BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bryniarska Teresa Izabela
Tytuł
Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej
Cooperative Banks in Market Economy.
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 517, 232 s., rys., tab., bibliogr. s. 213-219, Aneks
Słowa kluczowe
Transformacja bankowości, Konsolidacja banków, Restrukturyzacja banków spółdzielczych, Banki spółdzielcze, Ryzyko bankowe, Kapitał bankowy, Prawo WE
Banking transformation, Bank consolidation, Restructuring of cooperative banks, Cooperative banks, Banking risk, Bank capital, European Community law
Abstrakt
Przedmiotem pracy są przeobrażenia banków spółdzielczych na obecnym etapie rozwoju. Omówiono przesłanki koncentracji kapitału oraz różne typy ryzyka bankowego. Przedstawiono model działalności banku spółdzielczego na rynku finansowym i założenia programowe, które banki spółdzielcze mogą uwzględniać przy opracowywaniu swoich strategii zarządzania. Autorka scharakteryzowała pojęcia służące do badania zjawisk gospodarczych związanych z bankowością spółdzielczą. Omówiła zagrożenia pojawiające się w procesie konsolidacji banków spółdzielczych, związane z nimi ryzyko, koszty ekonomiczne i społeczne. Zaprezentowano także uwarunkowania ekonomiczne i społeczne realizacji wymogów kapitałowych stawianych przed bankami spółdzielczymi oraz kierunki ich działalności przygotowujące do korzystania ze środków z funduszy strukturalnych UE, na tle dostosowywania polskiej gospodarki do standardów UE w okresie przedakcesyjnym.

The study presents the subject of cooperative banks transformation on current stage of development. Guidelines of capital concentration as well as different types of bank risk have been discussed.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., Woźniak H., Podstawy logistyki, Gdańsk 1993.
 2. Agencja płatnicza bez tajemnic, "Głos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 6.
 3. Agenda 2000, Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, "Monitor Integracji Europejskiej", Wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
 4. Analiza systemowa - podstawy i metodologia, pod red. W. Findeisena, Warszawa 1985
 5. Audyt banku - jak to ugryźć?, "Głos Banków Spółdzielczych" 1996, nr 3.
 6. Banki i ich usługi w ocenie gmin miejskich na podstawie badania rynkowego, Raport Specjalistyczny, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 2000.
 7. Banki i ich usługi w ocenie gmin miejsko-wiejskich na podstawie badania rynkowego, Raport Specjalistyczny, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 2000.
 8. Banki i ich usługi w ocenie gmin wiejskich na podstawie badania rynkowego, Raport Specjalistyczny, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 2000.
 9. Barnat J., Borecki R., Łączenie w naszym zrzeszeniu, Dodatek Dolnośląski, "Bank Spółdzielczy" 1998, nr 9.
 10. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. l, Warszawa 1993.
 11. Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające, Kraków 2000.
 12. Best P., Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VAR, Kraków 2000.
 13. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa 1998.
 14. Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Warszawa 1999.
 15. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994.
 16. Boczar K., Spółdzielczość. Warszawa 1979.
 17. Bogacka-Kisiel E., Zarządzanie bankiem komercyjnym - aspekty ogólne, w: Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, pod red. E. Bogackiej-Kisiel, Wrocław-Perugia 1998.
 18. Bryniarska T. L, Banki spółdzielcze w świetle teorii rynków kooperantów, Opole 2001.
 19. Bryniarska T. L, Czynniki społeczno-gospodarcze kształtujące rynek kredytowy banków spółdzielczych w miastach na Opolszczyźnie w okresie przemian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Ekonomia 26, Opole 2000.
 20. Bryniarska T. L, Polska spółdzielczość kredytowa na rynkach konkurentów i kooperantów, Opole 1999.
 21. Bryniarska T. L, Problematyka analizy finansowej podmiotów gospodarczych na rynku kooperantów, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 5, Poznań 2000.
 22. Bryniarska T. L, Problematyka wpływu działalności banków spółdzielczych na kondycją banków komercyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, z. 19, Warszawa 2001.
 23. Bryniarska T. L, Produktywność kredytów a procesy innowacyjne w agroturystyce, w: Zarządzanie w agrobiznesie, pod red. M. Nowickiej-Skowron, Częstochowa 1998.
 24. Bryniarska T. L, Raport o warunkach funkcjonowania i perspektywach rozwoju tworzonych zrzeszeń banków spółdzielczych (przygotowany na zlecenie KZBS, wygłoszony 22-23.02.2001 r. na II Ogólnopolskim Forum Banków Spółdzielczych w Warszawie), por.: II Ogólnopolskie Forum Banków Spółdzielczych, "Głos Banków Spółdzielczych" 2001, nr 2.
 25. Bryniarska T. L, Wpływ procesów konsolidacji banków spółdzielczych na ich działalność finansową, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania, i Finansów, z. 20, Warszawa 2001.
 26. Bryniarska T. L, Polskie banki spółdzielcze w drodze do Unii Europejskiej, "Głos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 5.
 27. Bryniarska T. L, Raport w sprawie funduszy własnych, "Głos Banków Spółdzielczych" 2002. nr 5.
 28. Bryniarska T. L, Ryzyko finansowe działania banku spółdzielczego w segmentach obsługi budżetów gmin, Prace Komisji Naukowych, PAN, z. 26, Katowice 2002.
 29. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Warszawa 1998.
 30. Büschgen H. E., Przedsiębiorstwo bankowe, t. 2, Warszawa 1997.
 31. Ceny produktów bankowych w opiniach 2000 małych i średnich przedsiębiorstw oraz elastyczność cenowa ich popytu (analiza porównawcza poziomu cen 10 banków na podstawie badań rynkowych), Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 2001.
 32. Chętnik L., Niebezpieczeństwa i korzyści dla banku spółdzielczego przejmującego zagrożony bank spółdzielczy, "Bezpieczny Bank" 2000, nr 2-3.
 33. Cieszkowski A., O kredycie i obiegu, Poznań 1911.
 34. Credit Agricole S.A., Abridged Annual Report, Paris-France 2001.
 35. Credito Agricola, Annual Report, Lisbona-Portugal 2000.
 36. Credito Agricola, Caixa Central de Credito Agricola Mutüo, C.R.L., Annual Report, Lisbona-Portugal 2000.
 37. Calberg C., Analiza finansowa z zastosowaniem EXCEL'a, Warszawa 1995.
 38. Dalmaz S., L'exemple des banques europeennes, "Problemes Economiques" nr 2677/00.
 39. Daszkowska M., Usługa jako obiekt marketingu, w: Zarys marketingu usług, pod red. M. Daszkowskiej, Gdańsk 1993.
 40. Dlaczego kredyty szukają rolnika?, "Głos Banków Spółdzielczych" 1998, nr 12.
 41. Dobry jak stare wino..., "Głos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 6.
 42. Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 43. Dyskusja Rady Programowej, "Bank" 2002, nr l.
 44. European Association of Co-operative Banks, Activity Report 1997, Bruxelles 1998.
 45. European Association of Co-operative Banks, Activity Report 1998-2000, Bruxelles 2001.
 46. Fedorowicz Z., Podstawy teorii finansów, Warszawa 1994.
 47. Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe, Warszawa 1996.
 48. Fedorowicz Z., Teoria pieniądza, Warszawa 1993.
 49. Findeisen W., Gutenbaum J., Modele w analizie systemowej, w: Analiza systemowa - podstawy i metodologia, pod red. W. Findeisena, Warszawa 1985.
 50. First an Second Round Table on Inproving Access to Finance for Small and Medium Size Enterprises.
 51. Flejterski S., Konkurencyjność a dylematy dywersyfikacji struktury bankowości w Polsce, Materiały konferencyjne, Pułtusk 1999.
 52. Fräser R., Fräser E. M., Ocena wyników działalności banku komercyjnego, Warszawa 1996.
 53. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa, "Bank Spółdzielczy" 1992, nr 8.
 54. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, pod red. W. Frąckowiaka, Warszawa 1998.
 55. Garrette E., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Warszawa 1996.
 56. GINB o BS, Fragmenty opracowania GINB o aktualnej sytuacji w bankach spółdzielczych, "Bank" 1999, nr 10.
 57. Golik D., Integracja spółdzielczości bankowej ze środowiskiem lokalnym, "Bank Spółdzielczy" 2001, nr 10.
 58. Golik D., Kierunki zmian w modelu spoleczno-organizacyjnym BS i BGŻ, "Bank Spółdzielczy" 1995, nr 12.
 59. Golik D., Konkurencyjność BGŻ i BS w gospodarce rynkowej, "Bank Spółdzielczy" 1997, nr 9.
 60. Gostomski E., Dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Współpraca banków spółdzielczych z funduszami poręczeniowymi, "Bank Spółdzielczy" 2001, nr 3.
 61. Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Warszawa 1996.
 62. Grocholski H., Nowak A. Z., Sopoćko A., Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejskiej. Banki Spółdzielcze, Warszawa 1999.
 63. Gronkiewicz-Waltz H., Sytuacja finansowa sektora spółdzielczego, "Głos Banków Spółdzielczych" 2000, nr 4.
 64. Gruszka B., Ryzyko płynności, w: Bankowość, pod red. W. L. Jaworskiego, Z. Zawadzkiej, Warszawa 2001.
 65. Gruszka B., Zawadzka Z., Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, Warszawa 1992.
 66. Gup E. B., Brooks R., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Warszawa 1997.
 67. Helin A., Zorde K., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 68. Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Warszawa 1995.
 69. Informacja o kontroli funkcjonowania banków spółdzielczych, NIK, Warszawa 1994.
 70. Iwanicz-Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, Warszawa 2000.
 71. Iwanicz-Drozdowska M., Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym, "Bezpieczny Bank" 2001, nr 1-2.
 72. Jagoda H., Haus B., Holding. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 1995.
 73. Jakóbczyk W., Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. Dzieje pracy organicznej, t. 1, Poznań 1951, t. 2, 1959, t. 3, 1967.
 74. Jaworski E., Organizacja i zarządzanie w bankach spółdzielczych, Warszawa 1989.
 75. Jaworski W. L., Banki spółdzielcze na rynku niszowym, Referat na III Forum BS, Warszawa 2002.
 76. Jaworski W. L., Bankowość. Podstawowe założenie, Warszawa 1993.
 77. Jaworski W. L., Kierunki reformy sektora bankowego w Polsce, w: Banki polskie u progu XXI wieku,, pod red. W. L. Jaworskiego, Warszawa 1999.
 78. Jaworski W. L., System bankowy i jego otoczenie, w: Bankowość, pod red. W. L. Jaworskiego, Z. Zawadzkiej, Warszawa 2001.
 79. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1991.
 80. Kalużny S., Spółdzielczy sektor bankowy w Niemczech, "Bank Spółdzielczy" 1992, nr 11.
 81. Kamińska T., Kubska-Maciejewicz B., Laudańska-Trynka J., Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe, Gdańsk 1995.
 82. Kamiński W., Podstawy zarządzania finansami w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, "Pieniądze i Więź" 1998, nr l.
 83. Kierzkowski T., Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Anglii na przykładzie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa 2001.
 84. Kołosowska B., Obsługa bankowa przedsiębiorstwa, Toruń 1996.
 85. Kolbusz F., Jak uspółdzielczyć BGŻ S.A., "Głos Banków Spółdzielczych" 2001, nr l.
 86. Kosiński B., Ekonomika banku komercyjnego, Warszawa 1993.
 87. Kowa K., Zdolność kredytowa, "Bank Spółdzielczy" 1993, nr 2.
 88. Kozyra B., Alianse strategiczne jako pierwszy krok do konsolidacji lub przejada, "Firma i Rynek" 2000, nr 2.
 89. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Bankowości Spółdzielczej, "Głos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 5.
 90. Krzyżkiewicz Z., Operacje rozliczeniowe w bankach, Warszawa 1993.
 91. Kto posprząta? Banki na rozdrożu konsolidacji, "Głos Banków Spółdzielczych" 2001, nr 7-8.
 92. Kulawczuk P., Bankowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - projekcja do roku 2002, w: Zewnętrzne uwarunkowania strategü rozwoju banków komercyjnych w Polsce do roku 2003, pod red. L. Pawłowicza, Gdańsk 1999.
 93. Kulawik J., Preferencje kredytowe w rolnictwie, "Bank Spółdzielczy" 1994, nr 10.
 94. Kulawik J., Ustrój banków spółdzielczych a współczesny biznes bankowy, "Bank i Rolnictwo" 2001, nr 9.
 95. Kurek Z., Banki regionalne jako instytucje wspierające rozwój regionów, w: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 2000.
 96. Lange O., Ekonomia polityczna, t. l, Warszawa 1978.
 97. Laszkiewicz E., Przedmowa do Raportu o sektorze banków spółdzielczych w Polsce 2002 r., KZBS, Warszawa 2002.
 98. Leksykon finansowo-bankowy, pod red. W. Jaworskiego, Warszawa 1991.
 99. Leksykon rachunkowości, pod red. E. Nowaka, Warszawa 1996.
 100. Leszczyński R., Razem i osobno. BGŻ w sektorze spółdzielczym, "Głos Banków Spółdzielczych" 2000, nr 11.
 101. Lotko K., Fundusze pomocowe Unii Europejskiej - rodzaje, warunki pozyskania, w: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 2000.
 102. Luty Z., Procesy dynamiczne w rachunkowości, Warszawa 1994.
 103. Łuczak Cz" Przemysł wielkopolski w latach 1871-1914, Poznań 1960.
 104. Łukasik G., Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze, Katowice 1993.
 105. Matten Ch., Zarządzanie kapitałem bankowym. Alokacja kapitału i pomiar wyników, Kraków 2000.
 106. McNaughton D., Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian. Efektywne zarządzanie zmianami, t. l, Warszawa 1995.
 107. Mesjasz Cz., Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Kraków 2000.
 108. Mikołajczyk B., Alianse kapitałowe między dużymi i małymi firmami, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, t. 5, Poznań 2000.
 109. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, Bankowości i rynków finansowych, Warszawa 2002.
 110. Narver C., Conglomerate Mergers and Market Competition, Berkeley-Los Angeles 1967.
 111. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Warszawa 1993.
 112. Nicholls R. F., Promocja i sprzedaż usług bankowych, Warszawa 1993.
 113. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
 114. Nowicki A., Spółdzielczy Fundusz Nieruchomości, "Glos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 5.
 115. Ochociński S., Formy i zasady spółdzielczych i komunalnych instytucji kredytowych w Polsce, Poznań 1990.
 116. Ochociński S., Postawy i zasady wielkopolskiej spółdzielczości kredytowej do roku 1918, Poznań 1965.
 117. Od i do gospodarki rynkowej, pod red. W. Jarmołowicza, J. Orczyka, Poznań 1992.
 118. OKO Bank Group, Annual Report 2001, Helsinki 2002.
 119. Olesiak K., Kto kupczy polską wsią..., Warszawa 1992.
 120. Oleś W., Radzynkiewicz M., Koncentracja i przekształcenia podmiotów gospodarczych. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1998.
 121. Organizacja Credit Mutuel 1999, Materiały szkoleniowe Credit Mutuel w Polsce.
 122. Orzeszko T., Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, Poznań 1998.
 123. Orzeszko T., Organizacja spółdzielczości bankowej w Polsce na tle Unii Europejskiej, w: Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, pod red. K. Znanieckiej, t. l, Katowice 2002.
 124. Ostrowska E., Przyczyny i skutki globalnego ryzyka w inwestycjach rzeczowych, "Pieniądze i Więź" 2001, nr l.
 125. Panek E., Elementy ekonomii matematycznej, Warszawa 1993.
 126. Pawłowicz L., Opinia o projekcie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się, bankach zrzeszających oraz zmianie niektórych ustaw, "Zeszyty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową", Gdańsk 1999, nr 25 i nr 85.
 127. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne, Poznań 1998.
 128. Porter M. E., Competition in Global Business, Harvard University Press, Boston 1986.
 129. Porter M. E., Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
 130. Porter M. E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990.
 131. Postulaty Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, "Głos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 5.
 132. Pozycja rynkowa banków spółdzielczych w segmencie małych firm (opinie o działalności banków oraz popyt na produkty i usługi bankowe), Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1999.
 133. Pring J. M., Podstawy analizy technicznej, Warszawa 1998.
 134. Projekt - Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2000-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
 135. Projekt Rządowy "Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych", "Głos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 7-8.
 136. Przybyciński T., Dylematy rozwoju konkurencji w sektorze bankowym w Polsce, Warszawa 1998.
 137. Rabobank Group. Presentation for the Executive Committee of the European Association of Co-operative Banks, Noordwijk 2002.
 138. Rachunek kosztów, pod red. K. Sawickiego, t. 1-2, Warszawa 1996.
 139. Rączkowska A. L, Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, Warszawa 2001.
 140. Ranking polskich banków spółdzielczych, "Głos Banków Spółdzielczych" 2002, nr 6.
 141. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999, Warszawa 2000.
 142. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.
 143. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Warszawa 1997.
 144. Rose P., Commercial Bank Management IRWIN, HOMEWOOD. II, 60430, Second Edition 1993.
 145. Rumelt R., How much does industry matter?, "Strategic Management Journal" 1991, 12(3).
 146. Rusiński W., Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. 2: 1918-1939, Warszawa 1980.
 147. SAPARD. Program operacyjny dla Polski (wersja z dnia 12 września 2000 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2000.
 148. Sawczuk A., Działalność banków spółdzielczych w świetle wyników kontroli GINB, "Bank Spółdzielczy" 1995, nr 2.
 149. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 1997.
 150. Smithson Ch.W., Smith Jr. C.W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Kraków 2000.
 151. Sobczak D., Bank spółdzielczy jako zaplecze finansowe rozwoju lokalnego, "Pieniądze i Więź" 1998, nr l.
 152. Solarz J.K., Banki spółdzielcze jako banki gminne, w: Bank spółdzielczy i Samorząd Lokalny jako partnerzy w rozwoju regionu, Materiały konferencyjne, Wrocław 2000.
 153. Solarz J.K., Holding finansowy, Warszawa 1992.
 154. Solarz J.K., Konsolidowanie systemów bankowych, Warszawa 1993.
 155. Solarz J.K., Narodowe instytucje finansowe, "Bank Spółdzielczy" 2000, nr l.
 156. Solarz J.K., Rozwój systemów bankowych, Warszawa 1996.
 157. Stecki L., Holding, Toruń 1999.
 158. Stone R., Matematyka w naukach społecznych, Warszawa 1970.
 159. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa 2001.
 160. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, Warszawa 1998.
 161. System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego, Warszawa 2000.
 162. Sytuacja finansowa banków w 1999 r. Synteza, GINB, Warszawa 2000.
 163. Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze wobec konkurencji na rynku finansowym, "Bank Spółdzielczy" 2001, nr 4.
 164. Szambelańczyk J., Opinie prezesów zarządów spółdzielczych sektora bankowego na temat restrukturyzacji spółdzielczego sektora bankowego oraz warunki i perspektywy jego rozwoju, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1998.
 165. Szambelańczyk J., Solarz J. K., Gostomski E., Wizja spółdzielczego sektora bankowego. Rekomendacje, "Bank Spółdzielczy" 2000, nr l.
 166. Szczepankowski J., Fuzje i przejada, Warszawa 2000.
 167. Szczepański J., Szyszko L., Propedeutyka finansów przedsiębiorstwa, Warszawa 1999.
 168. Szlachta J., Nowe zasady i priorytety polityki regionalnej Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, pod red. Z. Mikołajewicza, Opole 2000.
 169. Szpringer W., Ochrona klienta uslug bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 1999.
 170. Sztucki T., Marketing. Sposób myślenia. Sposób działania, Warszawa 1992.
 171. Śrudka L., Finansowanie sektora MSP w Polsce, "Firma i Rynek" 2000, nr 2.
 172. Tabor S., Element infrastruktury, "Bank" 2000, nr 1.
 173. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Warszawa 2001.
 174. Taylor E., O istocie spółdzielczości, Poznań 1946.
 175. Taylor E., Pojęcie wspóldzielczości, Kraków 1916.
 176. Tokarzewski T., Polskie banki spółdzielcze, Warszawa 1996.
 177. Tupin R., Fuzja czy konsolidacja, "Bank Spółdzielczy" 1998, nr 10.
 178. Unia Europejska - jej polityka rolna i strukturalna, pod red. H. Runowskiego, Koszalin 2000.
 179. Utwórz razem z nami Spółdzielczy Fundusz Poręczeń Kredytowych, "Bank Spółdzielczy" 2001, nr 8.
 180. Varian H. R., Mikroekonomia, Warszawa 1995.
 181. Walkiewicz R., Bankowość inwestycyjna, Warszawa 2001.
 182. Wilczyński W., Przełom ustrojowy a polityka gospodarcza, w: Od i do gospodarki rynkowej, pod red. W. Jarmołowicza, J. Orczyka, Poznań 1992.
 183. Witulska J., Segmentacja i pozycjonowanie produktu na rynku uslug, w: Zarys marketingu usług, pod red. M. Daszkowskiej, Gdańsk 1993.
 184. Zagraniczna pomoc dla samorządów, Informator '98, opr. J. Warda, Warszawa 1998.
 185. Zarys marketingu uslug, pod red. M. Daszkowskiej, Gdańsk 1993.
 186. Zarządzanie aktywami i pasywami. Strategie inwestycyjne, wymogi w zakresie płynności, kontrolowanie ryzyka dla banków i kas oszczędnościowych, pod red. F.J. Fabozzi, A. Konishi, Warszawa 1998.
 187. Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Warszawa 1999.
 188. Zdanowicz A., Zygierkiewicz A., Program pomocy przedakcesyjnej SAPARD, Koszalin 2000.
 189. Zdanowski K., Sektor banków spółdzielczy 1999, "Bank" 2000, nr 8.
 190. Zdobywanie funduszy z programów pomocowych Unii Europejskiej, opr. B. Mrówka, K. Jasiecki, Warszawa 1999.
 191. Zmiany prawne - rewolucja w bankowości amerykańskiej, "Prawo Bankowe" 2000, nr 2.
 192. Zombirt J., Otoczenie dla rozwoju współpracy banków z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju działalności depozytowo-kredytowej banków w Polsce, pod red. L Pawłowicza, Gdańsk 1998.
 193. Zurdo R. J. P., The Main European Co-operative Banking Systems. Comparative analysis of the structure, activity and operative methods, with the Spanish "Grupo Caja Rural", Madrid 1997.
 194. Zurdo R. J. P., La Banca Cooerativa en Europa, Madrid 1995.
 195. http:// www.credit-agricole-sa.fr
 196. http://www.forbes.com
 197. http://www.okobank.com
 198. http://www.bis.org
 199. http://www.grameen.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-7727
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu