", nr 10, 1999.
 50. Flakiewicz W, Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990.
 51. Flakiewicz W., Systemy informacyjne przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1987.
 52. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 53. Forrester Report "Organie IT Voyage", October 2002, www.forrester.com.
 54. Forrester Report "Organie IT", April 2002, www.forrester.com.
 55. Forrster Report "Manging Organic IT Infrastructure", December 2002, www.openview.hp.com/information_library/industry_analyst_reports/forrester_ar_dec02.pd
 56. Freeman Ch., Asoete L., The Economics of Industrial Innovation, The MIT Press, Cambridge 1999.
 57. Galar R., Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, pr. zb. pod red. A. Kuklińskiego, KBN, Warszawa 2001.
 58. Galbraith, J.R., Organization Design, Reading, Mass., Addison-Wesley 1977.
 59. Główne definicje i konwencje pomiaru badań i eksperymentalnych prac rozwojowych (B+R), OECD, KBN, Warszawa 1996.
 60. Gamdzyk P., Na kłopoty agenty, "Computerworld", 24 marca 2003.
 61. Gelernter D.H., The Muse in the Machine: Computerizing the Poetry of Human Thought, Mcmillan Press, 1994.
 62. Gibbons M. i in., The production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societes, Sage Publ., London 1994.
 63. Gigant R., Pickot A., Reichwald R., Information, organization and management, Wiley, New York 1997.
 64. Główne definicje i konwencje pomiaru badań i eksperymentalnych prac rozwojowych (B+R), OECD, KBN, Warszawa 1996.
 65. Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 66. Goliński M., Gospodarka i informacja, w: W drodze do społeczeństwa informacyjnego, pr. zb. pod red. J. Lubacza, Politechnika Warszawska, Warszawa 1999.
 67. Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998.
 68. Gospodarka oparta na wiedzy - Stan , diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie wykonana na zlecenie Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, 2002.
 69. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, pr. zb. pod red. A. Kuklińskiego, KBN, Warszawa 2001.
 70. Grabowski J., CRM na zakręcie, Raport "Teleinfo", nr 3, maj 2003.
 71. Griffin R. W, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1998.
 72. Grudzewski W. M., Koźmiński A. K., Teoria i praktyka w zarządzania w początkach XXI wieku, "Organizacja i Kierowanie", 1996.
 73. Grudzewski W. M., Hejduk J. K., Przemiany w technice i technologii u progu XXI wieku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11, 1998.
 74. Grudzewski W., Hejduk L, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 75. Grudzewski W, Hejduk L, Przedsiębiorstwo przyszłości. Wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
 76. Grudzewski W., Hejduk L, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2001.
 77. Grudzewski W., Hejduk L, Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr l, 2003.
 78. Gryciuk W., Lepsze zarządzanie zmianami w IT, "Teleinfo", nr 48, 2.12.2002.
 79. Gryciuk W, Wiedza biznesowa kosztuje, "Teleinfo", nr 47, 25 listopad 2002.
 80. Gryciuk W, Zwierciadło rynkowych relacji, "Teleinfo", nr 44, 29 październik 2001.
 81. Guinet J., National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
 82. Haffer M., Popławski W, Strategie innowacyjne w kontekście podstawowych kierunków rozwoju przedsiębiorstw, w: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. Z. Pierścionka oraz K. Poznańskiej, materiały z konferencji naukowej SGH, Warszawa 2000.
 83. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press. Warszawa 1999.
 84. Handy Gh., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom. Wyd. ABC, Warszawa 1996.
 85. Handy Gh., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 86. Harris D.B., Creating a Knowledge Centric Information Technology Environment, Seattle WA, 15.09.1996, www.dbharris.com
 87. Harry M., Business Information: A System Approach, Pearson Education Limited, 2001.
 88. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, Wydawnictwo K.E. Liber s.c., Warszawa 2001.
 89. Herman A., Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, pr. zb. pod red. W. M. Grudzewskiego oraz I. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 90. Hitt M.A., Keats B.W., DeMarie S.M., Navigating in the New Competitive Landscape: Building Strategic Flexibility and Competitive Advantage in the 21st Century, "The Academy of Management Executive", Vol. 12, No. 4, November 1998.
 91. Honczarenko J., Elastyczna automatyzacja wytwarzania, WNT, Warszawa 2000.
 92. Honomichi J., Time Is Ripe to Overhaul Traditional Marketing Research Departments, "Marketing News" nr 27, 7 czerwca 1993.
 93. Human Development Report 2001, UNDP-Oxford University Press 2001.
 94. Informatyka ekonomiczna, pr. zb. pod red. E. Niedzielskiej, Wyd. A.E. we Wrocławiu, 2001.
 95. Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy, Publication no. EUR 17023 of the Commission of the European Communities, Luxembourg 2000. www.oecd.gov.
 96. Innovation tomorrow. Innovation policy study, Survey commissioned by DG Enterprise, Innovation Directorate EUR report n° 17502, Official publication Office of the EC. 2002, ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-policy/studies/studies_innovation_tomorrow_sum-mary.pdf.
 97. Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, pr. zb. pod red. A.H. Jasińskiego oraz M. Kruka, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 98. Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. W. Janasza, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 99. Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju, pr. zb. pod red. E. Bitnerowej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1997.
 100. Jahn M., Strategiczne zarządzanie relacjami z klientem, "Teleinfo", nr 7, 11.02.2002.
 101. Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 102. Janasz W., Proces dyfuzji rynkowej innowacyjnych produktów, "Przegląd Organizacji" nr 2, 2000.
 103. Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.
 104. Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok 1997.
 105. Jelonek D., Przewaga konkurencyjna e-przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3, 2003.
 106. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 107. Kampa A., Knosala R., Metoda sterowania produkcją w gnieździe wytwórczym w warunkach jednoczesnej produkcji wieloasortymentowej, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2, 2002.
 108. Kapłan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
 109. Karcz K., Proces dyfuzji innowacji podejście marketingowe, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997.
 110. Kierzkowski Z., Kwiatkowska L., Wirtualna organizacja pracy, materiały z konferencji, Przedsiębiorstwo przyszłości 2001, Biblioteka Narodowa, Warszawa, 15-16 listopada 2001.
 111. Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 112. Kim L., Linsu K., Learning and Innovation in Economic Development, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK 1999.
 113. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 114. Kisielnicki J., Informatyczna infrastruktura zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 115. Kisielnicki J., Wirtualna organizacja jako wytwór ery informacyjnego społeczeństwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 1997.
 116. Klein, S., Virtuelle Organisation - Informations- und kommunikationstechnische Infrastrukturen ermöglischen neue Form der Zusammenarbeit, w: IDG Conferences/Seminar, Frankfurt/M 25- 27.10.1994.
 117. Kline S.J., Innovation is not a Linear Process, "Research Management", t. 28, 1985.
 118. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, w: The Positive Sum Strategy. National Academy Press, Washington 1986.
 119. Knowledge management in the learning society, OECD. Paris 2002, www.oecd.org.
 120. Knowledge Management. The Catalyst for Electronic Government, pr. zb. pod red. R.C. Barquina, A. Benneta, S. G. Remeza, ManagementConcepts, Vienna, Virginia, 2001.
 121. Köpfli R., Getrennt marschieren, gemeinsam siegen. Erfolg durch virtuelle Unternehmens--verbunde, "IO Management", 1997.
 122. Kolbusz E., Nowakowski A., Informatyka dla ekonomistów - Teoria. Systemy. Metody, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 1994.
 123. Korff K., Knak H., Zaopatrzenie bardziej wyrachowane, "Nowa gospodarka", czerwiec 2002.
 124. Kot S., Karska A., Zając K., Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1993.
 125. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 126. Kotler Ph., Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999.
 127. Kozłowski T., Nowy system tworzenia wiedzy, "Sprawy Nauki", nr 2, 1995.
 128. Kozłowski T., Kubielas S., Stan nauki i techniki w Polsce, KBN, Warszawa 2001.
 129. Kozłowski T., Zmiana technologiczna, http://eris.kbn.gov.pl/kbn/sn/archiwum/9602/ newtech.html.
 130. Krawiec R, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 131. Krysowski O., Od e-sklepu po e-market, "Teleinfo", nr 42, 21 października 2002.
 132. Kubiak B.F., Korowicki A., Modele i architektura organizacji wirtualnych i międzyorga-nizacyjnych systemów informacyjnych, w: Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym. Wyd. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000.
 133. Kurzacz T., Komfortowa łączność, "Teleinfo", nr 41, 8 października 2001.
 134. Kwiatkowski S., Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa 1990.
 135. Laudon K.C., Laudon J. P., Management Information Systems, Sixth Edition, Prentice Hall Int. Inc., N.J. 2000.
 136. Leavitt HJ., Applying Organizational Change in Industry Structural, Technological, and Humanistic Approaches, w: Handbook of Organization, Rand McNally, Chicago 1965.
 137. Leonard Barton D., Wellsprings of Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 138. Leśkiewicz L, Modele dyfuzji rynkowej innowacyjnych produktów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 139. Leśkiewicz Z., Na krawędzi rzeczywistości i świata wirtualnego, czyli rzecz o teorii i rzeczywistości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 22, 1997.
 140. Łakomy M., Głęboko w danych, "Teleinfo", nr 15, 10 kwietnia 2000.
 141. Łobejko S., Badania rynku w zarządzaniu firmą innowacyjną, w: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, materiały konferencji naukowej Serock-Warszawa, 28-30 września 2000, pr. zb. pod red. K. Poznańskiej, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2000.
 142. Łobejko S., Systemy CRM w zarządzaniu innowacjami, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. UW-M w Olsztynie, materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Olsztyn-Maradki, 17-18 maja 2001.
 143. Łobejko S., Wirtualne firmy innowacyjne, w: Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. K. Poznańskiej oraz A. Sosnowskiej, "Materiały i Prace" IFGN SGH, t. LXXXII, Warszawa 2002.
 144. Łobejko S., Zapotrzebowanie na systemy informacyjne w firmach, w: Konkurencyjność-Marketing-Informacja, pr. zb. pod red. S. Jurek-Stepień, "Materiały i Prace" IFGN SGH, t. LXXXIII, Warszawa 2002.
 145. Łobejko S., Technologie informacyjne w dochodzeniu do europejskich standardów obsługi klienta polskich firm, w: Polskie przedsiębiorstwa wobec standardów europejskich, pr. zb. pod red. K. Kucińskiego, "Materiały i Prace" IFGN SGH, t. LXXXIV, Warszawa 2002.
 146. Łobejko S., Systemy CRM w zarządzaniu strategicznym, w: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, pr. zb. pod red. K. Moszkowicz oraz B. Olszewskiej, Prace Naukowe A.E. im. O. Langego we Wrocławiu, nr 951, Wrocław 2002.
 147. Łobejko S., Wirtualne sieci prywatne szansą dla przedsiębiorstw wirtualnych, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, (pr. zb. pod red. R. Knosali), Wydawnictwa Nauko-wo-Techniczne, Warszawa 2002.
 148. Łobejko S., Efektywność wykorzystania informacji w przedsiębiorstwie, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, pr. zb. pod red. L. Nieżurawskiego UW-M w Olsztynie, Agencja Marketingowa "Apis", Olsztyn 2002.
 149. Łobejko S., Systemy zarządzania informacjami a innowacyjność przedsiębiorstw, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, pr. zb. pod red. A. Łapińskiej, Olsztyn 2003.
 150. Łobejko S., Systemy informacyjne w procesie zarządzania wiedzą, w: Czynnik ludzki w procesie zarządzania innowacjami, pr. zb. pod red. A. Sosnowskiej, "Materiały i Prace" IFGN SGH, t. LXXXV, Warszawa 2003.
 151. Łobejko S., Systemy zarządzania wiedzą czynnikiem wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, w: Wspólna Europa, innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. H. Brdulak i T. Gołebiowskiego, Difin, Warszawa 2003.
 152. Łobejko S., Systemy zarządzania wiedzą - ewolucja i kierunki rozwoju, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pr. zb. pod red. R. Knosali, t. 2, Wydawnictwa Nauko-wo-Techniczne, Warszawa 2004.
 153. Marchand D., Is your company effective at using information, EBF, Issue 8,Winter 2001-2002.
 154. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
 155. Mazurkiewicz W., ECM obniża koszty, "Teleinfo", nr 45, 11 listopada 2002.
 156. Meiler A., Operatywność czyli prawdziwe przyspieszenie, "Teleinfo", nr 24, 9 czerwca 2003.
 157. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Wyd. Antykwa, Kluczbork-Kraków 2001.
 158. Mintzberg H., Managerial work: Analysis from Observation, Management Science No. 18, October 1971.
 159. Misiewicz Z., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Raport "Teleinfo" nr 4, 2001.
 160. Mleczko J., Kilka aspektów modelu zarządzania produkcją jednostkową i małoseryjną wykorzystywanych w pakiecie Rekord.ERP, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 2, 2002.
 161. Morgan G., Obrazy organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997.
 162. Moshowitz A., Virtual organization, "Communications of the ACM", Vol. 40, No. 9, September 1997.
 163. Moszkowicz K., Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, Wyd. A.E. im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 164. Negroponte N., Being Digital, Alfred A. Knopf, New York 1995.
 165. Nonaka L, The Knowledge Creating Company, "Harvard Business Review", Nov.-Dec. 1991.
 166. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, New York 1995.
 167. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext. Warszawa 2000.
 168. Nowak-Far A., Globalna konkurencja. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 169. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. A.E. im Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 170. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 171. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE. Warszawa 1993.
 172. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 173. Oleński J., Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001.
 174. Olszak C., Przemiany w organizacji jako wynik rozwoju systemów komputerowych, "Przegląd Organizacji", nr 5, 1999.
 175. Olszak C., Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 2001.
 176. Open-market innovation, "EBF" issue 12, Winter 2002-2003.
 177. Pańkowska M., Zarządzanie zasobami informatycznymi, Difin, Warszawa 2001.
 178. Patton S., The truth about CRM, "CIO Magazine", 1.05.2000.
 179. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 180. Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 181. Peters P., Liberation Management, Pan Books, London 1993.
 182. Piotrowski A.J., Gospodarka elektroniczna, w: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, pr. zb. pod red. W. Cellarego, UNDP, Warszawa 2002.
 183. Platformy dla każdego, "Teleinfo", nr 29-32, 15 lipca 2002.
 184. Podstawy nauki o zarządzaniu, pr. zb. pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 185. Poe V., Klauer P., Brobst S., Tworzenie hurtowni danych, WNT, Warszawa 1999.
 186. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, Konkurencja, Technologia Informacyjna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź, 2001.
 187. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 188. Popławski W., Mechanizmy procesów innowacyjnych w rozwoju przemysłów wysokiej techniki, UMK, Toruń 1995.
 189. Porebska-Miąc T., Organizacja wirtualna - mocne i słabe strony, w: Komputerowo zintegrowane zarządzani,, pr. zb. pod red. R. Knosali, t. 2, WNT, Warszawa 2000.
 190. Porter M.E., Competitive strategy, The Free Press, NY 1980.
 191. Porter M., Competitive Adventage: Creating and Sustaining Superior Performance, London: Free Press, 1985.
 192. Porter M.E., Strategie konkurencji, PWE, Warszawa 1996.
 193. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 194. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 195. Prasad G., The coming Java-Linux duopoly. www.linuxdevice.com/articles/AT7102892618. html.
 196. Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym, pr. zb. pod red. J. Oleńskiego, KIGiAE WNE UW, Warszawa 1999.
 197. Prusak L., Knowledge in Organizations, Butterworth- Heinemann, 1997.
 198. Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, (pr. zb. pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera, M.J. Stankiewicza), Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 199. Pudlewski J., Adaptujący się Business Intelligence, Computerworld Custom Publishing, luty 2003.
 200. Rafa J., Ecash - narodziny wirtualnego pieniądza, "Netforum", nr l, 1996.
 201. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 1995.
 202. Romanowska M., Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, pr. zb. pod red. B. Godziszewskiego, M. Haffera, MJ. Stankiewicza, Wyd. UMK w Toruniu, Toruń 2001.
 203. Rothwell R., Industrial Innovation Success, Strategy, Trends, w: The Handbook of Industrial Innovation, eds. M. Dogson, R. Rothwell, Edward Elgar Publishing Ltd., Alder-shot-Brookfield 1994.
 204. Sawik T., Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, WNT, 1992.
 205. Schmookler J., Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1996.
 206. Schmookler J.: Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1996.
 207. Schoderback P. P., Schoderback C. G., Kefalas A. G., Management Systems, Business Publications, Homewood IL 1990.
 208. Scholz Gh., Virtuelle Organisation: Konzeption und Realisation, "Zeitschrift Führung + Organisation", 1996, nr 4.
 209. Scholz Gh., Virtuelle Unternehmen - Organisatorische Revolution mit Strategischer Implikation, "Management & Computer", nr 2, 1996.
 210. Senge P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organizations, New York: Doubleday/Currency, 1990.
 211. Senn J.A., Information Technology in Business, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1995.
 212. Senn J.A., Information Systems in Management, Wadsworth CA, 1990.
 213. Shim J.K., Siegel J. G., Chi R., Technologia Informacyjna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 214. Shreen G.R., Desenberg J.M., Information technology and Knowledge Management: The medium and the Message, w: Knowledge Management. The Catalyst for Electronic Government, ManagementConcepts, Vienna, Virginia, USA 2001.
 215. Shumpeter J.A., The Theory of Capitalist Development, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1934.
 216. Shumpeter J.A., The theory of Economic Development, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1949.
 217. Shumpeter, J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960.
 218. Sklinsmont W., Wiedza transmisją rzeczywistości, "Humanistyka i Przyrodoznawstwo", nr 7, UWM, Olsztyn 2001.
 219. Skowroński S., Innowacje, czyli szansa dla każdej firmy, CKL, Skierniewice 1994.
 220. Skyrne D.J., Knowledge Networking, Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth - Heinemann, Oxford 1999.
 221. Slywotzky A.J., Morrison D.J., How Digital Is Your Business, Random House Inc, London 2000.
 222. Słownik terminów komputerowych, Wyd. Nauk. PWN, 1999.
 223. Słownik wyrazów obcych, pr. zb. pod red. J. Tokarskiego, PWN, Warszawa 1981.
 224. Solow R. M., Technical Change and the aggregate production function, "Review of Economics and Statistics", vol. 39 (1957).
 225. Sosnowska A., Strategie firmy innowacyjnej, w: Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. Z. Pierścionka oraz K. Poznańskiej, materiały konferencji naukowej, Serock k. Warszawy, 28-29 września 2000, SGH, Warszawa 2000.
 226. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000.
 227. Sosnowska A., Łobejko S., Systemy informacyjne w procesie transferu wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pr. zb. pod red. R. Knosali, t. 2, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 228. Sosnowska A., Łobejko S., Brdulak J. J., Uwarunkowania i przykłady wdrażania systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Rola polskiej nauki we wzroście innowacyj-ności gospodarki, materiały konferencyjne, PTE i UJ, Kraków, 24 listopada 2003.
 229. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko S., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce, PARP, Warszawa 2003.
 230. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji, Wyd. "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 231. Stankowsky M., Baldanza C., A system approach to Engineering a KM System, w: Knowledge Management. The Catalyst for Electronic Government, ManagementConcepts, Vienna, Virginia, 2001.
 232. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 233. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 234. Stefanowicz B., Infologiczne aspekty systemów informacyjnych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" SGH, z. 2, Warszawa 1995.
 235. Stefanowicz B., Informatyka statystyczna, Wiadomości statystyczne, Warszawa 2001.
 236. Stefanowicz B., Rola informacji, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, pr. zb. pod red. A. Łapińskiej, Olsztyn 2003.
 237. Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 238. Strategie wzrostu produktywności firmy, pr. zb. pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 239. Strojny M., Zarządzanie wiedzą: Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji", nr 2,2000.
 240. Strojny M., Organizacja "hipertekstowa" a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 2, 2001.
 241. Strojny M., Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstw, niepublikowana rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002.
 242. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 243. Szpakowski J., Transfer i absorpcja postępu technicznego przez gospodarki krajów rozwijających się, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 244. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 245. Szwedowski S., Innowacyjność przedsiębiorstw w okresie transformacji, w: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, pr. zb. pod red. J. Mujżela, Poltext, Warszawa 1997.
 246. Systems Behaviour, pr. zb. pod red. R. J. Beishona, G. Petersa, Harper & Row, New York 1981 (3rd edn). The Arthur D. Little Forecast on Information Technology of Productivity, John Wiley & Sons, New York 1991.
 247. The Economics of Science and Innovation, pr. zb. pod red. Stephana P.E., Audretsch D.B., Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham 2000.
 248. Toffler A., Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.
 249. Trott P., Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, Edinburgh Gate, 1998.
 250. Turban E., Decision Support and Expert Systems, MacMillan Publishing Company, New York, 1990.
 251. Turban E., Expert Systems and Applied Artifical Intelligence, New York, MacMillan 1992.
 252. Turban E., McLean E. Wetherbe J., Information Technology for Management, Wiley, New York 1999.
 253. Twiss B., Managing Technological Innovation, 2nd ed. Longman, London 1980.
 254. Twiss B., Goodridge M., Managing Technology for Competitive Adventage, Pitman Publishing, London 1989.
 255. Uchwała w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Monitor Polski nr 22, poz. 448.
 256. Unold J., Systemy informacyjne marketingu, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 257. Using Knowledge Management to Drive Innovation, Consortium Learning Forum. Best Practice Report. American Productivity & Quality Center, www.apqc.org.
 258. Ward K., Strategic Management Accounting, Butterworth Heinemann 1996.
 259. Wasilewski L, Kwiatkowski S., Kozłowski J., Nauka i technika dla rozwoju, KBN, Warszawa 1997.
 260. Wawrzyniak B., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach - potrzeba diagnozy, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, pr. zb. pod red. A. Kukliń-skiego, KBN 2001.
 261. Webster's New World Dictionary of the American Language, pr. zb. pod red H.G. Woolfa oraz C. Merriam, Springfield, MA, 1990.
 262. Wiener N., Cybernetyka a społeczeństwo, PWN, Warszawa 1961.
 263. Wiig K.M., Knowledge management Foundations: Thinking About Thinking - How People and Organizations Create, Represent, and Use Knowledge, Arlington, TX: Schema Press, 1993.
 264. Wiszniewski W., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, procesy dostosowawcze do polityki innowacyjnej UE, ORGMASZ, Warszawa 1999.
 265. Wiśniewska M., Zarządzanie efektywnością organizacji. "Computerworld", nr 12, 2003.
 266. Wütrich H., Philipp A., Grenclose Chancen durch Virtualiesierung, "Zeitschrift für Organisation", nr 4, 1998.
 267. Zacher L.W., Ku innowacyjności (1), "Przegląd Techniczny", 1997, nr 48.
 268. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
 269. Zarządzanie, pr. zb. pod red. A.K. Koźmińskiego oraz W. Piotrowskiego, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.
 270. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom 2000.
 271. Zielińska D., Konsument dyktatorem, "Teleinfo", nr 16, 16 kwietnia 2001.
 272. Zielińska D., Docenić informację, "Teleinfo", nr 47, 19 listopada 2001.
 273. Zielińska D., Funkcjonalność systemów LMS, "Teleinfo", nr 18, 28 kwietnia 2003.
 274. Zieliński J. S., Inteligentne systemy w zarządzaniu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 275. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
 276. Zimniewicz K., Związki wirtualne - problemy i warunki powodzenia, w: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, pr. zb. pod red R. Knosali, t. 2, WNT. Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu